Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Spaarnwoude houdende regels omtrent de uitbreiding en de aanwijzing van dagkampeerterreinen

Geldend van 02-06-1982 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Spaarnwoude houdende regels omtrent de uitbreiding en de aanwijzing van dagkampeerterreinen

Inleiding

Het recreatiegebied Spaarnwoude wordt thans in sterk toenemende mate door recreanten bezocht.

Het recreanten bezoek concentreert zich vooral in de deelgebieden Houtrak, Buitenhuizen en Oosterbroek.

De overige deelgebieden worden veel per fiets bezocht, doch de inrichting daarvan is niet berekend op geconcentreerde vormen van recreatie.

Naast het bezoek aan de accommodaties, worden de deel­ gebieden Houtrak, Buitenhuizen en Oosterbroek voorname­ lijk bezocht voor het dagkamperen (het dagverblijf in caravan of tent).

Alhoewel deze laatste vorm van dagrecreatie in de jaren '60 reeds grote omvang had genomen binnen de regio van. de randsteden o.a. in het Amsterdamse bos en het "Gooi" is deze vorm van recreatie niet evenredig tot uiting ge­ bracht in het basisplan 1968.

In de deelgebieden Buitenhuizen, Oosterbroek en Westhof­ bos heeft tot op heden geen officiële aanwijzing van dagkampeerterreinen plaatsgevonden.

In het deelgebied Houtrak is slechts een klein terrein­ oppervlak officieel aangewezen als dagkampeerterrein.

Aanwijzing van terreingedeelten voor dagkamperen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.lid· 3 van de Algemene Verordening van het Recreatieschappen vindt de aanwijzing van dagkampeerterreinen plaats door het dagelijks bestuur.

Uit verschillende konstateringen is gebleken, dat er grote behoefte bestaat aan terreingedeelten voor het favoriete dagkamperen en moet hierin de komende jaren worden voorzien.

Naar schatting komt thans 70% van het totaal aantal bezoekers voor deze vorm van recreatie naar het gebied. In de deelgebieden Buitenhuizen, Oosterbroek en Westhof­ bos heeft het Beheersbureau reeds verschillende terrein­ gedeelten voor het dagkamperen toegankelijk gesteld, dit om te voorkomen, dat bermen van wegen en parkeerterreinen voor deze vorm van recreatie worden gebruikt.

De dagkampeerterreinen worden alleen gedurende de zomer- maanden voor het publiek toegankelijk gesteld onder de voorwaarden van artikel 5 van de Algemene Verordening n.l.:

  • -

    aangepast rijgedrag van 15 km. per uur

  • -

    alleen om zich van of naar een vaste plaats op het terrein te begeven.

  • -

    limitering verblijfsduur tot 21.00 uur.

Nu de sterke behoefte is gebleken om voor de komende jaren voldoende terreinen beschikbaar te hebben voor het dagkamperen, stelt het Beheersbureau voor de hierna genoemde en op bijgevoegde kaart gearceerde terreingedeelten aan te wijzen als dagkampeerterreinen:

Voor Buitenhuizen

De strook gelegen ten oosten van de parallelweg Amster­ damse weg, de strook onderlangs Zijkanaal C. dijk en de strook ten zuiden van de Genieweg,

Voor Oosterbroek.

De groenstroken, gelegen ten westen de Oostlaan en een tweetal weilanden, grenzend aan het parkeerterrein, gelegen ten noorden van de spartelvj,jvers.

Voor Westhofbos.

De groenstroken, in het Westhofbos.

Voor Houtrak.

Uitbreiding van het bestaande dagkampeerterrein met het terreingedeelte., gelegen ten oosten van de 11 Grote Vijver" en het voormalige zwembadterrein.

Met het openstellen van het terrein gelegen ten oosten van de 11 Grote Vijver" wordt hiermee tevens bereikt, dat de oostelijke oever ontsloten wordt voor oeverrecreatie en kan hiermee worden tegemoet gekomen aan herhaaldelijk geuite wensen van het bezoekende publiek.

Tot nu toe werd de oostelijke oever en het aangrenzende terrein praktisch ongebruikt gelaten.

Gebruik van dagkampeerterreinen.

Het gebruik van de verschillende terreingedeelten voor het dagkamperen had tot nu toe steeds een ordelijk en rustig verloop.

In - de zomermaanden blijken de terreinen voldoende bestand tegen deze vorm van recreatie en is hiervan nauwelijks schade te duchten.

In de wintermaanden worden de terreinen voor het verkeer met voertuigen afgesloten.

Bij slechte weersomstandigheden in de zomer kunnen bedoelde terreinen zo nodig tijdelijk worden gesloten.

Voorts is gebleken dat het publiek de dagkampeerterreinen schoon achter laat.

Met vorenbedoelde uitbreiding en aanwijzing van dagkampeer­ terreinen wordt verwacht, dat hiermee in deze gebieden de eerstkomende vijf jaren in de behoefte kan worden voor­ zien.

Naar verwacht zal voor de komende jaren ook enige verschuiving van het dagkamperen optreden naar de kampeer­ terreinen voor verblijfsrecreatie, waarmee in het .deelgebied Buitenhuizen reeds een aanvang is genomen.

Voorzieningen dagkampeerterreinen.

De dagkampeerterreinen zijn overwegend gesitueerd in de nabijheid van de bestaande toiletvoorzieningen in het gebied.

Voor het Westhofbos en Oosterbroek zal hiervoor een grotere afstand moeten worden overbrugt.

Bij de inrichting van het gebied zijn destijds reeds de nodige vuilnisemmers aangebracht.

Het onderhoud van de terreinen geschiedt overeenkomstig de in de begroting opgenomen bedragen.

Voorstel.

Voorgesteld wordt, de op de bijgevoegde kaart aangegeven terreingedeelten aan te wijzen als dagkampeerterreinen overeenkomstig artikel 5, lid3, en artikel 19 lid 2, van de Algemene Verordening.

Ondertekening

Adviscommissie 9 accoord

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling