VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN ABG-GEMEENTEN 2021

Geldend van 01-03-2021 t/m heden

Intitulé

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN ABG-GEMEENTEN 2021

De raad van de gemeente Baarle-Nassau;

gelezen het voorstel van het college;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

gelet op artikel 7:13 van de Awb;

besluit vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN ABG-GEMEENTEN 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ABG-gemeenten: de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen;

 • b.

  ABG-organisatie: de ambtelijke organisatie die werkzaam is voor de ABG-gemeenten;

 • c.

  ambtelijk horen: het horen van belanghebbenden als bedoeld in artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht en het adviseren omtrent een beslissing op bezwaar;

 • d.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken;

 • f.

  (verwerend) bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau of Gilze en Rijen;

 • g.

  commissie: de commissie bezwaarschriften voor de ABG-gemeenten;

 • h.

  bestuur: het bestuur van de ABG-organisatie;

 • i.

  (vice)voorzitter: de als zodanig benoemde (vice)voorzitter van de commissie;

 • j.

  zittingsvoorzitter: de voorzitter, vicevoorzitter of een commissielid, die fungeert als dagvoorzitter op een zitting.

Artikel 2 Taken commissie

 • 1.

  De commissie brengt advies uit aan het bestuursorgaan met betrekking tot bezwaarschriften en de te nemen beslissing op bezwaar.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van:

 • a.

  bezwaarschriften ingediend tegen besluiten op grond van een gemeentelijke belastingverordening;

 • b.

  bezwaarschriften betreffende een personele aangelegenheid.

 • 3.

  Naast het horen en adviseren omtrent een bezwaar door de commissie kan, met betrekking tot door het verwerend bestuursorgaan bij afzonderlijk besluit daartoe aangewezen categorieën van bezwaarschriften, het horen ambtelijk plaatsvinden. Deze categorieën betreffen niet bezwaarschriften tegen raadsbesluiten. Die worden steeds door de commissie behandeld.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en leden.

 • 2.

  De voorzitter, vicevoorzitter en de leden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.

 • 3.

  De functies van voorzitter, vicevoorzitter en lid zijn onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad en met het ambt van burgemeester of wethouder van een van de ABG-gemeenten. Tevens mogen de voorzitter, vicevoorzitter en de leden van de commissie niet werkzaam zijn of de afgelopen twee jaar werkzaam zijn geweest onder verantwoordelijkheid van een van de ABG-gemeenten.

 • 4.

  Per hoorzitting hebben in beginsel de (vice)voorzitter en twee leden zitting. Zowel de voorzitter, de vicevoorzitter als de leden hebben zitting volgens een roulatieschema. Dit schema wordt door de secretaris in samenspraak met de (vice)voorzitter en de leden opgesteld.

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  De commissie wordt ondersteund door één of meerdere secretarissen die door het bestuur worden benoemd.

 • 2.

  De secretaris is voor zijn werkzaamheden inhoudelijk slechts verantwoording schuldig aan de commissie.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter, de vicevoorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen één keer voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

 • 2.

  De voorzitter, de vicevoorzitter en de leden kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het bestuur.

 • 3.

  De aftredende of ontslagnemende voorzitter, vicevoorzitter of leden blijven hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt binnen zeven werkdagen in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de (vice)voorzitter of zittingsvoorzitter:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid (verzoeken schriftelijke machtiging van gemachtigde);

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn (verzuimherstel);

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie (stukken sturen naar gemachtigde);

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid (ter inzagelegging van op de zaak betrekking hebbende stukken);

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid (geheimhouding van hetgeen verhandeld is tijdens de zitting bij afzonderlijk horen).

Artikel 8 Bemiddeling

De commissie onderzoekt of de zaak in der minne kan worden geschikt.

Artikel 9 Vooronderzoek

1. De (vice)voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

2. De (vice)voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden is vooraf machtiging van het betrokken bestuursorgaan vereist. De kosten voor de inzet van een deskundige worden apart in rekening gebracht bij het desbetreffende bestuursorgaan.

Artikel 10 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting waarin belanghebbende(n) en het verwerend bestuursorgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 3.

  De zittingsvoorzitter is belast met de leiding van de hoorzitting en zorgt voor de handhaving van de orde ter zitting.

 • 1.

  De zittingsvoorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid en/of onafhankelijkheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een hoorzitting is vereist dat ten minste twee leden, onder wie de zittingsvoorzitter, aanwezig zijn.

Artikel 12 Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De zittingsvoorzitter nodigt de belanghebbende(n) en het verwerend bestuursorgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbende(n) en het verwerend bestuursorgaan onder opgaaf van redenen de zittingsvoorzitter verzoeken het tijdstip van de hoorzitting te wijzigen. De zittingsvoorzitter beoordeelt dit verzoek en beslist of daaraan tegemoet wordt gekomen.

 • 3.

  De beslissing van de zittingsvoorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de hoorzitting aan belanghebbende(n) en het verwerend bestuursorgaan medegedeeld.

 • 4.

  De zittingsvoorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 13 Openbaarheid hoorzitting

 • 1.

  De hoorzitting van de commissie is in beginsel openbaar.

 • 2.

  In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kunnen de deuren worden gesloten indien de zittingsvoorzitter of een van de leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de hoorzitting verzetten, vindt de hoorzitting plaats achter gesloten deuren.

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Van het verhandelde ter zitting kan voor administratieve doeleinden een digitale opname worden gemaakt. Deze opname wordt na uitwerking van het verslag direct gewist.

 • 4.

  Indien de hoorzitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 5.

  Het verslag verwijst naar op de hoorzitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 6.

  Het verslag wordt ondertekend door de zittingsvoorzitter en de betrokken secretaris.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de hoorzitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de zittingsvoorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift toegezonden aan de leden van de commissie, het verwerend bestuursorgaan en de belanghebbende(n). Op de informatie kan schriftelijk worden gereageerd binnen een door de zittingsvoorzitter geboden termijn.

 • 3.

  De belanghebbende(n), leden van de commissie en het verwerend bestuursorgaan kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de zittingsvoorzitter een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De zittingsvoorzitter beslist op dat verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  Het advies wordt altijd bij meerderheid van stemmen uitgebracht door de zittingsvoorzitter en twee leden.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de zittingsvoorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien de minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en bevat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Het advies wordt ondertekend door de zittingsvoorzitter en de betrokken secretaris.

Artikel 17 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 van deze verordening en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het verwerend bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de (zittings)voorzitter de termijn van 12 weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen.

Artikel 18 Verslag

De commissie brengt jaarlijks aan de bestuursorganen van de ABG-gemeenten een verslag uit over haar werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar.

Artikel 19 Vergoeding

De (vice)voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door het bestuur.

Artikel 20 Intrekking oude verordening en overgangsbepaling

 • 1.

  De "Verordening commissie bezwaarschriften ABG-organisatie 2016 – gemeente Baarle-Nassau" wordt ingetrokken.

 • 2.

  Bezwaarschriften die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn ingediend, maar nog niet zijn behandeld ter zitting of wel ter zitting zijn behandeld maar ter zitting zijn aangehouden, worden behandeld door de commissie overeenkomstig deze verordening.

Artikel 21 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2021.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening commissie bezwaarschriften ABG-gemeenten 2021".  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 februari 2021.

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier, de burgemeester,

H.C. Veraart M.H.M.R. de Hoon – Veelenturf

HET COLLEGE,

De secretaris, de burgemeester

M. Tromp M.H.M.R. de Hoon – Veelenturf

DE BURGEMEESTER,

M.H.M.R. de Hoon – Veelenturf