Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het tegemoetkomen van ZZP’ers in de cultuursector bij de mogelijkheid zich professioneel te ontwikkelen en de loopbaankansen te vergroten (Subsidieregeling Stimulering PPO 2021 provincie Groningen)

Geldend van 24-02-2021 t/m 23-11-2021

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het tegemoetkomen van ZZP’ers in de cultuursector bij de mogelijkheid zich professioneel te ontwikkelen en de loopbaankansen te vergroten (Subsidieregeling Stimulering PPO 2021 provincie Groningen)

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 16 februari 2021, nr. A.21, afdeling ECP, dossiernummer K22844 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Overwegende dat:

 • -

  de COVID-19 pandemie van grote invloed is op de mogelijkheden tot werk voor Groninger ZZP'ers;

 • -

  de cultuursector zwaar wordt getroffen door de COVID19-pandemie en daarmee samenhangende maatregelen;

 • -

  de provincie Groningen een ZZP'ers in de cultuursector tegemoet wil komen bij de mogelijkheid zich professioneel te ontwikkelen en de loopbaankansen te vergroten.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  De de-minimisverordening;

Besluiten:

 • I.

  Vast te stellen de:

  Subsidieregeling Stimulering PPO 2021 provincie Groningen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  de-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;

 • c.

  Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • d.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • e.

  Werktuig PPO: Werktuig Permanente Professionele Ontwikkeling uitgevoerd door Plaftorm ACCT;

 • f.

  Provincie: provincie Groningen;

 • g.

  ZZP'er: een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, waarbij voor de vaststelling of er sprake is van een ondernemer de volgende criteria gelden, zoals ook gehanteerd door de Belastingdienst in het kader van de inkomstenbelasting:

  • zelfstandigheid bij de inrichting van de eigen werkzaamheden en het uitvoeren daarvan;

  • het voor eigen rekening en risico verrichten van werkzaamheden;

  • het gericht zijn op en het perspectief hebben van het maken van winst;

  • bekendmaking van het ondernemerschap;

  • het streven naar meerdere opdrachtgevers.

Artikel 2 Doel

Doel van de regeling is om ZZP’ers in de provincie Groningen te stimuleren zich professioneel te ontwikkelen en hun loopbaankansen te vergroten.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een ZZP'er, woonachtig op een adres in de provincie Groningen en/of geregistreerd staat volgens de Kamer van Koophandel die actief is in de culturele sector van de provincie Groningen.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten die gericht zijn op professionele ontwikkeling en vergroting van de loopbaankansen van de ZZP'er:

 • a.

  zelf geïnitieerde stageplekken;

 • b.

  scholing;

 • c.

  coaching;

 • d.

  meester-gezeltrajecten;

 • e.

  leernetwerken.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en artikel 2.5 van de Procedureregeling wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   voor de activiteiten genoemd in artikel 5, onder a tot en met e, geen vergoeding is toegekend op grond van het Werktuig PPO van het Platform ACCT;

  • b.

   de aanvrager reeds eerder subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling en tezamen met deze aanvraag het totale subsidiebedrag van € 1.800,- wordt overschreden;

  • c.

   er niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de de-minimisverordening.

 • 2. De weigeringsgrond van artikel 2.5, eerste lid onder e, van de Procedureregeling is niet van toepassing.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager dient woonachtig te zijn op een adres in de provincie Groningen en/of in de provincie Groningen geregistreerd te staan volgens de Kamer van Koophandel ;

 • b.

  de aanvrager vanaf 1 januari 2021 op grond van het Werktuig PPO van het Platform ACCT een vergoeding is toegekend;

 • c.

  de aanvraag heeft betrekking op dezelfde activiteiten als waar de vergoeding bedoeld onder b voor moet worden aangewend;

 • d.

  de aanvrager dient actief te zijn in de culturele sector;

 • e.

  de aanvrager levert een financiële bijdrage uit eigen middelen van ten minste 10% van de subsidiabele kosten.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel komen de kosten die noodzakelijk en rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de onder artikel 5 genoemde activiteiten voor subsidie in aanmerking.

Artikel 9 Indieningsvereisten

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend bij de Kunstraad Groningen in de periode 24 februari 2021 tot 1 januari 2022 door middel van een aanvraagformulier dat op de website van de Kunstraad Groningen (www.kunstraadgroningen.nl) te vinden is.

 • 2. Onverminderd artikel 2.1, tweede lid van de Procedureregeling bevat een aanvraag:

  • a.

   de op grond van het Werktuig PPO van het Platform ACCT toegekende vergoeding;

  • b.

   een kopie van de aanvraag op basis waarvan de vergoeding PPO is toegekend, inclusief weergave van de activiteiten waarvoor de vergoeding is toegekend;

  • c.

   een volledig ingevulde en ondertekende verklaring de-minimissteun.

Artikel 10 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor de periode genoemd in artikel 9 lid 1 bedraagt € 200.000, -.

Artikel 11 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 33% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 1.800.

 • 2. Indien ter zake van de te subsidiëren activiteiten reeds door een ander bestuursorgaan of (privaatrechtelijke) organisatie een bijdrage is verstrekt, wordt de hoogte van de subsidie zodanig berekend dat het totaal van de bijdragen niet meer bedraagt dan het totaal van de voor subsidie in aanmerking komende kosten.

Artikel 12 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Stimulering PPO 2021 provincie Groningen.

 • II.

  Beslispunt over vaststellen aanvraagformulier of andere formats (optioneel) en bekendmaking in PB daarvan.

Ondertekening

Groningen, 16 februari 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.