Peilbesluit Alm en Biesbosch

Geldend van 09-03-2021 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Alm en Biesbosch

Registratie nr.: 2020159376

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

Gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 5 januari 2021;

Overweegt het volgende:

Waterschap Rivierenland is als waterbeheerder van het oppervlaktewater in het Rivierengebied verplicht peilbesluiten vast te stellen voor de gebieden, aangegeven op de bij Waterverordening waterschap Rivierenland horende kaart. Het deelgebied Alm en Biesbosch is zo’n aangegeven gebied.

Op grond van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, die op 5 november 2019 in werking is getreden, draagt het algemeen bestuur van het waterschap zorg dat een peilbesluit actueel is en beziet ten minste eens in de tien jaar of aanpassing nodig is. Het peilbesluit Alm en Biesbosch dateert van 2010 en is aan herziening toe.

Daarbij is gelet op:

 • artikel 5.2 van de Waterwet;

 • artikelen 4.16, 4.17 en 4.18 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;

 • afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikelen 2 en 4 van het Reglement voor Waterschap Rivierenland;

 • artikelen 77 en 83 van de Waterschapswet;

Besluit:

Vast te stellen het peilbesluit Alm en Biesbosch.

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft, ligt in de provincie Noord-Brabant binnen het grondgebied van de gemeente Altena en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart “Peilenkaart peilbesluit Alm en Biesbosch” (bijlage 1). Op deze kaart zijn aangegeven de coderingen van de peilgebieden en waterpeilen.

Artikel 2. Peilen

De na te streven waterpeilen in de peilgebieden zijn:

Peilgebied (nummer/code)

Zomerpeil (m NAP)

Winterpeil (m NAP)

Minimum peil (m NAP)

Maximum peil (m NAP)

