Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de buitenplanse afwijking van de omgevingsvergunning voor speelautomatenhallen (Beleidsregels buitenplanse afwijking omgevingsvergunning speelautomatenhal Smallingerland 2021)

Geldend van 27-02-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de buitenplanse afwijking van de omgevingsvergunning voor speelautomatenhallen (Beleidsregels buitenplanse afwijking omgevingsvergunning speelautomatenhal Smallingerland 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland,

gelet op het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 5, eerste lid onder l van de Verordening Speelautomatenhallen Smallingerland 2020 en artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

B E S L U I T

vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels buitenplanse afwijking omgevingsvergunning speelautomatenhal Smallingerland 2021

Inleiding

Op basis van de Verordening Speelautomatenhallen Smallingerland 2020 (hierna: Verordening Speelautomatenhallen), kan er binnen de gemeente Smallingerland een speelautomatenhal worden gevestigd.

In de Verordening Speelautomatenhallen is vastgelegd dat er een vestigingsvergunning van de burgemeester vereist is voor het houden, vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal. Dit betreft een zogenoemde schaarse vergunning, waarvoor een verdelingsprocedure moet worden doorlopen. De vestigingsvergunning wordt verleend aan de aanvrager die als hoogste wordt gerangschikt en die voldoet aan de Wet Bibob.

De vestigingsvergunning wordt voorts verleend onder de opschortende voorwaarde dat als het gebruik van een speelautomatenhal ter plaatse in strijd is met het vigerend bestemmingsplan, er feitelijk geen gebruik mag worden gemaakt van de vergunning totdat positief is beslist op een aanvraag voor een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Artikel 5, eerste lid, onder l van de Verordening Speelautomatenhallen bepaalt namelijk dat de burgemeester de vestigingsvergunning weigert, als de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het vigerend bestemmingsplan en het bevoegd gezag niet bereid is deze strijdigheid op te heffen.

Dit betekent dat een planologische beoordeling van de te vestigen speelautomatenhal onderdeel uitmaakt van het toetsingskader voor de vestigingsvergunning.

Met deze beleidsregels wordt vastgelegd hoe het college als bevoegd gezag de aanvraag om omgevingsvergunning vanwege planologisch strijdig gebruik op basis van artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo, beoordeelt.

Hierbij gaat het specifiek om een planologisch kruimelgeval of een projectbesluit (buitenplanse afwijkingen) zoals bedoeld in artikel 2.12 , eerste lid onder a onderdeel 2°en 3° Wabo in samenhang met artikel 4 van bijlage ll Bor.

Als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning voor strijdig gebruik, dient de aanvrager bij wijze van ruimtelijke onderbouwing, de planologische aanvaardbaarheid van de speelautomatenhal op de voorgestelde locatie nader te beschrijven en te onderbouwen.

Het college hanteert voor de beoordeling van de ruimtelijke onderbouwing daarbij de criteria zoals hieronder aangegeven.

1. Beoordelingscriteria

Het college kan alleen de omgevingsvergunning, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo, verlenen als hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a)

  de woonsituatie;

 • b)

  de milieusituatie;

 • c)

  het straat- en bebouwingsbeeld en

 • d)

  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

Het college beoordeelt deze criteria als volgt:

a)Woonsituatie

De aanvrager dient er voor te zorgen dat de huidige woonsituatie van de omwonenden van de te vestigen speelautomatenhal zoveel mogelijk gehandhaafd kan blijven, waaronder in ieder geval:

 • voldoende lichttoetreding/bezonning en

 • voldoende privacy.

b)Milieusituatie

De aanvrager onderbouwt de inpassing van de speelautomatenhal in zijn directe omgeving vanuit het oogpunt van milieuzonering. Daarbij maakt de aanvrager gebruik van de systematiek van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’.

Indien deze systematiek niet gevolgd wordt, dient de aanvrager een naar het oordeel van het college, vergelijkbare systematiek te hanteren. De aanvrager stemt dit in een vooroverleg nader af met het college.

c)Straat- en bebouwingsbeeld

De aanvrager dient te streven naar een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld.

Voor de stedenbouwkundige inpassing van de speelautomatenhal dient te worden voldaan aan de volgende criteria:

 • -

  transparante, open en neutrale uitstraling;

 • -

  speelautomaten niet zichtbaar vanaf de openbare weg (aan het zicht onttrokken);

 • -

  speelautomatenhal gevestigd op de begane grond;

 • -

  geen bewegende lichtreclame op de gevel.

d)Gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden

De aanvrager dient voldoende rekening te houden met de gebruiksmogelijkheden binnen andere bestemmingen op aangrenzende gronden, indien deze door de vestiging van de speelautomatenhal onevenredig negatief kunnen worden beïnvloed.

2.Vergunningsduur bepaalde tijd

De omgevingsvergunning heeft een maximale werkingsduur van tien jaar, te rekenen vanaf de dag na die van verzending van de benodigde vestigingsvergunning, zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening Speelautomatenhallen.

3. Inherente afwijkingsbevoegdheid

Het college handelt overeenkomstig deze beleidsregels, tenzij dat voor de aanvrager gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze beleidsregels te dienen doelen.

4. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden aangehaald als 'Beleidsregels buitenplanse afwijking omgevingsvergunning speelautomatenhal Smallingerland 2021' en treden in werking op de dag na bekendmaking.

5. Intrekking beleidsregels 30 juni 2020

Het 'Selectiedocument schaarse vergunning speelautomatenhal Smallingerland 2020', vastgesteld op 30 juni 2020, wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 12 januari 2021 door het college van burgemeester en wethouders

de secretaris,

Jelmer Mulder

de burgemeester,

Jan Rijpstra