Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent de subsidie voor groene daken (Stimuleringsregeling groene daken 2021)

Geldend van 27-02-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent de subsidie voor groene daken (Stimuleringsregeling groene daken 2021)

De gemeenteraad van Nederweert

overwegende dat:

de gemeenteraad op 23 juni 2020 het strategisch klimaatadaptatieplan heeft vastgesteld;

 • voor klimaatverandering ook maatregelen nodig zijn voor vooral hittestress en biodiversiteit;

 • groene daken ook goed zijn voor het binden van fijnstof en stikstof;

 • een groot deel van de verharding bestaat uit platte daken;

 • we nog weinig groene daken hebben in onze gemeente;

 • het wenselijk is om de perceeleigenaren hierbij te faciliteren;

besluit vast te stellen de:

Stimuleringsregeling groene daken 2021.

Artikel 1: Begripsbepaling

De verordening verstaat onder:

 • 1.

  wet: Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  groen dak: een begroeid dak dat minstens bestaan uit een wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraatlaag en een vegetatielaag van mossen, vetplanten, kruiden en grassen dat zichzelf in stand houdt;

 • 3.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert;

 • 4.

  gemeenteraad: gemeenteraad van de gemeente Nederweert;

 • 5.

  eigenaar: de opstaller, de erfpachter, de vruchtgebruiker, de gerechtigde tot een appartementsrecht, degene aan wie een rechtspersoon deelnemings-of lidmaatschapsrechten heeft verleend die recht geven op het gebruik van een gebouw;

 • 6.

  dakoppervlak: de horizontale projectie van het dak van een pand;

 • 7.

  pand: een woning, aan- of uitbouw, bijgebouw, bedrijfspand, kantoor of school, opgenomen in de BAG en op een legale wijze gebouwd;

 • 8.

  BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen;

 • 9.

  subsidieplafond: het totaalbedrag dat door de gemeente Nederweert jaarlijks beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 2: Toepassingsbereik

Voor subsidie komen in aanmerking:

 • 1.

  Eigenaren van particuliere gebouwen welke binnen het grondgebied van de gemeente Nederweert zijn gelegen.

 • 2.

  Deze regeling is van toepassing op panden in de gemeente Nederweert.

Artikel 3 Bevoegdheidsverlening aan het college

 • 1. Het college is belast met de uitvoering van deze Stimuleringsregeling groene daken 2021.

 • 2. Het college kan aan de eigenaar van een gebouw, ter tegemoetkoming in de kosten voor het aanbrengen van een groen dak, subsidie verlenen als het oppervlak van het af te koppelen verhard oppervlak ten minste 15 m2 bedraagt en maximaal 50 m2 per aanvraag.

Artikel 4 Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1. In het strategisch klimaatadaptatieplan zijn subsidiemiddelen van € 10.000,- per jaar opgenomen.

 • 2. Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid beschikbaar gestelde bedrag houdt het college zoveel mogelijk rekening met de volgorde van ontvangst van de ingediende aanvragen om subsidie wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

 • 3. Indien het maximale beschikbare budget is toebedeeld, worden aanvragen voor het lopende jaar geweigerd.

Artikel 5 Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het aanbrengen van een groen dak binnen de grenzen van de gemeente Nederweert.

 • 2. Het te vergroenen dak heeft een oppervlakte van ten minste 15 m2 en maximaal 50 m2.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt € 25,- per m2 aangelegd groen dak met een maximum van € 1.250,-.

 • 2. De gemeenteraad kan de hoogte van de subsidie jaarlijks aanpassen.

Artikel 7 De aanvraag

 • 1. Het college verleent de subsidie op aanvraag.

 • 2. Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier beschikbaar waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden.

 • 3. Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde worden ingediend.

 • 4. Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 5. Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet begonnen worden met het aanbrengen van een groen dak.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1. Het college weigert de aanvraag indien:

  • a.

   het groen dak niet voldoet aan de omschrijving als opgenomen in de begripsbepaling.

  • b.

   reeds een aanvang is gemaakt met de werkzaamheden.

Artikel 9 Beslistermijn; de beschikking

 • 1. Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3. Een voorlopige beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval zo nauwkeurig mogelijk de locatie en de oppervlakte van het aan te brengen groen dak en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Artikel 10 Betaling c.q. terugvordering

 • 1. De gemeente zal binnen 4 weken na de melding genoemd in artikel 11, lid 4 het overeengekomen subsidiebedrag overmaken op rekening van de aanvrager.

 • 2. De gemeente vordert de subsidie terug als de subsidieontvanger niet voldoet aan het bedoelde in artikel 11.

Artikel 11 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht het groen dak te realiseren op de in de voorlopige toegekende subsidiebeschikking aangegeven plaats.

 • 2. Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

 • 3. In elk geval zal aan de subsidieverlening als voorschrift worden verbonden dat de realisatie in stand wordt gehouden en doelmatig onderhouden wordt.

 • 4. De subsidieontvanger is verplicht het gereed komen van het groen dak aan de gemeente binnen 4 weken na realisatie te melden.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige voorschriften tot onbillijkheden leiden, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer onderdelen van deze verordening.

Artikel 13 Slotbepaling

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van bekendmaking.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als: stimuleringsregeling groene daken 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 feb. 2021.

De raadsgriffier

E.G. (Esther) Schrier

De voorzitter,

B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak