Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent het aanwijzen van gevallen van activiteiten waarbij participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning kan worden gedaan

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent het aanwijzen van gevallen van activiteiten waarbij participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning kan worden gedaan

De raad van de gemeente Zoeterwoude,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2020,

gelet op artikel 16.55, lid 7 van de Omgevingswet,

Besluit:

 • I.

  De volgende gevallen van activiteiten aan te wijzen waarbij participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is, kan worden gedaan:

  • a.

   Bouwactiviteit indien hoger dan 1 meter.

  • b.

   Gebruiksactiviteit indien zich gevolgen van enige betekenis kunnen voordoen op percelen van derden.

  • c.

   Milieubelastende activiteiten indien zich gevolgen van enige betekenis kunnen voordoen op percelen van derden.

 • II.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 februari 2021.