Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de bestuurlijke boete voor overlast in de openbare ruimte (Verordening Bestuurlijke boete overlast openbare ruimte Breda 2020)

Geldend van 02-03-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de bestuurlijke boete voor overlast in de openbare ruimte (Verordening Bestuurlijke boete overlast openbare ruimte Breda 2020)

De raad van de gemeente Breda;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 154b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Bestuurlijke boete overlast openbare ruimte Breda 2020

Artikel 1 Boetebepaling

 • 1. Overtreding door een natuurlijk persoon of rechtspersoon van het bij of krachtens de volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening bepaalde kan worden beboet met een bestuurlijke boete:

  Artikel 2:4A eerste lid, artikel 2:5 eerste lid, artikel 2:6 eerste lid, artikel 2:7 eerste lid, artikel 2:11 eerste lid, artikel 2:17 eerste lid, artikel 2:23, artikel 2:24, artikel 2:27:B tweede en derde lid, artikel 2:31 eerste lid, artikel 2:37, artikel 2:38, artikel 2:50 eerste en tweede lid, artikel 2:57 eerste lid sub a en sub b, artikel 2:57 tweede lid, artikel 2:61, artikel 2:62 eerste lid sub a t/m d, artikel 2:63 eerste, tweede en derde lid, artikel 2:64 derde lid, artikel 2:64 vierde lid sub a en b, artikel 2:65 eerste lid, artikel 3:7 eerste lid, artikel 4:2 eerste lid, artikel 4:4 eerste lid sub a en b, artikel 4:10 eerste lid, artikel 4:17 tweede lid, artikel 5:2 eerste lid sub a en b, artikel 5:3 eerste lid, artikel 5:4, artikel 5:5 eerste lid, artikel 5:6 eerste lid sub a en b, artikel 5:7 eerste lid, artikel 5:9 eerste lid, artikel 5:10 eerste lid, artikel 5:13 eerste lid, artikel 5:15 eerste lid sub a en b, artikel 5:17 eerste lid, artikel 5:20 eerste en tweede lid, artikel 5:21 eerste en tweede lid, artikel 5:23, artikel 5:28 eerste lid, artikel 5:29 eerste lid.

 • 2. Overtreding door een natuurlijk persoon of rechtspersoon van het bij of krachtens de volgende artikelen van de Drank- en Horecaverordening bepaalde kan worden beboet met een bestuurlijke boete:

  Artikel 10 eerste lid, artikel 11

 • 3. Overtreding door een natuurlijk persoon of rechtspersoon van het bij of krachtens de volgende artikelen van de Buitenruimteverordening Binnenstad bepaalde kan worden beboet met een bestuurlijke boete:

  Artikel 5, artikel 10, artikel 13 eerste t/m vierde lid 4.

 • 4. Overtreding dor een natuurlijk persoon of rechtspersoon van het bij of krachtens de volgende artikelen van de Afvalstoffenverordening bepaalde kan worden beboet met een bestuurlijke boete:

  Artikel 3 eerste lid, artikel 8 eerste lid, artikel 9 eerste lid, artikel 10 eerste en tweede lid, artikel 12, artikel 13 tweede lid, artikel 14 eerste lid, artikel 15 eerste, derde en vierde lid, artikel 16 eerste lid, artikel 17 eerste lid, artikel 18.

Artikel 2 Boetehoogte

Bij overtreding door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon van een voorschrift als genoemd in artikel 1 van deze verordening, is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in de bijlage is vermeld bij het betreffende voorschrift. Hierbij geldt dat de hoogte van de bestuurlijke boete voor een rechtspersoon de hoogte is van de bestuurlijke boete voor een natuurlijk persoon vermenigvuldigd met factor vijf.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Bestuurlijke boete overlast openbare ruimte Breda 2020

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2020.

