Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Westerkwartier 2021

Geldend van 04-03-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Westerkwartier 2021

De raad van de gemeente Westerkwartier;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

overwegende dat er een verordening adviesraad sociaal domein moet komen waarbij regels worden vastgesteld over de wijze waarop inwoners worden betrokken bij de uitvoering van deze wetten en het bijbehorende lokale beleid;

gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Westerkwartier 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

  • b.

   raad: de gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier;

  • c.

   Adviesraad Sociaal Domein: het door het college ingestelde orgaan dat het college adviseert over beleidskaders binnen het sociaal domein, inclusief de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet in de gemeente Westerkwartier;

  • d.

   sociaal domein: het overheidsbeleid dat gericht is op de verschillende levensgebieden van de inwoners van de gemeente Westerkwartier. Deze levensgebieden betreffen onder andere: werk en inkomen, onderwijs, vrije tijd, maatschappelijke en socíale participatie, opvoeden en opgroeien, fysieke en geestelijke gezondheid, veiligheid, wonen en mobiliteit met onderwerpen als zelfredzaamheid, laaggeletterdheid, armoedebestrijding, schuldhulpverleníng en breedtesport;

  • e.

   themagroep: een permanente groep rond een bepaald thema;

  • f.

   werkgroep: een tijdelijke groep rond een bepaald thema dat op dat moment aandacht vraagt en niet passend is binnen één themagroep;

  • g.

   platform cliëntparticipatie: een permanente groep inwoners die cliënt zijn zoals omschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning, of zoals omschreven in de Participatiewet of een persoon die jeugdhulp ontvangt zoals omschreven in de Jeugdwet, of hun vertegenwoordigers en minimaal één lid afgevaardigd door het platform toegankelijkheid. Het platform cliëntparticipatie maakt onderdeel uit van de Adviesraad Sociaal Domein;

  • h.

   onafhankelijk: zonder last en ruggespraak, op persoonlijke titel.

 • 2. Voor zover niet anders bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet.

Artikel 2 Missie, visie en doel

 • 1. Míssie: de Adviesraad Sociaal Domeín voorziet het college van opbouwende en onderbouwde adviezen over alle relevante ontwikkelingen binnen beleidsontwikkeling en besluitvorming die betrekking hebben op het brede sociale domein (inclusief de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet). Het is voor de adviesraad van wezenlíjk belang om belanghebbenden in het Westerkwartier hierbij te betrekken, zodat de gevraagde en ongevraagde adviezen gestoeld zijn op belangrijke signalen die uit die contacten voortkomen.

 • 2. Visie: de Adviesraad Sociaal Domein werkt vanuit de visie dat alle inwoners optímaal moeten kunnen participeren in de samenleving.

 • 3. Doel: het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is voorstellen te ontwikkelen en adviezen te formuleren ter bevordering van een integraal en evenwichtig beleid in het sociaal domein, zodanig dat alle inwoners optimaal kunnen participeren in de samenleving.

Artikel 3 Taken

De Adviesraad Sociaal Domein:

 • a.

  geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het college met betrekking tot voorbereiding, vaststelling, wijze van uitvoering en evaluatie van het beleid op het gebied van het sociaal domein;

 • b.

  signaleert relevante ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van het sociaal domein en maakt deze kenbaar;

 • c.

  geeft geen advies over klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op een individuele inwoner betrekking hebben;

 • d.

  stelt voor elk komend jaar vóór 1 november een werkplan en een werkbudget op;

 • e.

  stelt ieder jaar vóór 1 april een financiële verantwoording van het werkbudget en een jaarverslag op over de werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. In het jaarverslag zijn tenminste opgenomen de in het afgelopen jaar verstrekte gevraagd en ongevraagde adviezen, het aantal vergaderingen en eventuele overige activiteiten, eventueel vertrek van leden en komst van nieuwe leden.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1. De Adviesraad Socíaal Domein bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 personen, exclusief de voorzitter. De voorzitter heeft geen stemrecht.

 • 2. Het college benoemt de onafhankelijke voorzitter van de Advíesraad Sociaal Domein en de overige leden op voordracht van de sollicitatiecommissie.

