Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent een schaarse vergunning voor speelautomatenhallen (Selectiedocument schaarse vergunning speelautomatenhal Smallingerland 2021)

Geldend van 27-02-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent een schaarse vergunning voor speelautomatenhallen (Selectiedocument schaarse vergunning speelautomatenhal Smallingerland 2021)

De burgemeester van Smallingerland

gelet op het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 4 van de Verordening Speelautomatenhallen Smallingerland 2020;

B E S L U I T

vast te stellen de volgende beleidsregels met bijbehorende Bijlage 2 Aanvraagformulier vestigingsvergunning ex artikel 2 Verordening speelautomatenhallen Smallingerland 2020:

Selectiedocument schaarse vergunning speelautomatenhal Smallingerland 2021

Inleiding

Tot voor kort waren speelautomatenhallen in de gemeente Smallingerland niet toegestaan.

Op 4 februari 2020 heeft de gemeenteraad dit echter mogelijk gemaakt door daartoe een verordening vast te stellen: de Verordening Speelautomatenhallen Smallingerland 2020 (hierna: Verordening Speelautomatenhallen). Op grond van artikel 2 Verordening Speelautomatenhallen is er in de gemeente maximaal 1 speelautomatenhal toegestaan.

Om een speelautomatenhal in Smallingerland te kunnen vestigen, dient de exploitant in elk geval te beschikken over een vestigingsvergunning (artikel 2, eerste lid van de Verordening Speelautomatenhal).

Schaarse vergunning

De vereiste vestigingsvergunning is aan te merken als een zogenoemde ‘schaarse vergunning'. Dit vanwege het in de Verordening Speelautomatenhallen Smallingerland 2020 opgenomen maximumstelsel en de reële verwachting dat het aantal potentiële gegadigden voor een speelautomatenhalvergunning groter zal zijn dan het aantal voor verlening beschikbare vergunningen (slechts één vergunning).

Hierbij wordt verwezen naar de uitspraak van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van o.a. 27 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2611, JB 2017/183 met noot L.J.M. Timmersmans, AB 2017/389 met noot C.J. Wolfswinkel en JM 2017/136 met noot J.S. Haakmeester.

Volgens de Afdeling gelden voor de verdeling (en verlening) van schaarse vergunningen specifieke verdelingsnormen. Zo dient het verdelende bestuursorgaan met het oog op het creëren van een gelijk speelveld, voldoende mededingingsruimte te creëren door alle potentiële gegadigden expliciet in de gelegenheid te stellen om hun belangstelling voor de beschikbare schaarse vergunningen kenbaar te maken door middel van het indienen van formele aanvragen. Ook is het verdelende bestuursorgaan verplicht om een passende mate van openbaarheid te verzekeren als het gaat om de wijze waarop de beschikbare schaarse vergunningen worden verdeeld en verleend. De beschikbare schaarse vergunningen mogen tenslotte niet voor onbepaalde tijd gelden, maar dienen een beperkte looptijd dan wel werkingsduur te hebben.

De Afdeling heeft in dit kader geoordeeld dat “alvorens gelegenheid tot indiening van aanvragen wordt geboden op naar buiten toe kenbare wijze, dient te worden kennisgegeven van de beschikbaarheid van de vergunningen, de periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend, de verdelingsprocedure die zal worden gevolgd en de maatstaven die zullen worden gehanteerd”. Voorafgaand aan vergunningverlening zullen bovendien “op elkaar afgestemde aanvraagprocedures moeten worden gevolgd” (ABRvS 27 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2611, r.o. 14).

De toe te passen criteria dienen ‘voldoende richtinggevend’ te zijn voor belangstellende exploitanten om hun vergunningaanvragen hierop af te stemmen, vgl. ABRvS 30 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2337, AB 2017/390 en AB 2017/391 met noot G.J. Stoepker en C.J. Wolswinkel.

Concreet betekent dit dat de burgemeester voorafgaand aan de verdeling en verlening van deze beschikbare schaarse vergunningen duidelijkheid moeten bieden over:

 • zowel de procedurele behandeling van in te dienen vergunningaanvragen (de beschikbaarheid van schaarse vergunningen, het aanvraagtijdvak)

 • als over de inhoudelijke beoordelings- en afwegingscriteria op basis waarvan aanvragen worden verleend dan wel geweigerd.

Voor het verdelen van schaarse rechten zijn diverse type verdelingsprocedures

voorhanden. Naast een inhoudelijke beoordeling zijn dat bijvoorbeeld de loting, de veiling

of de verdeling op basis van volgorde van binnenkomst (vgl. conclusie staatsraad A-G Widdershoven 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1421).

De gemeente Smallingerland kiest nadrukkelijk voor een inhoudelijke beoordeling. Anders dan bij andere type verdelingsprocedures, staat bij deze toets de kwaliteit van ingediende initiatieven centraal. Gelet op het feit dat er nog geen speelautomatenhal gevestigd is in de gemeente en er dus sprake is van een nieuwe situatie, de effecten van een speelautomatenhal op de openbare orde, veiligheid, gezondheid en het woon- en leefklimaat, hecht de burgemeester er veel belang aan om daarbij een rangschikking te hanteren die gebaseerd is op een inhoudelijke kwalitatieve toets. Dit is ook als zodanig vastgelegd in artikel 4 van de Verordening Speelautomatenhallen.

Doel en bereik beleidsregels

In deze beleidsregels is de toe te passen verdelingsmethode voor het verlenen van een vestigingsvergunning vastgelegd.

Daarnaast bevatten deze beleidsregels de procedurele spelregels en inhoudelijke criteria aan de hand waarvan de burgemeester de beschikbare schaarse vestigingsvergunning voor een speelautomatenhal zal verlenen.

1. Kennisgeving beschikbare schaarse speelautomatenhalvergunning

1.1 Openbare kennisgeving

De burgemeester maakt voorafgaand aan de aanvraagfase bekend dat een vergunning beschikbaar komt. De openbare kennisgeving vindt elektronisch plaats in het Gemeenteblad van Smallingerland via www.overheid.nl. Op de website www.smallingerland.nl en in weekblad Actief, wordt verwezen naar de officiële publicatie in het elektronisch Gemeenteblad.

1.2 Inhoud openbare kennisgeving

De bekendmaking zoals bedoeld onder 1.1, vermeldt in elk geval:

 • -

  De periode waarbinnen vergunningaanvragen kunnen worden ingediend (aanvraagtijdvak);

 • -

  De wijze waarop de vergunning behoort te worden aangevraagd (verwijzing naar de indieningseisen in de verordening)

 • -

  De methode aan de hand waarvan de beschikbare vergunning zal worden verdeeld (verdelingsprocedure in de vorm van een inhoudelijke beoordeling) en

 • -

  De verwijzing naar de maatstaven die daarbij worden aangelegd (beoordelings- en afwegingscriteria)

Het wettelijk kader van de Wet op de kansspelen (hierna: Wok), de Wet algemene bepalingen (hierna: Wabo), de Verordening Speelautomatenhallen en deze beleidsregels zijn daarbij onverminderd van toepassing.

1.3 Nota van inlichtingen

Direct na de openbare kennisgeving hebben aanvragers twee weken de gelegenheid om vragen te stellen ter verduidelijking van (specifieke onderdelen) van de verdelingsprocedure en de daarbij toe te passen criteria. De ingekomen vragen worden van een reactie voorzien en bij wijze van 'Nota van inlichtingen' geanonimiseerd via het elektronisch Gemeenteblad, voor een ieder digitaal raadpleegbaar gesteld. Op de website www.smallingerland.nl wordt verwezen naar de officiële publicatie in het elektronisch Gemeenteblad.

2. Aanvraagfase

2.1 Indienen vergunningaanvragen

Aanvragen om een vestigingsvergunning dienen tijdig, volledig en op de juiste manier overeenkomstig de toepasselijke bij of krachtens de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en de Verordening Speelautomatenhallen gestelde regels, te worden ingediend.

2.2 Indieningseisen

Specifieke indieningseisen zijn vastgelegd in artikel 3 van de Verordening Speelautomatenhallen.

2.3 Ontvankelijkheid en directe weigering (harde criteria)

2.3.1Onvolledige aanvraag

Onvolledige aanvragen worden op grond van artikel 4:5 Awb buiten behandeling gesteld.

2.3.1.1Aanvulling aanvraag binnen redelijke termijn

Voordat een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag aan te vullen. Daarbij wordt een redelijke termijn tot aanvulling van vier weken geboden, tenzij daarmee het aanvraagtijdvak wordt overschreden, dan wordt er een kortere termijn van hoogstens twee weken geboden.

2.3.1.2Eenmalige aanvulling

Aanvragers krijgen slechts één maal de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen.

2.3.2Directe weigeringsgronden

Aanvragen die niet voldoen aan artikel 5, eerste lid van de Verordening Speelautomatenhallen worden geweigerd, waaronder de aanvragen die buiten het gestelde aanvraagtijdvak (te vroeg of te laat) worden ingediend (artikel 5, eerste lid onder d).

2.3.3Bezwaar

Zowel tegen het besluit tot het buiten behandeling stellen als het besluit tot weigering, staat bezwaar open.

3. Beoordelingsfase (wegingscriteria)

3.1 Beoordelingscriteria

3.1.1Plan van aanpak woon-en leefklimaat (maximaal 50 punten)

De aanvrager voegt bij de aanvraag een ‘Plan van aanpak woon- en leefklimaat’ bij. Hieruit blijkt hoe de aanvrager ervoor zorgt dat de woon- en leefsituatie in de naaste omgeving of het karakter van een eventueel (naastgelegen) winkelgebied zo weinig mogelijk nadelig wordt beïnvloedt.

Daarbij moet een analyse worden gegeven, waarin wordt ingegaan op de mogelijke nadelige gevolgen ten aanzien van de leefbaarheid als gevolg van de vestiging van een speelautomatenhal op de beoogde locatie. Daarbij moet de aanvrager voldoende inzicht geven dat hij rekening houdt met de aard van het bedrijf en de spanning die dit mogelijk oplevert met het woon- en leefklimaat ter plaatse. De analyse beschrijft op welke wijze de aanvrager de voornoemde nadelige gevolgen beperkt of voorkomt.

Op basis van de hieronder genoemde punten maakt de burgemeester een inschatting van de te verwachten impact op de directe omgeving van de gekozen locatie.

Hoe minder nadelige effecten er voor het woon-en leefklimaat naar het oordeel van de burgemeester te verwachten zijn, des te meer punten een aanvrager voor het plan van aanpak zal scoren.

