Besluit maatschappelijke ondersteuning Beemster 2021

Geldend van 03-03-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning Beemster 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning Beemster 2020,

besluit vast te stellen het

Besluit maatschappelijke ondersteuning Beemster 2021

Artikel 1. Begrippen

Alle begrippen, die in dit besluit worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Verordening maatschappelijke ondersteuning Beemster 2020 (de verordening), het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 2 Eigen bijdrage  

2.1 Abonnementstarief

In artikel 11 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Beemster 2020 wordt toegelicht voor welke maatwerkvoorzieningen de eigen bijdrage in de vorm van het abonnementstarief is verschuldigd. Voor 2021 bedraagt het landelijk bepaalde abonnementstarief €19,00 per maand per huishouden. Meerpersoonshuishoudens onder de pensioengerechtigde leeftijd betalen geen eigen bijdrage.

2.2 Maatschappelijke opvang

Ingevolge artikel 11, lid 4 van de verordening bedraagt de bijdrage maatschappelijke opvang € 397,- per maand voor een alleenstaande vanaf 21 jaar of een alleenstaande ouder. Voor personen tot 21 jaar wordt een bedrag vrijgelaten van € 365,45 per maand (bedrag per 1 januari 2020). Voor personen tot 21 jaar die inkomsten hebben boven het vrij te laten bedrag geldt dat het meerdere als eigen bijdrage wordt aangemerkt, met een maximum van € 397,- per maand.

2.3 Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV)

Ingevolge artikel 11, lid 9 van de verordening stelt het college de volgende tarieven vast:

 • 1.

  Voor gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer betaalt de geïndiceerde cliënt een bedrag dat vergelijkbaar is met het tarief van de OV-chipkaart.

  • -

   voor een reguliere rit: € 0,99 voor het opstaptarief en € 0,174 per reiskilometer;

  • -

   voor een prioritaire rit: € 1,60 voor het opstaptarief en € 0,30 per reiskilometer.

 • 2.

  Medereizigers kunnen tegen hetzelfde tarief als de geïndiceerde cliënt meereizen in het AOV. Eigen kinderen tot en met 4 jaar reizen gratis mee.

 • 3.

  Een medisch noodzakelijke begeleider kan gratis meereizen in het AOV indien de geïndiceerde cliënt zonder die begeleiding niet kan reizen of zich op de plaats van bestemming niet zelfstandig kan verplaatsen.  

Artikel 3. Tarieven Pgb

 • 1.

  De Pgb tarieven behorende bij Hulp bij het huishouden (HH), Individuele begeleiding, Persoonlijke verzorging, Kortdurend verblijf en Dagbesteding zijn opgenomen in Bijlage 1 Gewijzigde Pgb tarieven Wmo 2021, Tabel I. Er wordt onderscheid gemaakt tussen tarieven voor een professional en een niet-professional.

 • 2.

  In afwijking op lid 1 zijn er voor de maatwerkvoorzieningen HH3, Individuele begeleiding specialistisch en Dagbesteding specialistisch alleen tarieven voor een professional beschikbaar omdat deze zeer specialistische ondersteuning door een professional geboden dient te worden.

 • 3.

  De Pgb tarieven behorende bij een Woonvoorziening, een Rolstoel of ander hulpmiddel of een Individuele vervoersvoorziening (bijv. scootmobiel) of autoaanpassing zijn maximaal de prijs van de goedkoopst passende maatwerkvoorziening in natura. (Zie Bijlage 1 Gewijzigde Pgb tarieven Wmo 2021, Tabel II) Per voorziening kunnen verschillende natura mogelijkheden zijn en dus ook verschillende tarieven gelden. Om de tegenwaarde van een adequate voorziening in natura te kunnen bepalen is veelal een passing nodig bij de leverancier. Op het moment dat de budgethouder een passing weigert, wordt ervan uitgegaan dat de goedkoopste maatwerkvoorziening binnen de natura-mogelijkheden adequaat is, en wordt het Pgb-bedrag hierop afgestemd.

 • 4.

  Wanneer een verhuizing voor een persoon met beperkingen de meest adequate oplossing is en door betreffende persoon kan worden aangetoond dat hij/zij niet in de mogelijkheid verkeert om alle bijbehorende kosten te betalen dan kan op declaratiebasis een bedrag worden verstrekt in de vorm van een Pgb. Voor deze ‘Tegemoetkoming voor verhuis- en herinrichtingskosten’, ís een maximaal bedrag vastgesteld. Zie Bijlage 1 Gewijzigde Pgb tarieven Wmo 2021, Tabel II.

 • 5.

  Voor de maatwerkvoorzieningen (Rolstoel)taxivergoeding (op declaratiebasis), Autoaanpassing in plaats van 5 jaar AOV, Vervoerskostenvergoeding (1x per jaar vooruitbetaling, geen verantwoording achteraf) en Sportrolstoel of andere sportvoorziening zijn maximale bedragen vastgesteld. Zie Bijlage 1 Gewijzigde Pgb tarieven Wmo 2021, Tabel II.

 • 6.

  De Pgb tarieven 2021 behorende bij maatwerkvoorzieningen ten behoeve van personen met een zintuiglijk beperking worden berekend aan de hand van de kostprijs van de landelijk geldende tarieven voor deze ondersteuning. Dit betreffen alleen tarieven voor een professional omdat deze zeer specialistische ondersteuning door een professional geboden dient te worden.