 • 3. De samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenleving in de gemeente Westerkwartier.

 • 4. De leden en de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein zijn woonachtig en ingeschreven in de gemeente Westerkwartier.

 • 5. De leden en de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeente Westerkwartier. Zij zijn geen lid van het college of van de raad en zijn geen ambtenaar van de gemeente Westerkwartier. De leden en de voorzitter hebben op geen enkele wijze (behalve het wonen) binding met de gemeente Westerkwartier, voor zover een dergelijke binding van ínvloed kan zijn op de onafhankelijkheid van de leden.

 • 6. De Adviesraad Sociaal Domein kent drie themagroepen, te weten Jeugd, WMO en Werk en inkomen.

 • 7. De Adviesraad Sociaal Domein kent een Platform Cliëntparticipatie. Dit platform bestaat uit cliënten of hun vertegenwoordigers.

 • 8. Het college benoemt een onafhankelijk voorzitter van het Platform Cliëntparticipatie op voordracht van de sollicitatiecommissie.

 • 9. Voor thema's die tíjdelijk aandacht vragen, kan de Adviesraad Sociaal Domein een werkgroep instellen.

 • 10. Leden van de Adviesraad Sociaal Domein kunnen lid zíjn van meerdere themagroepen/ werkgroepen.

 • 11. De voorzítters van de themagroepen/werkgroepen en de voorzitter van het Platform Clientparticipatie zijn in ieder geval lid van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 12. De Adviesraad Sociaal Domein kiest uit haar midden een vicevoorzitter en secretaris.

 • 13. In een huishoudelijk reglement staan onder andere de taken beschreven van de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en van de voorzitter Platform Cliëntparticipatie.

 • 14. Het huishoudelijke reglement wordt vastgesteld na overleg met de Adviesraad Sociaal Domein door het college.

Artikel 5 Taken ambtelijk secretaris

 • 1. Het college voegt ter ondersteuning een ambtelijk secretaris toe aan de Adviesraad Sociaal Domein en het Cliëntenplatform.

 • 2. De ambtelijk secretaris is geen lid van de Adviesraad Sociaal Domein en heeft derhalve geen stemrecht.

 • 3. De ambtelijk secretaris:

  • a.

   draagt in zijn algemeenheid zorg voor een goede ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein en voor de onderliggende themagroepen en werkgroepen, zodat deze hun taak op een goede wijze kunnen vervullen;

  • b.

   stelt samen met de voorzitter de agenda op;

  • c.

   levert tijdig vergaderstukken aan;

  • d.

   stelt een besluiten- en actielijst op en draagt zorg voor de publicatie daarvan;

  • e.

   verzorgt de administratieve begeleiding van de Adviesraad Sociaal Domein waaronder de voorbereiding en uitwerking van de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein;

  • f.

   bewaakt de voortgang en de afhandeling van de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein aan het college;

  • g.

   begeleidt en ondersteunt de sollicitatiecommissie.

Artikel 6 Werkwijze

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein legt zijn interne werkwíjze vast in een huishoudelijk reglement waarin tenminste de volgende onderwerpen zijn geregeld:

  • a.

   voordracht, benoeming en zittingsduur (rooster van aftreden);

  • b.

   vergaderingen Adviesraad Sociaal Domein;

  • c.

   de werkwijze van de themagroepen/werkgroepen en van het Platform Clientparticipatie;

  • d.

   besluitvorming, stemrecht en stemprocedure;

  • e.

   de taken van het dagelijks bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris);

  • f.

   het profiel van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 2. De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar.

 • 3. De Adviesraad Socíaal Domein kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering.

 • 4. Geheimhoudingsplicht: de Adviesraad Sociaal Domein (inclusief themagroepen, werkgroepen, platform) neemt kennis van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente maakt de Adviesraad Sociaal Domein informatie met een vertrouwelijk karakter niet aan derden kenbaar.

Artikel 7 informatievoorziening door de gemeente

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein krijgt van het college ongevraagd en gevraagd alle stukken die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken zoals in deze verordening omschreven, tenzij wettelijke voorschriften dit in de weg staan.

