Regeling vervallen per 31-12-2023

Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen 2021

Geldend van 01-03-2021 t/m 30-12-2023

Intitulé

Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen 2021

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel, genummerd RS21.00015, van het presidium van de raad;

gelet op artikel 81o van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  wet: Gemeentewet;

 • 2.

  commissie: rekenkamercommissie als bedoeld in artikel 81oa Gemeentewet;

 • 3.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • 4.

  intern lid: lid van de rekenkamercommissie zijnde raadslid of raadscommissielid van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau of Gilze en Rijen;

 • 5.

  extern lid: lid van de rekenkamercommissie niet zijnde raadslid of raadscommissielid van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau of Gilze en Rijen;

 • 6.

  ambtelijk secretaris: ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie;

 • 7.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • 8.

  raad: de gemeenteraad van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau of Gilze en Rijen;

 • 9.

  raden: de gemeenteraden van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen;

 • 10.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1.

  Er is een commissie die door de raden wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De rekenkamercommissie bestaat uit zeven leden.

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1.

  De raden benoemen een extern lid dat de commissie voorzit.

 • 2.

  De raad van Alphen-Chaam benoemt twee interne leden.

 • 3.

  De raad van Baarle-Nassau benoemt twee interne leden.

 • 4.

  De raad van Gilze en Rijen benoemt twee interne leden.

 • 5.

  De interne leden van de rekenkamercommissie worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad benoemd. De voorzitter wordt voor een periode van zes jaar benoemd.

 • 6.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met het secretariaat. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste lid in jaren.

Artikel 4 Eed, openbaarheid nevenfuncties, onverenigbare functies

Ten aanzien van de voorzitter zijn de artikelen 12, 81f eerste lid en 81g van de wet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Ontslag en non-activiteit

 • 1.

  De raad ontslaat de door hem benoemde interne leden en stelt hen op non-activiteit. De raden ontslaan de voorzitter en stellen deze op non-activiteit.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een intern lid van de commissie eindigt:

  • 1.

   op eigen verzoek;

  • 2.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad, respectievelijk als lid van de raadscommissie;

  • 3.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de rekenkamercommissie te vervullen.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de voorzitter eindigt:

  • 1.

   op eigen verzoek;

  • 2.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie;

  • 3.

   wanneer de voorzitter bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • 4.

   indien de voorzitter bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

  • 5.

   Indien de voorzitter naar het oordeel van de drie raden ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen.

 • 4.

  De voorzitter kan door de drie raden worden ontslagen wanneer deze door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn/haar functie te vervullen.

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden

 • 1.

  De interne leden ontvangen een vergoeding als bedoeld in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  De vergoeding voor de voorzitter wordt vastgelegd in een separate overeenkomst.

Artikel 7 Ambtelijk secretaris

 • 1.

  De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 • 2.

  De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3.

  De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4.

  De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 8 Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de drie raden.

Artikel 9 Onderwerp selectie en opdrachtverlening

 • 1.

  De rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2.

  Bij voorkeur onderzoekt de rekenkamercommissie onderwerpen die op alle drie de gemeenten betrekking hebben. De drie raden worden in de gelegenheid gesteld terzake suggesties te doen.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie ter kennisneming aan de drie raden verstuurd.

 • 4.

  Elke raad kan – naast hetgeen bepaald is in het tweede lid – de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek, specifiek op de eigen gemeente gericht. De daarbij behorende onderzoekskosten komen voor rekening van de gemeente(raad) die om het specifieke onderzoek vraagt. De rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de raad kan voldoen, dan zal zij dit gemotiveerd aan de raad mededelen.

Artikel 10 Werkwijze

 • 1.

  De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2.

  De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de drie raden tussentijds te informeren.

 • 3.

  De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van de drie gemeentebesturen en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van de drie gemeentebesturen en de ambtenaren zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4.

  De rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 5.

  De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de drie raden worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 6.

  De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 7.

  Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 8.

  De rekenkamercommissie stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn, die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op de nota van bevindingen aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn diegenen wier taakuitvoering (mede) onderwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 9.

  De colleges van burgemeester en wethouders worden in de gelegenheid gesteld om binnen een door de rekenkamercommissie te stellen redelijke termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het rapport en de conclusies en aanbevelingen kenbaar te maken. De rekenkamercommissie kan een nawoord formuleren naar aanleiding van deze reactie(s).

 • 10.

  Na vaststelling door de rekenkamercommissie wordt het onderzoeksrapport inclusief conclusies en aanbeveling en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk aan de drie raden aangeboden, onder toezending van een afschrift aan de colleges en betrokkenen.

 

Artikel 11 Budget

 • 1.

  De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begrotingen beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • 1.

   de voorzitter van de rekenkamercommissie;

  • 2.

   de administratief secretariële ondersteuning van de commissie en de ambtelijk secretaris;

  • 3.

   externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • 4.

   eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de drie raden.

Artikel 12 Intrekking oude verordeningen, Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie gemeente Gilze en Rijen 2011", vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 31 oktober 2011 en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 11 februari 2019, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2021.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare

vergadering van 11 februari 2021. DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.W. Timmermans D.A. Alssema