De burgemeester beoordeelt daarbij specifiek:

3.1.1.1Voorkomen of beperken overlast en ongeregeldheden (maximaal 10 punten)

De burgemeester vindt het belangrijk dat een aanvrager zich verdiept in de kenmerken van de omgeving waarin de aanvrager een speelautomatenhal wil vestigen. Op die manier kan de aanvrager immers ook adequaat inspelen op de mogelijkheid om negatieve of als negatief te ervaren uitstralingseffecten van de speelautomatenhal te beperken of zelfs te voorkomen. Te denken valt aan mogelijke overlast van bezoekers, zoals geluid of zwerfafval.

Om die reden wordt van de aanvrager gevraagd om de uitstralingseffecten van de aanwezigheid van de speelautomatenhal op de beoogde locatie te beschrijven en daarbij aan te even hoe en welke maatregelen de aanvrager treft om deze met het oog op een goed woon-, werk-, leef- of verblijfsklimaat in de directe omgeving, zoveel mogelijk te voorkomen, verzachten of in goede banen te leiden. De aanvrager dient inzichtelijk te maken hoe hij zorg draagt voor veiligheid en openbare orde in de directe omgeving van de inrichting.

De burgemeester kijkt in dit verband naar:

 • a)

  welke gedragsregels worden gehanteerd voor komende en gaande bezoekers;

 • b)

  hoe de naleving van deze gedragsregels wordt bewaakt;

 • c)

  hoe wordt omgegaan met overlast en rondhangende onbevoegde personen rond de gelegenheid;

 • d)

  hoe toezicht wordt gehouden in de gelegenheid en in de directe omgeving van de gelegenheid;

 • e)

  in hoeverre aanvrager of beheerder eerder betrokken zijn geweest (bijvoorbeeld als beheerder of aanvrager van een ander horecabedrijf) bij openbare ordeverstoringen;

 • f)

  in hoeverre aan aanvrager of beheerder eerder bestuursrechtelijkemaatregelen (zoals tijdelijke sluiting, last onder dwangsom of last onder bestuursdwang) in het kader van de openbare orde zijn opgelegd;

Hoe beter de aanvrager dit onderdeel heeft onderbouwd, hoe hoger de puntenscore zal zijn.

3.1.1.2Parkeren (maximaal 10 punten)

De mogelijkheid tot parkeren is ook een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak. De aanvrager zal inzichtelijk moeten maken hoe hij op een adequate wijze om zal gaan met de extra parkeerbehoefte die de vestiging van een speelautomatenhal met zich meebrengt. Voor de beoordeling daarvan wordt aansluiting gezocht bij de nota Parkeernormennota 2015 en de daarin opgenomen parkeernormen als vertrekpunt. Deze nota is volledigheidshalve opgenomen als 'Bijlage 1 Parkeernormennota Smallingerland 2015'.

Algemeen uitgangspunt is dat op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. In onderstaande tabel 2 is weergegeven wat passend is bij een vergelijkbare functie van een casino:

Tabel 2 Parkeernormen functie casino

Functie

Eenheid

Locatie

Centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

Buiten gebied

Aandeel bezoek

Toelichting

Casino

100 m² bvo

Drachten

5,7

6,1

6,5

 

86%

 

Dorpen en buitengebied

 
 

6,5

8,0

Hoe beter de aanvrager in staat is de parkeerbehoefte op eigen terrein of in openbaar gebied in de directe omgeving van de speelautomatenhal op te vangen, hoe hoger de puntenscore op dit onderdeel.

3.1.1.3Bereikbaarheid en verkeersveiligheid (maximaal 10 punten)

De aanvrager dient in het plan van aanpak duidelijk te maken hoe de locatie van de speelautomatenhal is ontsloten en hoe deze (verkeers)veilig bereikbaar is voor alle gangbare vormen van vervoer (zoals auto, OV, fiets, te voet). Dit geldt ook voor de aanwezigheid of nabijheid van stallingsplaatsen voor fietsen en brommers in de directe nabijheid van de hoofdingang van de speelautomatenhal.

Hoe beter en veiliger de bereikbaarheid van de beoogde locatie, hoe hoger de puntenscore.

3.1.1.4Opening- en sluitingstijden (maximaal 10 punten)

De aanvrager dient inzichtelijk te maken welke openings- en sluitingstijden worden gehanteerd en waarom deze tijden zijn gekozen. In de vestigingsvergunning worden voor de openings- en sluitingstijden nadere voorschriften opgenomen. Daarbij wordt aangesloten bij de sluitingstijden van de horeca zoals opgenomen in art. 2:29 van de Apv en zoals hieronder uitgewerkt in tabel 1. In afwijking van de tijden bij de horeca, wordt er bij de speelautomatenhal geen toelatingstijdstip gehanteerd. Uiteraard is de aanvrager vrij om op een later tijdstip open te gaan of om op een vroeger tijdstip te sluiten.

Tabel 1 Openings-en sluitingstijden speelautomatenhal

Dag/nacht

Horeca concentratiegebied De Kaden Drachten (horeca III)

Overig Drachten en dorpen (horeca II)

 
 

opening

sluiting

opening

sluiting

zondag t/m woensdag

10:00 u

02:00 u

10:00 u

01.00 u

donderdag

10:00 u

03:00 u

10:00 u

02.00 u

vrijdag en zaterdag

10:00 u

03.00 u

10:00 u

03.00 u

Hoe beter de aanvrager dit onderdeel heeft onderbouwd, des te hoger de puntenscore zal zijn.