LHA200

-1,60

-1,90

LHA201

-0,90

-0,90

LHA202

-1,10

-1,10

LHA203

-0,20

-0,20

LHA204

-1,20

-1,40

LHA205

-1,20

-1,40

LHA206

-1,35

-1,50

LHA207

-0,45

-0,45

LHA208

-1,00

-1,00

LHA210

-1,30

-1,30

LHA211

-0,90

-0,90

LHA212

-0,60

-0,60

LHA213

-0,80

-0,80

LHA214

-1,00

-1,00

LHA215

-1,30

-1,30

LHA216

-1,30

-1,60

LHA217

-1,25

-1,25

LHA218

-0,50

-0,50

LHA219

-1,00

-1,30

LHA220

-0,60

-0,60

LHA221

-1,00

-1,00

LHA222

-1,00

-1,00

LHA223

-0,70

-0,70

LHA224

-0,75

-0,75

LHA225

-1,00

-1,30

LHA226

-0,10

-0,20

LHA227

+0,15

+0,15

LHA228

-0,80

-0,80

LHA229

-0,90

-0,90

LHA230

-0,60

-0,60

LHA231

-0,25

-0,25

LHA232

-1,20

-1,40

LHA233

-1,15

-1,30

LHA234

-0,40

-0,40

LHA235

-0,90

-0,90

LHA236

-0,65

-0,55

LHA237

-0,90

-1,05

LHA238

-1,20

-1,50

LHA239

-0,70

-0,90

LHA240

-0,30

-0,30

LHA241

-0,30

-0,30

LHA242

-0,80

-0,80

LHA243

+0,85

+0,60

LHA244

-0,50

-0,50

LHA245

-0,65

-0,85

LHA246

-0,75

-0,85

LHA247

-1,05

-1,25

LHA248

-0,80

-1,00

LHA249

-0,80

-0,80

LHA250

-0,80

-0,90

LHA251

-0,50

-0,50

LHA252*

-

-

LHA253

-0,80

-0,80

LHA254

-0,60

-0,60

LHA255

-0,80

-0,90

LHA256

-0,80

-0,80

LHA257

-0,80

-0,80

LHA258

-1,10

-1,20

LHA259

-1,40

-1,55

LHA260

-1,35

-1,15

LHA261

-1,20

-1,30

LHA262

-0,65

-0,70

LHA263

-0,65

-0,65

LHA264

-1,00

-1,20

LHA265

-1,20

-1,20

LHA266

-1,30

-1,50

LHA267

-1,30

-1,30

LHA268

-1,25

-1,25

LHA269

-1,25

-1,25

LHA270

-0,95

-0,95

LHA271

-1,20

-1,20

LHA272

-1,20

-1,50

LHA273

-1,20

-1,50

LHA274

-1,00

-1,05

LHA276

-0,75

-0,75

LHA277

-0,80

-0,80

LHA278

-1,60

-1,60

LHA279

-1,60

-1,40

LHA280

-1,50

-1,30

LHA281

-1,35

-1,05

LHA282

-1,20

-1,20

LHA283

-1,10

-1,10

LHA300

-1,20

-1,25

LHA301

-0,50

-0,75

LHA302

-0,50

-0,50

LHA303

-0,50

-0,70

LHA305

-0,65

-0,50

LHA306

-0,50

-0,50

LHA307

-0,15

+0,10

LHA308

-0,60

-0,55

LHA309

-0,70

-0,70

LHA310

-0,90

-0,90

LHA311

-0,80

-0,50

LHA312

-0,95

-0,60

LHA313

-0,90

-0,90

LHA314

-0,60

-0,85

LHA315

-0,85

-1,10

LHA316

-0,20

-0,20

LHA317

+0,30

+0,30

LHA318

+0,40

+0,40

LHA319

+0,58

+0,58

LHA320

-0,70

-0,70

LHA321

-0,15

-0,15

LHA322

-0,20

-0,20

LHA323

-0,80

-0,85

LHA324

-0,65

-0,65

LHA325

-0,80

-0,90

LHA326

-0,45

-0,50

LHA327

-0,90

-1,15

LHA329

-0,30

-0,40

LHA330

-0,40

-0,50

LHA331

-0,15

-0,30

LHA332

+0,20

+0,10

LHA333

+0,20

+0,15

LHA334

-0,20

-0,45

LHA335

-0,20

-0,35

LHA336

-0,20

-0,30

LHA337

+0,58

+0,58

LHA338

+0,30

+0,30

LHA339

+0,40

+0,40

LHA340

+0,70

+0,70

LHA341

+0,85

+0,85

LHA342

+0,20

+0,15

LHA343

-0,25

-0,30

LHA344

+0,00

-0,20

LHA345

-0,30

-0,50

LHA346

+0,00

+0,00

LHA347

+ 0,20

+0,20

LHA348

+0,20

+0,10

NOW001

-0,50

-0,50

OOW100

-0,80

-1,10

OOW101

-0,35

-0,35

OOW102

-0,35

-0,45

OOW103

-0,50

-0,90

OOW104

-0,80

-1,00

OOW105

-0,50

-1,05

OOW106

-0,40

-0,80

OOW107

-0,50

-0,90

OOW108

-0,65

-1,10

OOW109

+0,05

-0,05

OOW111

-0,80

-1,20

OOW112

-0,60

-1,20

OOW113

-0,50

-0,80

OOW114

-0,90

-1,20

OOW115

-0,90

-1,20

OOW116

-1,00

-1,20

OOW117

-1,00

-1,20

OOW118

-0,80

-0,95

OOW119

+0,30

+0,30

OOW120

-0,85

-1,10

OOW121

-0,40

-0,40

* Peilgebied LHA252 Vesting Woudrichem heeft geen open water en daarom ook geen ingevuld peil.

Artikel 3. Toelichting

De toelichting op het peilbesluit “Toelichting op het peilbesluit Alm en Biesbosch” (bijlage 2a, 2b en 2c) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Zomer- en winterpeil

De omschakeling van zomer- naar winterpeil zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, plaatsvinden vanaf 15 oktober tot 15 november.

De omschakeling van winter- naar zomerpeil zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, plaatsvinden vanaf 15 maart tot 15 april.

Artikel 5. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden (voor zover deze gewijzigd zijn ten opzichte van het vorige peilbesluit) gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 6. Intrekken

Het peilbesluit Alm en Biesbosch, vastgesteld op 26 november 2010 en wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: peilbesluit Alm en Biesbosch.

Ondertekening

aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland op 19 februari 2021,

de secretaris-directeur, de voorzitter,

ir. Z.C. Vonk Prof. dr. C. Verdaas

Bijlagen

 • 1.

  Peilenkaart peilbesluit Alm en Biesbosch, d.d. 19 februari 2021;

afbeelding binnen de regeling

 • 2.

  Toelichting op het peilbesluit Alm en Biesbosch, bestaande uit bijlage 2a, 2b en 2c, d.d. 19 februari 2021.

Terinzagelegging en beroep

Zienswijzen

Op het ontwerp-peilbesluit zijn in totaal vijf zienswijzen ingediend. Drie zienswijzen betreffen een verzoek tot behoud van het huidige peil ten behoeve van agrarische productie. Bij nadere bestudering en mede gezien het aantal verzoeken dat hierover is binnengekomen ten opzichte van de grootte van het peilgebied, leidden deze zienswijzen tot een aanpassing van het ontwerp-peilbesluit. Eén inspreker verzoekt om de peilen niet aan te passen, omdat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt wat het effect is van de peilwijziging. De effecten zijn voldoende beschreven in het toelichtende rapport behorende bij het ontwerp-peilbesluit om een integrale afweging te maken op peilgebiedniveau. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het ontwerp-peilbesluit. Eén inspreker verzoekt om een duiker en watergang aan te passen. Dit heeft geen betrekking op het ontwerp-peilbesluit en leidt niet tot een aanpassing van het ontwerp-peilbesluit.

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft het peilbesluit ten opzichte van het ontwerp vastgesteld, met een wijziging op basis van de verzoeken van de eerste drie insprekers, waarbij de peilen van twee peilgebieden aangepast zijn ten opzichte van het ontwerp-peilbesluit.

Instellen van peilen

Het vastgestelde peilbesluit is na deze bekendmaking vanaf 9 maart 2021 van kracht.

Het instellen van de nieuwe peilen vindt plaats nadat de hiervoor benodigde uitvoeringswerkzaamheden zijn afgerond. Het waterschap heeft vervolgens de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven.

Het peilbesluit zal geldig zijn tot de volgende herziening van het peilbesluit naar verwachting in 2031.

Peilbesluit met bijlagen ter inzage

Het peilbesluit met bijbehorende documenten ligt van dinsdag 9 maart 2021 tot en met maandag 19 april 2021 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 in Tiel.

De bijlagen van het peilbesluit zijn als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen. In de toelichting bij het peilbesluit is te lezen op welke manier het waterschap de vastgestelde peilen heeft bepaald.

Beroep

Tegen dit peilbesluit kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

 • belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

 • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Ondanks een eventueel beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep is ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Meer informatie

Wilt u meer weten over het peilbesluit? U kunt terecht op de website van het waterschap: www.waterschaprivierenland.nl in de rubriek peilbesluiten.

U kunt ook contact opnemen met Judith van Tol, van het Team Kennis en Advies Hydrologie van de Afdeling Strategie en Beleid, bereikbaar onder telefoonnummer 0344 – 64 94 80 of j.van.tol@wsrl.nl.