Ondermandaatbesluit 2021 teamleiders/coaches team Mens en Gezin gemeente Westerkwartier

Geldend van 04-03-2021 t/m heden

Intitulé

Ondermandaatbesluit 2021 teamleiders/coaches team Mens en Gezin gemeente Westerkwartier

 • A.

  Hierbij verlenen wij, M.E. Mulderij en H. Peursum, in de functie van teamleiders/coaches van het team Mens en Gezin;

 • gelet op de doorontwikkeling in het Sociaal Domein waardoor het team Mens en Gezin per 15 juni 2020 is heringericht en waardoor het team Werk en Ontwikkeling heeft opgehouden te bestaan en voor een deel is ondergebracht bij het team Mens en Gezin;

 • dat dit betekent dat er binnen het team Mens en Gezin drie kolommen zijn ontstaan te weten Participatie, Jeugd en Wmo;

 • gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentesecretaris/algemeen directeur op 3 februari 2021 verleende goedkeuring;

 • schriftelijk ondermandaat aan:

  • 1.

   de consulenten Jeugd, Werk & Inkomen en Wmo;

  • 2.

   de trajectbegeleiders;

  • 3.

   de leerplichtambtenaren;

  • 4.

   de consulenten Zorg en veiligheid en OGGZ coördinatie;

 • dit voor zover de betreffende bevoegdheden tot hun takenpakket behoren.

 • B.

  Dit besluit tot verlening van ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking van het besluit onder gelijktijdige intrekking van het Ondermandaatbesluit 2019 teamleiders/coaches team Mens en Gezin gemeente Westerkwartier.

 • C.

  Dit besluit werkt terug tot en met 15 juni 2020.

Leek, d.d. 5-02-2021

M.E. Mulderij

Teamleider/coach

team Mens en Gezin - Jeugd & WMO

Leek, d.d. 25 februari 2021

H. Peursum

Teamleider/coach

team Mens en Gezin – Participatie

Ondertekening