3.1.1.5Communicatie en draagvlak (maximaal 10 punten)

Aangezien er nog geen speelautomatenhal in de gemeente is gevestigd en er sprake is van een nieuwe situatie, hecht de burgemeester veel belang aan goede communicatie en draagvlak.

De burgemeester verlangt dan ook van de aanvrager om aan te geven hoe deze pogingen in het werk heeft gesteld of zal stellen om zelf te communiceren over of draagvlak te creëren voor de vestiging van de speelautomatenhal in de directe omgeving. Daarnaast wordt van de aanvrager gevraagd om in te gaan op de mate waarin hij bereid is om rekening te houden met mogelijke wensen van omwonenden of winkels en bedrijven in de directe omgeving van de speelautomatenhal.

Dit kan in de vorm van een communicatieparagraaf over de uitvoerbaarheid van het initiatief, waarin de aanvrager uitlegt hoe hij zijn taak en verantwoordelijkheid invult daar waar het gaat om de informatie en communicatie over en het kweken van begrip voor de komst van een speelautomatenhal en de mogelijkheden en bereidheid om al dan niet in te spelen op wensen van bewoners en aanvragers in de directe nabijheid van de speelautomatenhal daar waar het de inpassing van deze functie betreft.

Hoe actiever en constructiever de aanvrager zich in dit verband opstelt, hoe hoger de puntenscore.

3.1.2Plan van aanpak gokverslaving (maximaal 10 punten)

De aanvrager voegt bij de aanvraag een ‘Plan van aanpak gokverslaving’.

Hieruit blijkt op welke wijze de aanvrager concreet bijdraagt aan de preventie en bestrijding van gokverslaving.

Het plan van aanpak wordt als geheel beoordeeld en daarnaast specifiek op de volgende aspecten:

 • a)

  Invulling zorgplicht aan de hand van de Leidraad Zorgplicht Kansspelautoriteit

  De aanvrager heeft op het gebied van kansspelen een wettelijke zorgplicht ten aanzien van juiste en betrouwbare informatieverstrekking, voorkoming van verslaving zoveel (via het toegangsbeleid en verantwoord aanbod) en het behoorlijk afhandelen van klachten en opzeggingen.

  Beoordeeld wordt in hoeverre de aanvrager invulling geeft aan deze zorgplicht aan de hand van de Leidraad Zorgplicht van de Kansspelautoriteit van 1 juli 2019.

 • b)

  Legitimatieplicht en toegangscontrole bezoekers

  Het is niet toegestaan dat jongeren onder de 21 jaar de speelautomatenhal bezoeken. Dit om te voorkomen dat jongeren, terwijl ze nog niet op de kansspelautomaten mogen spelen, wel al daarmee in aanraking komen. De toegangscontrole vindt plaats op basis van een legitimatieplicht voor de bezoeker. In het ondernemingsplan geeft de aanvrager aan op welke deugdelijke manier de leeftijd door hem wordt vastgesteld

 • c)

  Aantal speelautomaten en productdifferentiatie

  Het aantal kansspelautomaten ligt zo dicht mogelijk bij het maximum van 150. Dit draagt bij aan het voorkomen van illegaal gokken elders en aan de kwaliteit van de speelautomatenhallocatie zelf. In de speelautomatenhal wordt door de aanvrager een variatie aan speelautomaten opgesteld. Deze productdifferentiatie moet voldoen aan de zogenaamde “ideale mix” . De ''ideale mix'' geeft een uitgebalanceerde mix van verschillende soorten speelautomaten en de onderlinge verhouding daartussen. Productdifferentiatie in de speelautomatenhal leidt tot een daadwerkelijke mix van lang bestaande kansspelautomaten en nieuwe kansspelvormen. Door het opstellen van een variatie aan speelautomaten trekt de hal een gemengd publiek en door het opstellen van meer-spelers wordt het ''sociale spelen'' bevorderd. In het onderstaande schema is de minimaal verplichte 'ideale mix' aangegeven in relatie tot de oppervlakte van de speelautomatenhal.

  < 100 m²

  100 – 200 m²

  > 200 m²

  Een-speler

  Kansspelautomaten

  Een-speler

  kansspelautomaten

  Een-speler

  kansspelautomaten

  Minimaal 1 meer-speler

  Minimaal 2 meer-spelers

  Minimaal 4 meer-spelers

  Gekoppelde

  jackpotsystemen van

  maximaal € 2.500,--

  Gekoppelde

  jackpotsystemen van

  maximaal € 2.500,--

  Gekoppelde

  jackpotsystemen van

  maximaal € 2.500,--

 • d)

  Kennis en inzicht medewerkers

  Beoordeeld wordt welke andere maatregelen de aanvrager in samenstelling en opstelling van de speelautomaten neemt om het risico op gokverslaving te beperken. Daarbij is het van belang dat leidinggevenden en andere personen die werkzaam zijn in de speelautomatenhal, voldoende kennis en inzicht hebben op gebied van gokverslaving.

  In het plan van aanpak dient daarbij te worden ingegaan op de volgende punten:

  • -

   Het bewijsstuk als bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, waaruit blijkt dat de beheerders beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot het gebruik van speelautomaten en daaraan verbonden risico's voor gokverslaving. Meer specifiek hebben leidinggevenden aantoonbaar de cursus 'Signaleren niveau 1' gevolgd en 'Gespreksvaardigheden niveau 2' of verglijkbare cursussen/trainingen gevolgd.

