Aanwijzingsbesluit vergunningvrij plaatsen van voorwerpen op of aan een openbare plaats APV gemeente Westerkwartier 2021

Geldend van 27-02-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vergunningvrij plaatsen van voorwerpen op of aan een openbare plaats APV gemeente Westerkwartier 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelet op artikel 2:10, vierde lid onder d en achtste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021 (APV);

BESLUIT:

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit vergunningvrij plaatsen van voorwerpen op of aan een openbare plaats APV gemeente Westerkwartier 2021

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  Apv: Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021;

 • -

  deelnemende partij: partij, groep van personen, of persoon die met een lijstnummer deelnemen aan de desbetreffende verkiezingen;

 • -

  sandwich- of driehoeksbord: een bord bestaande uit 2 dan wel 3 zijden, die voorzien kunnen worden van reclame;

 • -

  verkiezingen: gemeenteraadsverkiezingen, waterschapverkiezingen, provinciale statenverkiezingen, tweede kamerverkiezingen of europese parlementsverkiezingen;

 • -

  verkiezingsbord: een sandwich- of driehoeksbord waarop reclame gemaakt wordt voor een deelnemende partij.

HOOFDSTUK 2 VERGUNNINGVRIJE VOORWERPEN

Artikel 2.1 Verkiezingsborden

Het verbod dat is opgenomen in artikel 2:10 eerste lid van de Apv is niet van toepassing op verkiezingsborden die geplaatst worden door of in opdracht van deelnemende partijen en voldoen aan de nadere regels die zijn opgenomen in paragraaf 3.1.

HOOFDSTUK 3 NADERE REGELS VOOR VERGUNNINGVRIJE VOORWERPEN

§ 3.1

Verkiezingsborden

Artikel 3.1 Periode dat verkiezingsborden aanwezig mogen zijn

Verkiezingsborden mogen uitsluitend aanwezig zijn vanaf 20 dagen voorafgaand aan de dag waarop de verkiezingen voor de desbetreffende volksvertegenwoordiging plaatsvinden, tot 48 uur na het sluitingsuur van de stemlokalen. Indien de verkiezingen voor de desbetreffende volksvertegenwoordiging verspreid over meerdere dagen plaatsvinden, is deze periode vanaf 20 dagen voorafgaand aan de laatste dag waarop de stemlokalen geopend zijn, tot 48 uur na het sluitingsuur van de stemlokalen.

Artikel 3.2 Plaatsen waar verkiezingsborden aanwezig mogen zijn
 • 1.

  Verkiezingsborden mogen uitsluitend binnen de bebouwde kom geplaatst worden.

 • 2.

  Verkiezingsborden zijn niet toegestaan in beschermde dorpsgezichten.

 • 3.

  Per deelnemende partij mogen per plaats niet meer verkiezingsborden worden geplaatst dan is aangegeven in de navolgende tabel.

Plaats

Aantal

Leek

4

Zuidhorn

4

Marum

3

Tolbert

3

Aduard

2

Grootegast

2

Grijpskerk

2

Opende

2

Zevenhuizen

2

Overige plaatsen

1

 • 4.

  Er mag aan een straat binnen een plaats niet meer dan één verkiezingsbord per deelnemende partij geplaatst worden.

Artikel 3.3 Eisen waaraan verkiezingsborden moeten voldoen
 • 1.

  Uit een verkiezingsbord moet blijken welke deelnemende partij het verkiezingsbord heeft geplaatst of laten plaatsen.

 • 2.

  Een zijde van een verkiezingsbord mag niet groter zijn dan 1 m2.

 • 3.

  Een verkiezingsbord moet geplaatst worden om een lantaarnpaal. Het is niet toegestaan een verkiezingsbord te plaatsen om een lantaarnpaal die is vermeld in de lijst in Bijlage 1, behorende bij dit besluit.

 • 4.

  Er mag niet meer dan één verkiezingsbord om een lantaarnpaal geplaatst worden.

 • 5.

  Een verkiezingsbord mag geen gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid of voor de bruikbaarheid van een weg.

 • 6.

  Een verkiezingsbord mag geen overlast opleveren voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

 • 7.

  Een verkiezingsbord moet vervaardigd zijn van water- en weersbestendig materiaal.

 • 8.

  Een verkiezingsbord mag niet direct of indirect kunstmatig verlicht worden en ook niet van fluorescerend of reflecterend materiaal voorzien zijn.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 4.1

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan in het Gemeenteblad.

Artikel 4.2

Dit besluit kan worden aangehaald als Aanwijzingsbesluit vergunningvrij plaatsen van voorwerpen op of aan een openbare plaats APV gemeente Westerkwartier 2021.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bij de het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

- naam en adres indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden waarop het bezwaar rust.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier op 23 februari 2021

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris

Bijlage Behorende bij artikel 3.3 derde lid

Lijst met lantaarnpalen waar geen verkiezingsborden geplaatst mogen worden

Plaats

Straat

Lantaarnpaalnummer

Aduard

Albert Harkemaweg

Z2030

 

Heereweg

Z0331

Boerakker

Hoge Tilweg

M2577

Briltil

Niekerkerdiep ZZ

0003

Den Horn

Dorpsstraat

36

De Wilp

Oosterweg

M1663

 

Plantsoen

M1546

Doezum

Provincialeweg

0574

Feerwerd

Mentaweg

W1214

Grootegast

Bovenweg

767

 

Hoofdstraat

1281

 

Langeweg

0871

 

Rondweg

797

Grijpskerk

Groningerstraatweg

015

 

Kievitsweg

0011

 

Stationsstraat

00001

Kommerzijl

Pamaweg

14

Kornhorn

Noordwijkerweg

517

Leek

Auwemalaan

L0006

 
 

L0018

 
 

L0024

 
 

L0040

 
 

L0051

 
 

L0076

 

De Tip

5

 
 

9

 

Lindesteinlaan

L0171

 
 

12

 

Oldebertweg

L1538

 
 

L1549

 
 

L1571

 

Vredewoldplantsoen

6

Lutjegast

Abel Tasmanweg

1691

Marum

Hoornweg

M1316

 

Hoornweg

M1347

 

Kruisweg

M2022

 

Lindsterlaan

M0815

 

Noorderringweg

M0496

 

Noorderweg

M0422

 

Wendtsteinweg

M2944

Niebert

Molenweg

M2108

Niekerk

Bloemersmastraat

1942

 

Het Moor

2120

 

Smidshornerweg

1910

Niezijl

Rijksstraatweg

0002

Noordhorn

Langestraat

964

 

Rijksstraatweg

Z1182

Noordwijk

Noorderweg

M2430

Nuis

Nieuweweg

M2056

Oldehove

Aalsumerweg

06

 

Niehoofsterweg

000010

Oldekerk

Ykesloot

2578

Oostwold

Hoofdstraat

L2369

Sebaldeburen

Provincialeweg

2922

Tolbert

Hoofdstraat

120

 
 

135

 
 

144

 

Oldebertweg

L1506

 
 

L1524

Zevenhuizen

Kokswijk

5

 
 

15

 

Oudestreek

7

Zuidhorn

Beatrixlaan

000005

 

Hanckemalaan

Z0150

 
 

Zo162

 
 

Z0178

 

Het Noorderlicht

Z0831

 

Hoendiep OZ

2

 

Hooiweg

Z989

 

Rijksstraatweg

Z2073

 

Verlengde Hanckemalaan

Z0200