, Voorzitter

, Griffier

Bijlage 1 Toelichting

Wettelijk kader

De mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen bij overlastfeiten is geregeld in de Gemeentewet (artikel 154b e.v.) en de daarop gebaseerde Algemene maatregel van bestuur (het besluit Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte, hierna het Besluit Bboor). De Gemeentewet geeft gemeenten een zelfstandige bevoegdheid om tegen veel voorkomende en lichte overlast gevende overtredingen op te treden met een bestuurlijke boete. Daarnaast kan de bestuurlijke boete worden opgelegd ten aanzien van voorschriften die zijn opgenomen in een gemeentelijke afvalstoffenverordening. Uitgangspunt van de regeling is dat de bestuurlijke boete geldt voor overtreding van alle voorschriften uit gemeentelijke verordeningen die kunnen leiden tot overlast in de openbare ruimte en die tevens bij verordening strafbaar zijn gesteld. Dergelijke voorschriften zijn met name opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook de Drank- en Horecaverordening, Afvalstoffenverordening en Buitenruimteverordening Binnenstad bevatten voorschriften waarvan de overtreding kan leiden tot overlast voor het publiek.

Om een bestuurlijke boete te kunnen opleggen, moeten deze voorschriften bij verordening worden aangewezen. In deze Verordening is bepaald voor overtreding van welke voorschriften uit de hiervoor genoemde verordeningen een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. De mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen, sluit niet uit dat daarnaast of in plaats daarvan, een bestuursrechtelijke herstelsanctie wordt opgelegd, zoals een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Ook een herstelsanctie als de (tijdelijke) intrekking van een vergunning, kan gepaard gaan met het opleggen van een bestuurlijke boete. Voor zover nodig wordt in beleid nader uitgewerkt in welke gevallen naast de herstelsanctie ook een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Feiten

De mogelijkheden om een bestuurlijke boete voor overlastfeiten in te voeren zijn op een aantal manieren begrensd door de landelijke wetgever. Zo is een klein aantal feiten opgenomen in een zogenaamde negatieve lijst (artikel 2 Besluit Bboor). Ten aanzien van de feiten die zijn genoemd in de negatieve lijst, kan de gemeenteraad niet bepalen dat daarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Het gaat hierbij om voorschriften waarvan de overtreding gepaard kan gaan met geweld, zoals voorschriften met betrekking tot het hinderlijk gebruik van alcohol of het gebruik van harddrugs. Ook voorschriften met een gevaarzettend karakter (zoals voorschriften met betrekking tot samenscholingen, ongeregeldheden of vechten), of die evident raken aan ernstiger strafbare feiten (zoals voorschriften met betrekking tot de handel in drugs, heling, het meevoeren van roof-tassen, steekwapens, inbrekerswerktuig en voorschriften met betrekking tot de exploitatie van prostitutie), zijn uitgezonderd van de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen. In het onderhavige voorstel is daarom een aantal APV artikelen buiten beschouwing gelaten, zoals artikel 2:1 (samenscholing, ongeregeldheden en straatintimidatie), artikel 2:52 (bezit van inbrekerswerktuigen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal) en artikel 2:70 (drugsoverlast op straat). Voor deze feiten is uitsluitend stafrechtelijke handhaving mogelijk. Ook voorschriften met betrekking tot het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie zijn niet in deze verordening opgenomen. De handhaving van deze voorschriften vindt voornamelijk middels herstelsancties (bij overtreding van vergunningvoorschriften), als strafrechtelijk plaats (bij constateringen van mensenhandel).

Ook overtreding van de Afvalstoffenverordening valt onder het regime van de bestuurlijke boete. Hiervoor geldt een zogenaamde positieve lijst (artikel 3 Besluit Bboor). Alleen voor de feiten die op deze positieve lijst zijn opgenomen kan een bestuurlijke boete worden ingevoerd. Het gaat hierbij om voorschriften die betrekking hebben op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen en om voorschriften met betrekking tot het achterlaten van straatafval en zwerfafval. Vrijwel alle voorschriften uit de gemeentelijke Afvalstoffenverordening vallen onder deze positieve lijst en zijn opgenomen in deze verordening, zodat bij overtreding daarvan een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