  • -

   Er is altijd een gekwalificeerde beheerder aanwezig.

  • -

   Ander personeel heeft aantoonbaar een cursus in het omgaan met verslavingsproblematiek gevolgd, meer specifiek de cursus 'Kansspelproblematiek niveau 1 signaleren' (in bezit zijn van certificaat) of een vergelijkbare cursus/training.

  • -

   Er wordt een actueel protocol over signalering en doorverwijzen gehanteerd.

  • -

   In de hal is foldermateriaal van Speelbewust aanwezig.

  • -

   In de hal zijn op een zichtbare plaats brochures/kaartjes aanwezig van AGOG en VNN.

  • -

   Bezoekers kunnen een vrijwillig toegangsverbod of bezoekbeperking aanvragen en dit wordt geregistreerd.

  • -

   Er wordt aangeven hoe de aanvrager op het gebied van verslaving rapporteert aan de burgemeester en de verslavingszorg. De aanvrager administreert in ieder geval het aantal bezoekbeperkingen, signaleringsgesprekken en adviezen en verwerkt dit in een jaarlijkse rapportage.

 • e)

  Reclame

  De aanvrager dient te verklaren dat hij zich houdt aan de reclamecode voor kansspelen door de Stichting Reclame Code. De volledige naam van deze code is: Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de Wet op de kansspelen 2015 van de Stichting Reclame Code, verder te noemen: RVK. De RVK is gepubliceerd op internet:

  https://www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-voor-kansspelen-die-worden- aangeboden-door-vergunninghouders-ingevolge-de-wet-op-de-kansspelen-rvk-2015/

  De RVK is van toepassing op iedere vorm van openbare aanprijzing, ten doel of ten gevolge hebbende:

  • -

   het vergroten van de (naamsbekendheid van kansspelaanbieders);

  • -

   de bevordering van deelname aan kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen en het Speelautomatenbesluit.

 • In de RVK staan onder andere de volgende bepalingen ten aanzien van de

  inhoud van reclame en de bescherming van kwetsbare groepen:

  • -

   reclame voor kansspelen is alleen gericht op een verantwoorde deelname aan en het wekken van interesse voor het aangeboden kansspel; reclame voor kansspelen mag niet aansporen tot onmatige deelname, noch mag onmatige deelname tot voorbeeld worden gesteld of worden gebagatelliseerd;

  • -

   reclame voor kansspelen wekt niet de indruk dat de deelname aan kansspelen niet tot ongewenste gevolgen kan leiden;

  • -

   reclame voor kansspelen is niet misleidend, met name niet met betrekking tot de eigenschappen van of kansen op het winnen van een prijs bij de aangeboden kansspelen;

  • -

   gratis speelfiches voor risicovolle kansspelen (speelautomaten) worden niet verspreid via landelijke dagbladen of huis-aan-huisbladen met een landelijk bereik;

  • -

   in reclame voor kansspelen wordt duidelijk vermeld waar informatie kan worden verkregen en kan worden nagezien ten aanzien van verantwoorde deelname aan kansspelen en over mogelijkheden voor hulpverlening met betrekking tot kansspelverslaving.

 • f)

  Ervaring onderneming

  Voor een goede exploitatie van de speelautomatenhal en gelet op de gemeentelijke eisen, wordt ook gekeken naar de ervaring die de aanvrager in de afgelopen 10 jaar heeft opgedaan in het exploiteren van een speelautomatenhal of een vergelijkbare branche. Daarbij gaat het om de exploitatie door de onderneming zelf of door een aan de aanvrager verbonden derde partij.

  Het is van belang dat de aanvrager, vanuit de praktijk, aantoonbare ervaring heeft en weet om te gaan met de problematiek rondom het waarborgen van een goed woon- en leefklimaat rondom de hal en met name het tegengaan van gokverslaving. Hierbij wordt gekeken naar de ervaring als onderneming en niet een persoon binnen de onderneming, omdat de ervaring van de onderneming de meeste waarborg biedt op continuïteit van een gezonde en solide bedrijfsvoering op het gebied van verslavingszorg.

De burgemeester beoordeelt aan de hand van bovenstaande punten in welke mate een aanvrager gokverslaving tegengaat.

Hoe beter een aanvrager hierin slaagt, hoe meer punten de aanvrager op dit onderdeel scoort.

3.1.4 Onderbouwing meerwaarde of toegevoegde waarde van de hal voor de gemeente Smallingerland (maximaal 10 punten)

Een aanvrager kan de toegevoegde waarde van een initiatief motiveren vanuit economisch en/of functioneel perspectief. Daarbij moet de aanvrager nader onderbouwen wat de meerwaarde of toegevoegd waarde van de hal binnen de gemeente Smallingerland is ten opzichte van:

 • 1.

  het bestaande leisure- of uitgaansaanbod en

 • 2.

  de werkgelegenheid.

Wat betreft de werkgelegenheid wordt er daarbij niet alleen gekeken naar de toevoeging van het aantal arbeidsplaatsen, maar ook naar de aard daarvan. Wat betreft de aard van de arbeidsplaats wordt o.a. gekeken naar de soort functie en de rol en verantwoordelijkheden van de medewerker binnen het bedrijf.

Hoe beter de aanvrager de meerwaarde of toegevoegde waarde van zijn hal op deze punten onderbouwt, hoe hoger de puntenscore.