 • 2. Het college geeft gehoor aan een verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein om toelichting te geven op de stukken waarover advies is gevraagd of die de Advíesraad Sociaal Domein ter informatie heeft ontvangen. Het college kan zich daarbij laten vertegenwoordigen.

 • 3. Zo nodig geven ter zake kundige ambtenaren mondeling toelichting over lopend beleid, over de invloed van nieuw (rijks-)beleid en/of over ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op het gebied van het sociaal domein.

 • 4. Voor het opstellen van het werkplan kríjgt de Adviesraad Sociaal Domein de beschikking over de langetermijnagenda van de gemeente op het gebied van het sociaal domein.

Artikel 8 Relatie college en Adviesraad Sociaal Domein.

 • 1. Het college voert tenminste twee keer per jaar overleg met de Advíesraad Socíaal Domein.

 • 2. Indien het college of de adviesraad vaker overleg noodzakelijk acht, is dit in overleg mogelijk. Het college kan zich daarbij laten vertegenwoordigen.

 • 3. In aanvulling op de vergaderingen van het college met de Adviesraad Sociaal Domein, vergadert het Platform Cliëntparticipatie minimaal eenmaal per jaar met de wethouder(s), met de betrokken ambtenaar en eventueel met de teamleider(s) die verantwoordelijk zijn voor de portefeuilles binnen het sociaal domein over beleid, ideeën en plannen van het college betreffende cliëntparticipatie.

 • 4. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein hebben de bevoegdheid om alle aangelegenheden die het beleid, de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van het sociaal domein raken, op de agenda te laten zetten.

 • 5. Het college betrekt de Adviesraad Sociaal Domein tijdig bij de voorbereiding van beleid ten aanzien van wetgeving en alles wat daaruit voortvloeit, waarop deze verordening van toepassing is.

 • 6. De Adviesraad Sociaal Domein krijgt minimaal vier weken en maximaal zes weken de gelegenheid schriftelijk advies uit te brengen zodat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming.

 • 7. Het college geeft een schriftelijke en gemotiveerde reactie op een uitgebracht advies.

Artikel 9 Besluiten en beslistermijnen van het college

 • 1. Het college neemt binnen zes weken na advisering door de Adviesraad Sociaal Domein een besluit of stelt gemotiveerd een termijn waarbinnen het besluit zal worden genomen.

 • 2. Indien het college besluit om van een advies van de Adviesraad Sociaal Domein af te wijken, deelt het college dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de Adviesraad Sociaal Domein. In zijn motivering onderbouwt het college waarom hij welke punten uit het advies om welke redenen niet overneemt.

Artikel 10 Faciliteiten en budget

 • 1. Het college stelt de Adviesraad Sociaal Domein passende vergader- en spreekkamer accommodatie ter beschikking, die ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperkíng.

 • 2. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein werken op vrijwillige basis. Zij ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De toegevoegde leden van de werkgroepen en de thema-groepen ontvangen een vergoeding voor aantoonbaar gemaakte kosten.

 • 3. Het college draagt zorg voor voldoende financiële middelen (zie het werkbudget) voor een goede taakuitoefening, daaronder begrepen de bevordering van deskundigheid van de leden van de adviesraad en het op adequate wijze kunnen verstrekken van informatie over de uitgebrachte adviezen aan de inwoners van de gemeente Westerkwartier.

 • 4. Het college stelt zijn ambtenaren in de gelegenheid een vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg indíen de Adviesraad Sociaal Domein daartoe verzoekt.

 • 5. Het college stelt een ambtelijk secretaris aan voor de Adviesraad Socíaal Domein.

 • 6. De Adviesraad Sociaal Domein kan op basis van een projectvoorstel om extra middelen vragen.

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden en wijziging verordening

 • 1. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college, nadat de Adviesraad Sociaal Domein is gevraagd om advies hierover te geven.

 • 2. Aanvullingen en wijzígingen van deze verordening stelt de raad vast nadat de Adviesraad Sociaal Domein is gevraagd om advies híerover te geven.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Westerkwartier 2021.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. Deze verordening werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 27 januari 2021

A. van der Tuuk, voorzitter,

J.L. de Jong, griffier