Nadere regel subsidie Talentontwikkeling sport gemeente Utrecht

Geldend van 03-03-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie Talentontwikkeling sport gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op:

- artikel 156 lid 3 gemeentewet;

- artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht (ASV);

- de Utrechtse Sportnota 2017-2020;

- het Utrechts Sportakkoord 2019-2021;

- de Utrechtse Sportagenda 2021;

Overwegende dat;

de gemeente Utrecht met de nadere regel subsidie Talentontwikkeling sport:

- Een extra impuls geeft aan sportieve talentenprogramma’s waarbinnen jonge sportieve talenten de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen;

- Bijdraagt aan de betaalbaarheid en toegankelijk houden van talentenprogramma’s in de gemeente Utrecht;

- Gehoor geeft aan expliciete wensen en behoeften vanuit de Utrechtse sport.

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regel subsidie Talentontwikkeling sport gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Talentontwikkeling: het ontwikkelen van sportieve talenten binnen programma’s in de focus van NOC*NSF en onder regie van de sportbond, waarbij de activiteiten plaatsvinden in de gemeente Utrecht.

Artikel 2 Doel

De gemeente Utrecht omarmt sportief talent en ondersteunt sporttalenten om het maximale uit zichzelf te halen. Het college creëert daarmee een optimaal (top)sportklimaat - met een centrale rol voor de (top)sportverenigingen en talentenprogramma’s. Utrecht talentenstad, dat is waar het college voor staat. De stad waarin topsport en breedtesport elkaar optimaal aanvullen en waarin iedereen zich sportief en maatschappelijk kan ontwikkelen op zijn/haar niveau. De gemeente draagt bij aan de basisbehoefte van sterke talentenprogramma’s, zodat kundige coaches en accommodatiekosten gedragen kunnen worden. Ook voorziet de gemeente in duurzame, toegankelijke en betaalbare talentenprogramma’s.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. De aanvraag kan worden ingediend door een vereniging, stichting of sportbond. Er is sprake van een organisatie zonder winstoogmerk die met haar activiteiten het algemeen belang dient. De organisatie is gericht op het stimuleren van talentvolle sporters tussen 11 en 18 jaar uit Utrecht en omgeving en/of talentvolle sporters die zijn aangesloten bij een instroomprogramma van de bond.

Daarnaast gelden de volgende criteria om in aanmerking te komen voor subsidie:

 • De activiteiten vinden plaats in de gemeente Utrecht;

 • Per aanvrager kan er maximaal 1 subsidieaanvraag worden ingediend voor deze activiteiten gedurende de looptijd van deze nadere regel.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond voor talentontwikkeling vast door middel van de subsidiestaat, deze wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Utrecht.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Er kan subsidie worden aangevraagd als bijdrage in de kosten voor activiteiten gericht op talentontwikkeling binnen de gemeente Utrecht. De activiteit is erop gericht sporters te ondersteunen en te begeleiden, gericht op de doorstroom van (individuele) sporters naar nationaal topsportniveau of hoger.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Aanvragen voor talentontwikkeling zijn voorzien van:

 • 1.

  Een activiteitenplan (per jaar);

 • 2.

  Een sluitende begroting waaruit blijkt dat de subsidie noodzakelijk is voor de activiteiten. Per begrotingspost geeft u een korte toelichting/onderbouwing.

In het activiteitenplan wordt tenminste onderbouwd aandacht besteed aan:

 • Omschrijving van de activiteit(en) gericht op talentontwikkeling;

 • De doelgroep;

 • De doelen en impact die u met de activiteiten wilt behalen;

 • Beoogd aantal deelnemers;

 • Eventuele organisaties waarmee u samenwerkt;

 • De duurzaamheid van het talentenprogramma in de komende vier jaar, inclusief de aandacht voor kaderontwikkeling en veilig sportklimaat;

Er is sprake van erkende opleidingsprogramma’s, onder regie van de betreffende sportbond(en). Dit houdt in dat het programma zich conformeert aan het meerjarig opleidingsplan van de sportbond. Het programma valt binnen de focus van NOC*NSF. De subsidieaanvrager toont bij de aanvraag aan dat er sprake is van een erkend talentenprogramma.

Daarnaast dienen alle subsidieaanvragen voldoende inzichtelijk te maken of en hoe voldaan wordt aan de beoordelingscriteria zoals omschreven in artikel 9 van deze regel.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Voor talentontwikkeling kan een projectsubsidie worden aangevraagd voor de periode van 2021-2024. Alle aanvragen moeten voor 1 mei 2021 worden ingediend via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Deze is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 30 procent van de begroting van de activiteiten met een maximum van € 10.000 per jaar. Ten minste 70 procent van de begroting van het programma is afkomstig uit andere inkomstenbronnen, zoals landelijke of provinciale bijdragen, deelnemersbijdragen of sponsoring. Cofinanciering van de bond en/of NOC*NSF is een voorwaarde en dient minimaal gelijk te zijn aan de gevraagde bijdrage bij de gemeente. De aanvrager neemt deze cofinanciering op in de begroting.