3.2 Beoordelingssystematiek

3.2.1 Puntenwaardering

Voor het beoordelen van de aanvragen kent de burgemeester punten toe voor het voldoen aan de verschillende onderdelen van het ‘Plan van aanpak openbare orde’, het 'Plan van aanpak woon-en leefklimaat', het 'Plan van aanpak gokverslaving’ en de 'Onderbouwing meerwaarde of toegevoegde waarde van de hal voor de gemeente Smallingerland'.

Deze onderdelen worden gewaardeerd met 0, 4, 6, 8 of 10 punten. Daarbij wordt de volgende onderverdeling gemaakt:

Uitleg

Punten

Onderwerp komt naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aan bod of is niet uitgewerkt

0

Onderwerp komt te summier aan bod (onvoldoende uitgewerkt) of wordt

naar het oordeel van het bevoegd gezag inhoudelijk als onvoldoende

beoordeeld

4

Onderwerp komt aan bod en voldoet naar het oordeel van het bevoegd

gezag aan basisverwachtingen van de gemeente

6

Onderwerp komt aan bod en wordt naar het oordeel van het bevoegd

gezag goed uitgewerkt

8

Onderwerp komt aan bod en wordt naar het oordeel van het bevoegd

gezag uitstekend uitgewerkt

10

3.2.2 Minimumeis

Om voor vergunningverlening in aanmerking te kunnen komen, dient er sprake te zijn van een minimaal kwaliteitsniveau.

Ten aanzien van de hieronder genoemde onderdelen, dienen er per onderdeel minimaal 6 punten te worden behaald:

 • 3.1.1 Onderdeel woon-en leefklimaat:

  • »

   3.1.1.1 Voorkomen of beperken overlast en ongeregeldheden (min. 6 punten)

  • »

   3.1.1.2 Parkeren (minimaal 6 punten)

  • »

   3.1.1.3 Bereikbaarheid en verkeersveiligheid (minimaal 6 punten)

  • »

   3.1.1.4 Opening- en sluitingstijden (minimaal 6 punten)

  • »

   3.1.1.5 Communicatie en draagvlak (minimaal 6 punten)

 • 3.1.2 Onderdeel gokverslaving (minimaal 6 punten)

 • 3.1.3 Onderdeel meerwaarde/toegevoegde waarde hal (minimaal 6 punten)

Als niet voldaan wordt aan deze minimumeis, krijgt de aanvraag geen plaats in de rangorde en weigert de burgemeester de aanvraag. Voor de vestigingsvergunning is er dan namelijk sprake van een weigeringsgrond zoals genoemd onder artikel 5, eerst lid onder h, j of k van de Verordening Speelautomatenhallen.

3.2.3Totaalscore

Het totaal aantal verkregen punten op de verschillende beoordelingscriteria, leidt tot een totaalscore.

3.2.4Rangorde

Voor de aanvragen geldt de volgende rangorde: de aanvraag met de hoogste totaalscore, staat op de eerste plaats en wordt gerangschikt als 'gegadigde nummer 1'. De overige aanvragen naar gelang het aantal punten op de plaatsen daaropvolgend ('gegadigde nummer 2', 'gegadigde nummer 3, enz). Aanvragers met een gelijke puntenscore, eindigen op dezelfde rang.

3.2.5Loting

Als er meerdere aanvragers op de eerste plaats eindigen, vindt tussen deze aanvragers een loting plaats die door een notaris wordt verricht. De burgemeester wijst deze notaris aan.

De winnaar van deze loting komt als eerste in aanmerking voor de vergunning en wordt benoemd als 'gegadigde nummer 1' en gaat verder de besluitvormingsfase in.

3.2.5.1Loting tussen 2 aanvragers

Als de loting plaatsvond tussen twee aanvragers en de aanvraag van 'gegadigde nummer 1'

geweigerd is na toetsing aan de Wet Bibob, wordt voorts de aanvrager die de loting had verloren, benoemd als 'gegadigde nummer 1' en gaat deze alsnog verder de besluitvormingsfase in.

3.2.5.2Loting tussen meer dan 2 aanvragers

Als de loting plaatsvond tussen meer dan twee aanvragers en de aanvraag van 'gegadigde nummer 1' geweigerd is na toetsing aan de Wet Bibob, vindt er opnieuw een loting plaats tussen de eerder uitgelote aanvragers, net zo lang tot de vergunning verleend kan worden.

3.2.6Uitkomst rangschikking

Alle aanvragers worden nadat de rangschikking is vastgesteld, schriftelijk op de hoogte gesteld van hun rangorde. Tegen deze kennisgeving staat geen bezwaar open, aangezien het besluit op de vergunningaanvraag nog moet worden genomen

3.3 Externe advisering

De burgemeester kan zich voor één of meerdere deelaspecten laten adviseren door een of meer (externe) deskundigen.

3.4 Interne advisering

3.4.1Beoordelingsverslag

Van de eindbeoordeling wordt ambtshalve een beoordelingsverslag opgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met eventueel uitgebrachte (externe) deskundigenadviezen.

3.4.2Voorstel ambtelijk advies

De burgemeester beslist op het voorstel van het ambtelijk advies.

3.4.3Afwijking ambtelijk advies

Het ambtelijk advies kan, mits deugdelijk gemotiveerd, afwijken van een eventueel ingewonnen (extern) deskundigenadvies.