Hoogte boete

De verschillende boetecategorieën en de hoogte van de bestuurlijke boete is ten aanzien van een groot aantal overtredingen in (de bijlage bij) het Besluit Bboor vastgelegd. Voor zover ten aanzien van een voorschrift de boetecategorie en de hoogte van de boete niet uit het Besluit Bboor volgt, kan de gemeenteraad de boetehoogte zelf bij verordening vaststellen. Daarbij gelden echter wel de in de Gemeentewet vastgelegde maxima. De bestuurlijke boete kan voor een natuurlijke persoon (per gedraging) niet hoger zijn dan € 410,- (eerste categorie als bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht) en voor rechtspersonen niet hoger zijn dan € 2250,- (vastgelegd in artikel 154b, zesde lid, van de Gemeentewet). Vanwege de overzichtelijkheid zijn alle beboetbare feiten en de boetehoogte ten aanzien van natuurlijke personen in een afzonderlijke bijlage bij de verordening opgenomen. In deze bijlage zijn dus zowel de feiten waaruit de boetehoogte volgt uit de bijlage bij het besluit Bboor, als de feiten waarvan de boetehoogte is bepaald door de gemeenteraad, opgenomen. Bij overtredingen door rechtspersonen wordt het boetebedrag voor een natuurlijke persoon vermenigvuldigd met de factor vijf.

Artikel 1, boetebepaling

Uit het wettelijke regime ten aanzien van de bestuurlijke boete voor overlast in de openbare ruimte volgt dat de overtreding van een voorschrift dat ziet op gedragingen die leiden tot overlast in de openbare ruimte, bestuurlijk kunnen worden beboet. Voorwaarde daarvoor is dat de betreffende bepaling tevens strafbaar is gesteld bij krachtens artikel 154 Gemeentewet en niet voorkomt op de negatieve lijst, als bedoeld in artikel 2 van het Besluit Bboor. In het eerste tot en met derde lid van artikel 1 zijn de voorschriften uit respectievelijk de Algemene Plaatselijke Verordening, de Drank- en Horecaverordening en de Buitenruimteverordening aangewezen, waarvan de overtreding kan leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete. In het vierde lid is bepaald ten aanzien van welke voorschriften uit de Afvalstoffenverordening een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Daarbij is rekening gehouden met de positieve lijst uit artikel 3 van het Besluit Bboor.

Artikel 2, boetehoogte

Het Besluit Bboor bepaalt de verschillende boetecategorieën en de hoogte van de bestuurlijke boete. Voor zover de hoogte van de bestuurlijke boete niet uit het Besluit Bboor volgt, stelt de gemeenteraad deze bij verordening vast. De bestuurlijke boete kan niet hoger zijn dan het bedrag van de geldboete van de eerste categorie als bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. De hoogte van de boete die maximaal per gedraging kan worden opgelegd is opgenomen in een afzonderlijke bijlage die onderdeel uitmaakt van deze verordening. Voor het bepalen van de hoogte van de bestuurlijke boete voor feiten die niet in het Besluit Bboor zijn opgenomen, is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de wel in het Besluit Bboor genoemde (categorieën van) voorschriften. De in bijlage genoemde boetehoogten gelden voor natuurlijke personen, die ten tijde van de overtreding 16 jaar of ouder waren. Voor personen die ten tijde van de overtreding nog niet de leeftijd van 16 jaar hadden bereikt, geldt dat het in de bijlage opgenomen boetebedrag wordt gehalveerd. Aan personen die ten tijde van de overtreding nog geen 12 jaar oud waren, kan geen bestuurlijke boete worden opgelegd. Een en ander volgt uit artikel 154b, zevende lid, Gemeentewet. Uit artikel 154b Gemeentewet volgt dat de boetebedragen die gelden voor een natuurlijk persoon kunnen worden verhoogd als de overtreding wordt begaan door een rechtspersoon. In artikel 2 is bepaald dat indien de overtreding wordt begaan door een rechtspersoon, het boetebedrag als genoemd in de bijlage, wordt vermenigvuldigd met de factor vijf. De reden hiervoor is dat rechtspersonen door het begaan van een overtreding veelal een bepaald economisch voordeel zullen behalen. Dit rechtvaardigt dat aan hen een hogere boete wordt opgelegd.

Artikel 3, inwerkingtreding

Op de inwerkingtreding van verordeningen is de regeling van artikel 142 van de Gemeentewet van toepassing. Deze luidt dat alle verordeningen in werking treden op de achtste dag na bekendmaking, tenzij een ander tijdstip daarvoor is aangewezen. In artikel 3 is als tijdstip voor inwerkingtreding bepaald de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 4, citeertitel

Dit artikel regelt de citeertitel van de verordening.

