Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de beslistermijn van schulddienstverlening (Verordening beslistermijn schulddienstverlening gemeente Achtkarspelen 2021)

Geldend van 06-03-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de beslistermijn van schulddienstverlening (Verordening beslistermijn schulddienstverlening gemeente Achtkarspelen 2021)

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluit

vast te stellen de verordening:

Verordening beslistermijn schulddienstverlening gemeente Achtkarspelen

Artikel 1 Beslistermijn schulddienstverlening

De beschikking tot schulddienstverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 Evaluatie

Burgemeester en wethouders zenden binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening aan de raad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening in de praktijk.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

  • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening beslistermijn schulddienstverlening gemeente Achtkarspelen 2021'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Achtkarspelen van 18 februari 2021.

De griffier,

Mevr. R. de Vries-Mulder

De voorzitter,

Dhr. mr. O.F. Brouwer

Toelichting

Algemeen

De Verordening beslistermijn schulddienstverlening geeft uitvoering aan artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: wet), zoals deze met ingang van 1 januari 2021 zal gelden. Artikel 4a van de wet is ingevoerd bij Wet van 24 juni 2020 tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (Stb. 239).

Artikelsgewijs

Artikel 1Beslistermijnschulddienstverlening

De wet regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Het uitgangspunt is dat schulddienstverlening breed toegankelijk is. Daarbij is van belang dat het voor de inwoner duidelijk is binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt besloten of diegene voor een schuldenregeling in aanmerking komt.

Om deze reden is bij de genoemde wetswijzíging in navolging van het advies van de Nationale Ombudsman besloten een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Niet alleen inwoners dienen zich aan wettelijke termijnen te houden. Ook van een dienende overheid mag verwacht worden dat zij op een verzoek van een burger binnen een redelijke, door de raad in een gemeentelijke verordening vastgestelde, termijn reageert. Deze termijn mag volgens artikel 4a, derde lid, van de wet niet langer zijn dan acht weken.

Dit is gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld. Een kortere beslistermijn vaststellen is wel toegestaan.

De beslistermijn is bepaald op 8 weken, vanwege het feit dat wij binnen de huidige uitvoeringspraktijk merken dat het niet haalbaar is om in minder dan deze 8 weken een goede afweging te kunnen maken welke hulpverlening er exact ingezet zal worden. Het helder krijgen van de gehele financiële situatie vergt van zowel de hulpverlener als de inwoner veel inzet en het bijeen brengen van de benodigde financiële documenten kost tijd.

Artikel 2Evaluatie

Het is wenselijk om de beslistermijn te evalueren, zodat deze eventueel bijgesteld kan worden.

Artikel 3Inwerkingtreding en citeertitel

De datum van inwerkingtreding valt samen met de inwerkingtreding van artikel 4a van de wet.