Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden

Geldend van 30-06-2022 t/m heden

Intitulé

Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Gelet op:

 • a.

  artikel 82 van de Provinciewet;

 • b.

  openstellingsbesluit LEADER van 17 februari 2015, gepubliceerd in Provinciaal blad 2015, nummer 977

Besluiten:

Artikel 1 (begripsbepaling)

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  POP3: Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020;

 • b.

  LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économique Rurale): een vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van POP3;

 • c.

  LAG: locale actiegroep als bedoeld in artikel 34 van Vo (EG) nr. 1303/2013;

 • d.

  Lokale ontwikkelingsstrategie of strategie voor vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling: een coherent samenstel van op de plaatselijke doelstellingen en behoeften afgestemde concrete acties, en die bijdraagt tot de verwezenlijking van de strategie van de Europese Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en wordt ontworpen en uitgevoerd door een lokale actiegroep;

Artikel 2 (LAG)

 • 1. Er is een Adviescommissie LEADER- Lokale Actie Groep Polders met Waarden.

 • 2. De LAG heeft tot taak:

  • a.

   de opbouw van capaciteit van plaatselijke actoren om concrete acties te ontwikkelen en uit te voeren met inbegrip van het bevorderen van hun vaardigheden op het gebied van projectbeheer;

  • b.

   het zorgen voor samenhang met de strategie voor vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling bij de selectie van concrete acties, door aan die acties prioriteit toe te kennen naargelang de bijdrage die zij leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen en streefdoelen van die strategie;

  • c.

   de selectie van concrete acties en de vaststelling van de steunbedragen alsmede het adviseren van gedeputeerde staten over de selectie van de ingediende concrete acties;

  • d.

   het toezicht op de uitvoering van de vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling en van de ondersteunde concrete acties en de uitvoering van specifieke evaluatiewerkzaamheden in verband met die strategie.

Artikel 3 (Samenstelling, benoeming en ontslag)

 • 1. De LAG bestaat uit een voorzitter en ten minste 4 andere leden.

 • 2. De LAG wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 3. De LAG bestaat uit vertegenwoordigers van de publieke en private lokale sociaaleconomische belangen, waarbij noch de overheden, noch één belangengroep meer dan 49 % van de stemrechten voor de besluitvorming hebben.

 • 4. De LAG wordt ingesteld vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 5. Na realisatie van de LOS en uiterlijk 31 december 2025 wordt de LAG opgeheven.

 • 6. Indien één van de leden de werkzaamheden voor LAG voortijdig beëindigt, kan de LAG een nieuw lid voordragen.

 • 7. Indien de voorzitter de werkzaamheden voor LAG voortijdig beëindigt, draagt de LAG een lid als voorzitter voor.

 • 8. Gedeputeerde Staten kunnen de leden of de voorzitter benoemen, schorsen of ontslaan.

Artikel 4 (Leden)

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden tot lid benoemd:

 • 1.

  Harmen Akkerman

 • 2.

  Yvonne Oostdam

 • 3.

  Jaap Schep

 • 4.

  Esther van den Bor

 • 5.

  Kobie van de Visch

 • 6.

  Dirk Jan Knol

 • 7.

  Theo Segers

 • 8.

  Jan Oostdam

Allen zijn op persoonlijke titel lid van de Lokale Actiegroep Polders met Waarden.

Artikel 5 (secretariaat)

 • 1. De LAG wordt ondersteund door een secretaris.

 • 2. De secretaris is geen lid van LAG.

 • 3. Het secretariaat van LAG berust bij de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Artikel 6 (werkwijze bij de selectie van steunaanvragen)

 • 1. De LAG legt na ontvangst van een steunaanvraag de aanvraag voor aan Gedeputeerde Staten voor een ontvankelijkheidstoets.

 • 2. De LAG beoordeelt ontvankelijke aanvragen op basis van de selectiecriteria in de LOS.

 • 3. Bij een positieve beoordeling stelt de LAG de hoogte van het steunbedrag vast.

 • 4. De LAG stelt een advies op over de beoordeling van de steunaanvraag.

 • 5. Gedeputeerde Staten besluiten op basis van het advies van de LAG.

Artikel 7 (vergoeding)

De voorzitter en andere leden van de LAG kunnen een vergoeding ontvangen met toepassing van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden.

Artikel 8 (Openbaarheid vergaderingen)

 • 1. De vergaderingen van de plaatselijke groep zijn openbaar.

 • 2. De deuren worden gesloten wanneer tenminste twee leden, die de presentielijst hebben getekend, daarom verzoeken of wanneer de voorzitter het nodig acht.

 • 3. De secretaris maakt van de vergadering het verslag, dat hij na overleg met de voorzitter aan de leden van de plaatselijke groep stuurt.

 • 4. Het verslag wordt in een volgende vergadering aan de plaatselijke groep ter vaststelling aangeboden.

 • 5. De verslagen van de vergaderingen van de plaatselijke groep zijn openbaar.

 • 6. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag gemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de plaatselijke groep anders beslist.

Artikel 9 (inwerkingtreding)

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10 (citeertitel)

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden.

Ondertekening

Den Haag, 10 november 2015

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Drs. J. Smit, voorzitter

Drs. J. H. de Baas, secretaris a.i.

Toelichting op het besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 16 februari 2021, PZH-2020-756399440 (DOS 2013-0010135), tot wijziging van het Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 10 november 2015, PZH-2015-532841627 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden november 2015

Met het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden november 2015 zijn de taken, de samenstelling en de werkwijze van de Lokale Actiegroep vastgesteld. Met dit besluit wordt de datum waarop de Lokale Actiegroep wordt opgeheven met een jaar uitgesteld. Dit maakt het mogelijk voor de Lokale Actiegroep om in de extra jaren 2024 en 2025 van de transitieperiode haar taken uit te voeren.

Toelichting op het besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 21 juni 2022, PZH-2022-797527117 (DOS 2013-0010135), tot wijziging van het Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 10 november 2015, PZH-2015-532841627 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden november 2015

Met dit besluit worden procesmanager Jan Oostdam van de Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en burgemeester Theo Segers van Gemeente Molenlanden als leden van de LEADER-groep benoemd.