Arbeidsvoorwaardenregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Zwolle

Geldend van 05-03-2021 t/m heden

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle, bekendmaking arbeidsvoorwaardenregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Zwolle.

Burgemeester en wethouders besluiten d.d. 16 februari 2021 de arbeidsvoorwaardenregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Zwolle vast te stellen.

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht inwerking op 1 januari 2021

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de in deze arbeidsvoorwaardenregeling gebruikte begrippen ‘buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand’, ‘ambtenaar burgerlijke stand’, ‘voltrekking’ en ‘de wet’ gelden de definities zoals opgenomen in het Reglement Burgerlijke Stand.

Artikel 2 Arbeidsovereenkomst

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (afgekort: babs) verricht zijn werkzaamheden op basis van een met de gemeente overeengekomen (oproep)arbeidsovereenkomst als hij/zij voor voltrekkingen van huwelijken/partnerschappen salaris ontvangt. Omdat Babsen die voor 1 dag zijn aangewezen en babsen die lid zijn van de gemeenteraad of het college geen salaris ontvangen (zie artikel 3, lid 6 en 7) en salaris een onderdeel is van een arbeidscontract werken zij niet op basis van een arbeidsovereenkomst. De gemeente roept de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand op om de taken zoals omschreven in artikel 16a, lid 2 Burgerlijk wetboek te verrichten.

 • 2.

  De arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde – of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. De duur van de arbeidsovereenkomst is gelijk aan de aanwijzingsperiode, zoals genoemd in het Reglement Burgerlijke Stand. In aanvulling op de afspraken in de arbeidsovereenkomst gelden uitsluitend de regels uit het Burgerlijk Wetboek, omdat de gemeentelijke Cao niet geldt voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijk stand.

 • 3.

  De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand verricht zijn/haar werkzaamheden op meerdere locaties in de gemeente Zwolle en op in onderling overleg overeen te komen dagen en tijden.

Artikel 3 Salaris

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt uitbetaald per voltrokken huwelijk/geregistreerd partnerschap. Als het een “reguliere” voltrekking betreft (d.w.z. niet een voltrekking met een verkorte ceremonie of als bijzitter bij een voltrekking door een babs aangewezen voor één dag) heeft de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand recht op de volgende bedragen:

  • a.

   voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap op maandag tot en met vrijdag voltrokken tussen 09.00 uur en 17.00 uur: 2,7% van het (bruto) bedrag per maand, behorend bij salarisschaal 12, anciënniteit 4 naar boven afgerond op hele euro’s. Dit bedrag is inclusief vakantietoelage, eindejaarsuitkering, compensatie voor het niet genieten van vakantieverlof en gemaakte onkosten;

  • b.

   voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap op maandag tot en met vrijdag voltrokken voor 09.00 uur of na 17.00 uur: de vergoeding genoemd onder a, vermeerderd met 75%;

  • c.

   voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap op zaterdag, zondag of feestdag voltrokken: de vergoeding genoemd onder a, vermeerderd met 100%. Onder feestdag wordt verstaan: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, Bevrijdingsdag (5 mei) en de dag waarop de verjaardag van de koning(in) wordt gevierd.

 • 2.

  a. Voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap met een verkorte ceremonie of (als bijzitter) bij een voltrekking door een babs aangewezen voor één dag, 2% van het (bruto) bedrag per maand, behorend bij salarisschaal 12, anciënniteit 4 naar boven afgerond op hele euro’s. Dit bedrag is inclusief vakantietoelage, eindejaarsuitkering, compensatie voor het niet genieten van vakantieverlof en gemaakte onkosten.

  b.De vermeerdering van het bedrag genoemd in lid 1 onder b en c is eveneens van toepassing op het bedrag zoals bedoeld in lid 2 onder a.

 • 3.

  Voor een wegens omstandigheden (met uitzondering van de in artikel 5 geregelde situatie van ziekte van de ambtenaar zelf) niet voltrokken huwelijk/geregistreerd partnerschap, waarvoor de betrokken ambtenaar wel alle voorbereidingen heeft verricht:

  • a.

   bij een reguliere voltrekking 75% van de vergoeding, zoals genoemd in lid 1;

  • b.

   bij een voltrekking als bedoeld in lid 2, 75% van de vergoeding, zoals genoemd in lid 2.

 • 4.

  Ingeval een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap voltrekt (als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand): 50% van de vergoeding, zoals genoemd in lid 2 onder a.

 • 5.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die buiten zijn reguliere werktijd behorend bij zijn functie als medewerker van de Gemeente Zwolle een voltrekking doet, ontvangt daarvoor salaris zoals bedoeld in lid 1 tot en met 4.

 • 6.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die aangewezen is voor één dag voor het voltrekken van een huwelijk/geregistreerd partnerschap, ontvangt geen salaris als bedoeld in deze regeling.

 • 7.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die tevens lid is van de raad of wethouder of burgemeester van de Gemeente Zwolle is, ontvangt –zolang hij in het politieke bestuur van de gemeente zit- geen salaris als bedoeld in deze regeling. Na afloop van de zittingsperiode kan in overleg worden besloten tot een arbeidsovereenkomst, op basis waarvan de betrokken buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in aanmerking komt voor het hiervoor genoemde salaris.