3.4.4Discretionaire bevoegdheid

Elk uitgebracht advies of ambtelijk voorstel, laat de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de burgemeester onverlet. De burgemeester kan in zijn besluit gemotiveerd afwijken van een uitgebracht advies of ambtelijk voorstel.

4. Besluitvormingsfase

4.1 Bibob-toets

De burgemeester toetst de aanvraag van 'gegadigde nummer 1' aan de Wet Bibob. Daarbij is de Bibob-beleidslijn gemeente Smallingerland 2019 van toepassing.

Bij 'ernstig gevaar' in de zin van artikel 3 van de Wet Bibob, weigert de burgemeester de aangevraagde vergunning van 'gegadigde nummer 1' en toetst hij vervolgens de aanvraag van 'gegadigde nummer 2' aan de Wet Bibob. Als de burgemeester de aanvraag van 'gegadigde nummer 2' ook weigert, toetst hij voorts de aanvraag van 'gegadigde nummer 3' aan de Wet Bibob, net zo lang tot een aanvraag van een daaropvolgende gegadigde wel vergund kan worden.

4.2 Vergunningverlening en weigering

Op hetzelfde moment dat de burgemeester de vergunning verleent, weigert hij de aanvragen van de overige gegadigden (voor zover die nog niet geweigerd waren). Op grond van de Awb kan zowel tegen het besluit tot vergunningverlening als het weigeringsbesluit, bezwaar worden gemaakt.

4.3 Vestigingsvergunning onder opschortende voorwaarde

Artikel 5, eerste lid, onder l van de Verordening Speelautomatenhallen bepaalt dat de burgemeester de vestigingsvergunning weigert, als de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het vigerend bestemmingsplan en het bevoegd gezag niet bereid is deze strijdigheid op te heffen.

Dit betekent dat een planologische beoordeling van de te vestigen speelautomatenhal onderdeel uitmaakt van het toetsingskader voor de vestigingsvergunning.

Om die reden wordt de vestigingsvergunning verleend onder de opschortende voorwaarde dat als het vestigen van een speelautomatenhal ter plaatse in strijd is met het vigerend bestemmingsplan, er feitelijk geen gebruik mag worden gemaakt van de vergunning totdat positief is beslist op een aanvraag voor een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Voor het beoordelen van een dergelijke aanvraag om omgevingsvergunning, heeft het college als bevoegd gezag, nader beleid vastgesteld in de 'Beleidsregels buitenplanse afwijking omgevingsvergunning speelautomatenhal Smallingerland 2021'.

4.4 Looptijd vergunning

De vestigingsvergunning heeft een maximale werkingsduur van tien jaar, te rekenen vanaf de dag na die van verzending.

5. Citeertitel, inwerkingtreding en intrekking

5.1 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden aangehaald als "Selectiedocument schaarse vergunning speelautomatenhal Smallingerland 2021" en treden in werking op de dag na bekendmaking.

5.2 Intrekking beleidsregels 30 juni 2020

Het "Selectiedocument schaarse vergunning speelautomatenhal Smallingerland 2020", vastgesteld op 30 juni 2020, wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 12 januari 2021 door

de burgemeester van Smallingerland,

Jan Rijpstra

Bijlagen:

 • Bijlage 1 Parkeernormennota Smallingerland 2015

 • Bijlage 2 Aanvraagformulier vestigingsvergunning ex artikel 2 Verordening speelautomatenhallen Smallingerland 2020

Bijlage 2 Aanvraagformulier vestigingsvergunning ex artikel 2 Verordening speelautomatenhallen Smallingerland 2020

Aan de burgemeester van Smallingerland,

hierbij wordt vergunning gevraagd voor de vestiging van een speelautomatenhal, zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening speelautomatenhal 2020,

N.B. Toepassing Wet openbaarheid van bestuur

Een vergunningaanvraag is in beginsel een openbaar document in de zin van Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) en om openbaarmaking kan in dat kader ook worden verzocht. Echter, gezien het feit dat een aanvraag met bijbehorende bijlagen bedrijfsgevoelige gegevens kan bevatten, kent de Wob wel een aantal uitzonderingsgronden op basis waarvan verstrekking achterwege blijft. Daarbij kan het gaan om:

 • -

  de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens (artikel 10, lid 1, aanhef en onder c),

 • -

  het voorkomen van onevenredige bevoordeling (artikel 10, lid 2, aanhef en onder g) en

 • -

  informatie bestemd voor intern beraad (artikel 11, lid 1).

1. Ondernemingsvorm:

0 natuurlijk(e) persoon/ personen

0 rechtspersoon

Indien er sprake is van een vennootschap onder firma (vof), firma- of handelsnaam invullen:

……….

2. Natuurlijk(e) persoon/personen:

Ondernemer(s):

I

II

III

a. naam:

b. voornamen:

c. adres:

d. postcode + woonplaats:

e. geboorteplaats:

f. geboortedatum:

g. telefoonnummer:

3. Rechtspersoon:

Rechtspersoon:

a. naam:

b. vestigingsplaats:

c. nummer Kamer van Koophandel:

4. Namen van leidinggevenden, niet zijnde ondernemers of bestuursleden:

Leidinggevende

I

II

III

a. naam:

b. voornamen:

c. adres:

d. postcode + woonplaats:

e. geboorteplaats:

f. geboortedatum:

g. telefoonnummer:

IV

V

VI

a. naam:

b. voornamen:

c. adres:

d. postcode + woonplaats:

e. geboorteplaats:

f. geboortedatum:

g. telefoonnummer:

5. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden:

a. straatnaam en huisnummer:

b. postcode en plaatsnaam:

c. telefoonnummer:

6. Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten en terrassenwaarvoor de vergunning moet gelden:

Situering in de inrichting en eventuele benaming: oppervlakte m²

a.

b.

c.