Bijlage 2 Boetebedragen overlastfeiten openbare ruimte

Artikel

Onderwerp

Feitcode

Bedrag

2:4A lid 1 APV

Verbod voorwerpen openbare plaatsen

BB001

€ 250,00

2:5 lid 1 APV

Verbod aanleggen, beschadigen, veranderen van een weg

BB002

€ 250,00

2:6 lid 1 APV

Verbod maken, hebben of veranderen van een uitweg

BB003

€ 250,00

2:7 lid 1 APV

Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

BB004

€ 95,00

2:11 lid 1 APV

Organiseren evenement

BB005

€ 95,00

2:17 lid 1 APV

Vergunningsplicht

BB006

€ 95,00

2:23 APV

Aanwezigheid in gesloten inrichting

BB007

€ 95,00

2:24 APV

Aanwezigheid leidinggevende in inrichting

BB008

€ 95,00

2:27:B lid 2 APV

Drinkgerei van glas en glazen flessen

BB009

€ 95,00

2:27:B lid 3 APV

Drinkgerei van glas en glazen flessen

BB010

€ 95,00

2:31 lid 1 sub a APV

Vergunningsplicht

BB011

€ 140,00

2:31 lid 1 sub b APV

Vergunningsplicht

BB012

€ 140,00

2:31 lid 1 sub c APV

Vergunningsplicht

BB013

€ 140,00

2:37 APV

Aanwezigheid in gesloten bedrijf

BB014

€ 95,00

2:38 APV

Aanwezigheid leidinggevende in bedrijf

BB015

€ 95,00

2:50 lid 1 APV

Plakken en kladden

BB016

€ 150,00

2:50 lid 2 sub a APV

Plakken en kladden

BB017

€ 150,00

2:50 lid 2 sub b APV

Plakken en kladden

BB018

€ 140,00

2:57 lid 1 sub a APV

Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen of bij/in (openbare) gebouwen

BB019

€ 150,00

2:57 lid 2 sub b AVP

Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen of bij/in (openbare) gebouwen

BB020

€ 100,00

2:57 lid 2 AVP

Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen of bij/in (openbare) gebouwen

BB021

€ 100,00

2:61 AVP

Natuurlijke behoefte doen

BB022

€ 150,00

2:62 lid 1 sub a APV

Loslopende honden

BB023

€ 100,00

2:62 lid 1 sub b APV

Loslopende honden

BB024

€ 100,00

2:62 lid 1 sub c APV

Loslopende honden

BB025

€ 150,00

2:62 lid 1 sub d APV

Loslopende honden

BB026

€ 100,00

2:63 lid 1 APV

Verontreiniging door honden

BB027

€ 150,00

2:63 lid 2 APV

Verontreiniging door honden

BB028

€ 95,00

2:63 lid 3 APV

Verontreiniging door honden

BB029

€ 95,00

2:64 lid 3 APV

Gevaarlijke honden en hoogrisico honden

BB030

€ 240,00

2:64 lid 4 sub a APV

Gevaarlijke honden en hoogrisico honden

BB031

€ 250,00

2:64 lid 4 sub b APV

Gevaarlijke honden en hoogrisico honden

BB032

€ 250,00

2:65 lid 1 APV

Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

BB033

€ 150,00

3:7 lid 1 APV

Straatprostitutie

BB034

€ 250,00

4:2 lid 1 APV

Overige geluidshinder (algemeen)

BB035

€ 150,00

4:4 lid 1 sub a APV

Nachtverblijf buiten een kampeerterrein

BB036

€ 150,00

4:4 lid 1 sub b APV

Nachtverblijf buiten een kampeerterrein

BB037

€ 140,00

4:17 lid 2 APV

Bestrijden van boomziekten

BB038

€ 140,00

5:2 lid 1 sub a APV

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

BB039

€ 120,00

5:2 lid 1 sub b APV

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

BB040

€ 120,00

5:3 lid 1 APV

Te koop aanbieden van voertuigen

BB041

€ 180,00

5:4 APV

Defecte voertuigen

BB042

€ 90,00

5:5 lid 1 APV

Voertuigwrakken

BB043

€ 400,00

5:6 lid 1 sub a APV

Kampeermiddelen e.d.

BB044

€ 95,00

5:6 lid 1 sub b APV

Kampeermiddelen e.d.