Artikel 4 Verlof

Per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand recht op 0,35 uur wettelijk verlof. Het wettelijk verlof wordt niet opgenomen in tijd, maar is omgezet in een financiële compensatie voor het niet genieten van vakantieverlof, die onderdeel uitmaakt van de bedragen zoals vermeld in het artikel over het salaris.

Artikel 5 Aanspraken bij ziekte / arbeidsongeschiktheid

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zet zich in om bij ziekte/verhindering een vervanger te regelen en geeft de naam daarvan door aan de gemeente/werkgever.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is verplicht zo spoedig mogelijk zijn verhindering tot werken door te geven. Het verzuimprotocol met regels hoe te handelen bij ziekte (Ziek .. Wat nu?) van de gemeente Zwolle is van overeenkomstige toepassing. Dit protocol is te raadplegen via intranet.

 • 3.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden voor werkgever en werknemer de wettelijke regels, zoals opgenomen in de wet Poortwachter, het BW, de WIA, de Ziektewet etc. . De artikelen 7.1 (Recht op salaris) , 7.4 (Geneeskundig onderzoek) en 7.5 (Verlenging ontslagverbod tijdens arbeidsongeschiktheid) van de Cao Gemeenten zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Onder salaris wordt verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover het dienstverband van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op deze datum nog geen 12 maanden heeft geduurd, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 5.

  a. Onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar wordt verstaan: de dag waarop de ambtenaar is opgeroepen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

  b. Indien er op de dag van de ziekmelding geen dag is waarop de buitengewoon ambtenaar is opgeroepen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, geldt als eerste dag van ongeschiktheid de eerste dag van de periode waarover nog geen huwelijk of geregistreerd partnerschap is gepland.

  c.De periode van ongeschiktheid eindigt op de dag dat de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zich weer beschikbaar stelt voor of naar het oordeel van de bedrijfsarts weer beschikbaar is voor het voltrekken van een huwelijk of

  geregistreerd partnerschap.

Artikel 6 Beëindiging / einde arbeidsovereenkomst

 • 1.

  De gemeente en de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen of beëindigen op basis van de gronden uit het BW. Opzegging van de arbeidsovereenkomst dient schriftelijk plaats te vinden tegen het einde van de kalendermaand met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn uit (artikel 7:672 van) het BW.

 • 2.

  De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de duur van het tijdelijke contract en in geval van een contract voor onbepaalde tijd met ingang van de dag waarop de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Op verzoek van de ambtenaar kan er na het bereiken van de AOW-leeftijd na instemming van een lid van het Management Team (MTZ) opnieuw een arbeidsovereenkomst worden afgesloten voor telkens één jaar, tot maximaal het bereiken van de 70-jarige leeftijd.

Artikel 7 Overige rechten en verplichtingen

Voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand als werknemer en de gemeente als werkgever gelden bijzondere verplichtingen om de integriteit van de overheid te waarborgen. Deze zijn neergelegd in de artikelen 6 t/m 11 van de Ambtenarenwet 2017 en in de via intranet te raadplegen gedragscode van de werkgever (“Vuistregels integriteit”). Deze integriteitsregels hebben onder meer betrekking op het gedrag van een goed ambtenaar, de geheimhoudingsplicht, het melden van nevenwerkzaamheden en financiële belangen en het aannemen van giften. Daarnaast zijn de volgende artikelen uit de Cao Gemeenten van overeenkomstige toepassing: Artikel 8.1 (gesprek over functioneren), 11.1 (dragen uniform of dienstkleding), 11.2 (infectieziekten) en 11.4 (schorsing als ordemaatregel). In geval van een dienstreis naar een locatie buiten Zwolle, niet zijnde een reis ten behoeve van (de voorbereiding van) voltrekkingen of werkoverleg, bestaat na declaratie met overlegging van bewijsstukken recht op een reiskostenvergoeding op basis van het openbaar vervoer 2e klas. Alleen als openbaar vervoer niet doelmatig is, dan kan na verkregen instemming van de lijnmanager met eigen vervoer (auto of eventueel motor) worden gereisd tegen een bruto km-vergoeding conform het tarief dat de gemeente in het Personeelshandboek voor Zwolse medewerkers heeft vastgesteld. (NB: Op 1-1-2021 staat dit brutobedrag gelijk aan € 0,28 netto per km).

Artikel 8 Pensioen

Als voldaan wordt aan de bepalingen/voorwaarden van het pensioenreglement van het ABP, komt de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand in aanmerking voor deelname aan dit pensioenfonds en zal de gemeente zorgdragen voor afdracht van de pensioenpremie.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 10 Slotbepaling

Deze regeling kan worden aangehaald als de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zwolle (afgekort: Arbeidsvoorwaardenregeling babs).Zwolle (afgekort: Arbeidsvoorwaardenregeling babs)

Ondertekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

P. H. Snijders, burgemeester

L. Borsboom, waarnemend secretaris