 • 7.

  De maatwerkvoorziening in natura voor Beschermd wonen wordt gefinancierd middels subsidie. Voor het bepalen van de hoogte van het Pgb tarief wordt uitgegaan van het subsidiebedrag voor de natura maatwerkvoorziening. Er is alleen een tarief voor een professional omdat deze zeer specialistische ondersteuning door een professional geboden dient te worden. Zie Bijlage 1 Gewijzigde Pgb tarieven Wmo 2021, Tabel III voor deze Pgb tarieven.

 • 8.

  De Pgb-tarieven in Bijlage 1 Gewijzigde Pgb tarieven Wmo 2021, Tabel I kunnen na goedkeuring door het college éénmaal per jaar (per 1 januari) worden geïndexeerd. De indexatie van de tarieven vindt plaats op basis van:

  • -

   het prijsindexcijfer voor personele kosten op basis van een percentage dat de overheid vaststelt: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) of

  • -

   de prijsindexcijfers materiële kosten op basis van het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal Economisch Plan (CEP).

Voor deze indexering worden de cijfers gebruikt die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) publiceert op basis van het CPB: het OVA prijsindexcijfer voor personele kosten en het prijsindexcijfer voor materiele kosten voor jaar t-1, welke op 1 september van jaar t-1 bekend is op de website van NZA. Als wegingsfactor voor het personele en materiële indexcijfer wordt de verhouding 0,75 / 0,25 genomen. Indien het geïndexeerde tarief (afgerond op twee decimalen) niet deelbaar is door 60, wordt het geïndexeerde uurtarief naar beneden afgerond tot een uurtarief dat deelbaar is door 60.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021 onder gelijktijdige intrekking van het 'Besluit maatschappelijke ondersteuning Beemster 2020’.

Ondertekening

Beemster, 15 december 2020

burgemeester en wethouders van Beemster,

H.C. Heerschop

burgemeester

H.J.C. Welage

gemeentesecretaris

Bijlage 1 Gewijzigde Pgb tarieven Wmo 2021

Tabel I

Maatwerkvoorziening

Tarief per uur/dagdeel/etmaal

Pgb tarief professional(90%)

Pgb tarief sociaal netwerk of niet-professional

HH 1: inspanningsgericht

€ 28,80 per uur

€ 25,92

€ 21,60

HH 2: inspanningsgericht

€ 31,20 per uur

€ 28,08

€ 23,40

HH 3: inspanningsgericht

€ 31,80 per uur

€ 28,62

N.v.t.

Individuele begeleiding regulier

€ 48,00 per uur

€ 43,20

€ 21,12

Individuele begeleiding specialistisch

€ 63,60 per uur

€ 57,24

N.v.t.

Persoonlijke verzorging

€ 43,80 per uur

€ 39,42

€ 23,21

Kortdurend verblijf

€ 157,85 per etmaal

€ 142,07

€ 131,02

Dagbesteding regulier

€ 41,23 per dagdeel

€ 37,11

€ 31,75

Dagbesteding specialistisch

€ 51,33 per dagdeel

€ 46,20

N.v.t.

Vervoer regulier

€ 15,66 per etmaal

€ 14,09

N.v.t.

Vervoer rolstoel

€ 20,88 per etmaal

€ 18,79

N.v.t.

Tabel II

Maatwerkvoorziening

Pgb Tarief

Woonvoorziening (niet zijnde de tegemoetkoming voor verhuiskosten)

Maximaal de prijs voor de goedkoopst passende maatwerkvoorziening in natura

Tegemoetkoming voor verhuis- en herinrichtingskosten (op declaratiebasis)

Maximaal € 2.900,-

(Rolstoel)taxivergoeding

(op declaratiebasis)

Voor taxikosten maximaal € 2.000,- p.jr

Voor de rolstoeltaxi maximaal € 2.600,- p.jr

Autoaanpassing in plaats van 5 jaar AOV

Maximaal € 2.300,-

Vervoerskostenvergoeding (op declaratiebasis)

Maximaal € 0,19 per km tot maximaal 2.000 km op jaarbasis

Rolstoel of ander hulpmiddel

Maximaal de prijs van de goedkoopst passende maatwerkvoorziening in natura

Individuele vervoersvoorziening (bijv. scootmobiel) of autoaanpassing

Maximaal de prijs van de goedkoopst passende maatwerkvoorziening in natura

Sportrolstoel of andere sportvoorziening

Maximaal € 3.000,-

Tabel III

Tarieven Pgb Beschermd wonen

Maatwerkvoorziening

Pgb tarief per jaar

Pgb tarief per dag

GGZ C3 excl. DB

€ 48.104,49

€ 118,61

GGZ C3 incl. DB

€ 61.048,65

€ 150,53

GGZ C4 excl. DB

€ 58.372,23

€ 143,93

GGZ C4 incl. DB

€ 71.316,41

€ 175,85

GGZ C5 excl. DB

€ 63.350,13

€ 156,20

GGZ C5 incl. DB

€ 76.294,31

€ 188,13

GGZ C6 excl. DB

€ 80.772,80

€ 199,17

GGZ C6 incl. DB

€ 93.716,97

€ 231,08