BB045

€ 95,00

5:7 lid 1 APV

Parkeren van reclamevoertuigen

BB046

€ 180,00

5:9 lid 1 APV

Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen

BB047

€ 95,00

5:10 lid 1 APV

Aantasting groenvoorziening door voertuigen (motorvoertuig)

BB048

€ 150,00

5:10 lid 1 APV

Aantasting groenvoorziening door voertuigen (bromfiets)

BB049

€ 100,00

5:10 lid 1 APV

Aantasting groenvoorziening door voertuigen (fiets)

BB050

€ 60,00

5:13 lid 1 APV

Inzameling van geld of goederen

BB051

€ 150,00

5:15 lid 1 sub a APV

Ventverbod

BB052

€ 150,00

5:15 lid 1 sub b APV

Ventverbod

BB053

€ 150,00

5:17 lid 1 APV

Standplaatsvergunning

BB054

€ 150,00

5:20 lid 1 APV

Voorwerpen op, in of boven openbaar water

BB055

€ 95,00

5:20 lid 2 APV

Voorwerpen op, in of boven openbaar water

BB056

€ 95,00

5:21 lid 1 APV

Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

BB057

€ 100,00

5:21 lid 2 APV

Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

BB058

€ 100,00

5:23 APV

Verbod innemen ligplaats

BB059

€ 100,00

5:28 lid 1 APV

Crossterreinen motorvoertuig

BB060

€ 140,00

5:28 lid 1 APV

Crossterreinen bromfiets

BB061

€ 95,00

5:29 lid 1 APV

Beperking verkeer in natuurgebieden e.d. motorvoertuig

BB062

€ 150,00

5:29 lid 1 APV

Beperking verkeer in natuurgebieden e.d. bromfiets

BB063

€ 100,00

5:29 lid 1 APV

Beperking verkeer in natuurgebieden e.d. fiets

BB064

€ 60,00

5:29 lid 1 APV

Beperking verkeer in natuurgebieden e.d. paard

BB065

€ 60,00

10 lid 1 sub a Drank- en Horecaverordening

Slutingstijden

BB101

€ 300,00

10 lid 1 sub b Drank- en Horecaverordening

Slutingstijden

BB102

€ 300,00

11 Drank- en Horecaverordening

Slutingstijden

BB103

€ 100,00

3 lid 1 Afvalstoffenverordening

Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

BB201

€ 150,00

8 lid 1 Afvalstoffenverordening

Aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

BB202

€ 100,00

9 lid 1 Afvalstoffenverordening

Gescheiden aanbieding

BB203

€ 100,00

9 lid 2 Afvalstoffenverordening

Gescheiden aanbieding

BB204

€ 100,00

10 lid 1 Afvalstoffenverordening

Wijze van aanbieding

BB205

€ 100,00

10 lid 2 Afvalstoffenverordening

Wijze van aanbieding

BB206

€ 95,00

12 Afvalstoffenverordening

Aanbieden ter inzameling van bedrijfsafvalstoffen

BB207

€ 100,00

13 lid 2 Afvalstoffenverordening

Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen

BB208

€ 100,00

14 lid 1 Afvalstoffenverordening

Dumpingsverbod

BB209

€ 400,00

15 lid 1 Afvalstoffenverordening

Zwerfafval in de openbare ruimte

BB210

€ 150,00

15 lid 3 Afvalstoffenverordening

Zwerfafval in de openbare ruimte

BB211

€ 150,00

15 lid 4 Afvalstoffenverordening

Zwerfafval in de openbare ruimte

BB212

€ 150,00

16 lid 1 Afvalstoffenverordening

Zwerfafval rondom inrichtingen

BB213

€ 140,00

17 lid 1 Afvalstoffenverordening

Afval en verontreiniging op de weg

BB214

€ 400,00

18 Afvalstoffenverordening

Geen opslag van afval in de open lucht

BB215

€ 250,00

5 Buitenruimteverordening

Uitstallingsverbod

BB301

€ 250,00

10 Buitenruimteverordening

Terrasvergunning

BB302

€ 250,00

13 lid 1 Buitenruimteverordening

Omvang

BB303

€ 240,00

13 lid 2 Buitenruimteverordening

Omvang

BB304

€ 240,00

13 lid 3 Buitenruimteverordening

Omvang

BB305

€ 240,00

13 lid 4 Buitenruimteverordening

Omvang

BB306

€ 240,00