Als de subsidieaanvrager voor de activiteiten ook een andere gemeentelijke subsidie ontvangt, komt de aanvrager niet in aanmerking voor een subsidie op basis van deze nadere regel.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt bekeken of de aanvraag volledig is en of deze voldoet aan de in deze regeling genoemde eisen, criteria en verplichtingen.

Beoordeling ambtelijke commissie

De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden op basis van de volgende criteria beoordeeld:

 • De kwaliteit van de aanvraag en het programma

 • De mate waarin de activiteiten aantoonbare kwaliteit oplevert wat betreft de selectie en begeleiding van deelnemers en doorstroom van talenten naar nationaal niveau of hoger. De duurzaamheid van het programma wordt beoordeeld en de mate waarin er aandacht is voor kaderontwikkeling, verbetering van de kwaliteit van trainers en coaches en ondersteunende experts voor talentontwikkeling (30 punten);

 • Samenwerking met partners

 • De mate waarin de aanvrager bereid is om samen te werken met betrokken (top)sportverenigingen in Utrecht, SportUtrecht, sportbonden (een positief advies voor de komende vier jaar), en andere ondersteunende partijen over de activiteit(en), zij ondersteunen dit project (25 punten);

 • Inspiratiewaarde van de activiteiten

 • De mate waarin de aanvrager met de activiteiten bijdraagt aan Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen en de identiteit van Utrecht als podium voor talent. De mate waarin de activiteit(en) vanuit historisch oogpunt, potentie, uniekheid, omvang en/of zichtbaarheid past bij de gemeente Utrecht (20 punten);

 • Onderwijs en talentontwikkeling

 • De mate waarin er samenwerking is met een topsport- en talentschool, topsportvriendelijke scholen of andere vormen van onderwijs om de combinatie topsport en onderwijs zoveel mogelijk te optimaliseren (15 punten);

De onderstaande criteria zijn een pré. Hiervoor kunnen maximaal 10 punten worden gescoord.

 • De aanvrager laat zien hoe zij met het programma een bijdrage willen leveren aan bredere maatschappelijke opgaven van de gemeente en SportUtrecht. (5 punten);

 • De organisatie is aangesloten bij het Utrecht Talent Center, gericht op kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van talentontwikkeling (3 punten);

 • De activiteiten vinden plaats in de Sportcampus Traiectum, zodat clustering plaatsvindt van partijen die zich bezighouden met talentontwikkeling (2 punten).

 • Scoring en verlening

 • Beoordeling per criterium met een score van 0 tot en 15. Met de zes criteria zijn in totaal 90 punten te scoren.

 • Voor de pré’s zijn maximaal 10 punten te scoren.

 • Er kunnen maximaal 100 punten worden gescoord.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

De tijdig en volledig ontvangen aanvragen worden op basis van de in artikel 9 benoemde criteria beoordeeld en naderhand op basis van de gegeven cijfers met elkaar vergeleken. Een ambtelijke commissie beoordeeld alle aanvragen. De ambtelijke commissie zal zich op basis van de bovenstaande criteria laten bijstaan door externe deskundigen/ stakeholders, waaronder SportUtrecht. Besluitvorming komt tot stand op basis van consensus. Op basis van het aantal behaalde punten wordt een eindrangschikking opgesteld. In de volgende van hoog naar laag worden de subsidieaanvragen behandeld, totdat het subsidieplafond is bereikt. Op basis van de beoordeling besluiten burgemeester en wethouders binnen 13 weken over de aanvraag.

Artikel 11 Voorwaarden aan subsidieverlening

De subsidie wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat het programma voldoet aan de eisen van cofinanciering, zoals gesteld in artikel 8.

Artikel 12 Tussenrapportage

Er wordt jaarlijks een tussenrapportage aangeleverd over de voortgang van de activiteiten.

Artikel 13 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie talentonwikkeling wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op de dag na bekendmaking. Subsidieaanvragen worden vanaf deze datum beoordeeld en beschikt op basis van deze nadere regel.

Artikel 15 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als: Nadere regel subsidie talentontwikkeling sport gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 2 maart 2021.

De secretaris, De burgemeester,

Gabriëlle G.H.M. Haanen Sharon A.M. Dijksma