7. De aanvraag heeft betrekking op:

0 vestiging nieuw bedrijf;

0 overname bestaand bedrijf;

0 wijziging ondernemingsvorm;

0 optreden van nieuwe leidinggevende(n);

0 andere omstandigheden namelijk:

8. De inrichting is voor het publiek geopend op onderstaande dagen entijdstippen:

Maandag: van……………tot……………uur en van……………tot……………uur

Dinsdag: van……………tot……………uur en van……………tot……………uur

Woensdag: van……………tot……………uur en van……………tot……………uur

Donderdag: van……………tot……………uur en van……………tot……………uur

Vrijdag: van……………tot……………uur en van……………tot……………uur

Zaterdag: van……………tot……………uur en van……………tot……………uur

Zondag: van……………tot……………uur en van……………tot……………uur

9. Bijlagen

Aantal:

In te dienen stukken op grond van artikel 3, tweede lid van de Verordening Speelautomatenhallen Smallingerland 2020 in samenhang met de criteria zoals vastgelegd in het Selectiedocument schaarse vergunning speelautomatenhal Smallingerland 2021:

 • a.

  dit aanvraagformulier (volledig ingevuld en ondertekend);

 • b.

  een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag;

 • c.

  een bewijsstuk, waaruit blijkt dat de aanvrager in elk geval na vergunningverlening gerechtigd is over het perceel of de ruimte te beschikken;

 • d.

  een kopie legitimatiebewijs en een uittreksel van bevolkingsregister van:

  • -

   de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming vertegenwoordigt en

  • -

   de beheerder(s);

 • e.

  een verklaring omtrent het gedrag, niet ouder dan drie maanden, van

  • -

   de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de statuten vertegenwoordigt(en) en

  • -

   de beheerder(s);

 • f.

  een bewijs van lidmaatschap van de ondernemer bij de VAN Kansspelen Brancheorganisatie, een schriftelijk bewijsstuk waarmee de ondernemer aannemelijk maakt in het eerste jaar van de exploitatie van de speelautomatenhal het lidmaatschap van de VAN Kansspelen Brancheorganisatie te zullen verkrijgen of een schriftelijke en gemotiveerde verklaring die aantoont dat de beoogde bedrijfsvoering in kwalitatieve zin gelijkwaardig is aan de eisen die verbonden zijn aan het VAN-lidmaatschap. In deze gelijkwaardigheidsverklaring moet in ieder geval gemotiveerd zijn uiteen gezet of de bedrijfsvoering voldoet aan de eisen die de VAN ondernemerscode hieraan stelt;

 • g.

  een afschrift van het Certificaat Amusementscentra van de DEKRA, een schriftelijk bewijsstuk waarmee de ondernemer aannemelijk maakt in het eerste jaar van de exploitatie van de speelautomatenhal een Certificaat Amusementscentra van de DEKRA te zullen verkrijgen of een schriftelijk gemotiveerde verklaring waaruit blijkt dat de beoogde bedrijfsvoering in kwalitatieve zin gelijkwaardig is aan de eisen die de DEKRA hieraan stelt;

 • h.

  het bewijsstuk zoals bedoeld in artikel 6 van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (Het GGZ Nederland certificaat verslavingsproblematiek voor speelautomatencentra) van de in de vergunning benoemde beheerder(s);

 • i.

  een ondernemings- en/of beleidsplan, waarin in ieder geval is opgenomen:

  • -

   een bewijs waaruit blijkt wat de totale investering is en dat deze met voldoende zekerheden is afgedekt met een financiering dan wel uit eigen middelen kan worden gefinancierd;

  • -

   een nauwkeurige beschrijving van de inrichting, waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan met een plattegrond waarop is aangegeven op welke plaats in de speelautomatenhal en in welk aantal kansspel- en/of behendigheidsautomaten worden opgesteld;

  • -

   een motivering waaruit de meerwaarde dan wel toegevoegde waarde van de speelautomatenhal voor de gemeente Smallingerland blijkt;

  • -

   de wijze waarop in de speelautomatenhal de toegangscontrole wordt uitgevoerd, waarbij de leeftijd op deugdelijke wijze wordt gecontroleerd;

  • -

   de wijze waarop kansspelverslaving wordt voorkomen;

  • -

   de wijze waarop de openbare orde en veiligheid wordt gewaarborgd, waarbij nader wordt ingegaan wat het totaal aantal spelers bij een volledige bezetting van de speelautomaten is en hoe de bedrijfsvoering is ingericht om openbare orde problemen te voorkomen.

 • j.

  een afschrift van alle eventueel eerder verleende vergunningen voor een speelautomatenhal, die op naam zijn gesteld van de ondernemer in de afgelopen tien jaren en

 • k.

  een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier met de daarbij horende bijlagen en stukken in het kader van de Wet Bibob (zie bijlage)

ALDUS NAAR WAARHEID INGEVULD

Naam: ………………....

Handtekening: …………………

Datum: …………………

Plaats: …………………

Bijlage: 

 • Vragenformulier Wet Bibob