Regels voor openstelling van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Ameland 2019

Geldend van 01-04-2019 t/m heden

Intitulé

Regels voor openstelling van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Ameland 2019

Het college van Ameland;

gelet op artikel 3, eerste lid, van de Verordening begraafplaatsen gemeente Ameland 2019;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende “Regels voor openstelling van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Ameland 2019”:

Artikel 1 Openstelling begraafplaatsen

De begraafplaatsen zijn voor bezoekers en voor hen, die werkzaamheden op de begraafplaatsen hebben te verrichten, dagelijks opengesteld gedurende de volgende uren:

- van 1 oktober tot 1 april van 9.00 tot 17.00 uur;

- van 1 april tot 1 oktober van 8.00 tot 21.00 uur, met dien verstande dat, voor zover het betreft het verrichten van werkzaamheden, dit - bijzondere gevallen voorbehouden - niet geldt voor de zondag.

Artikel 2 Slotbepalingen

  • 1.

    De Regels voor openstelling van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Ameland 2005 wordt ingetrokken.

  • 2.

    Deze nadere regels treden in werking op 1 april 2019.

  • 3.

    Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor openstelling van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Ameland 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in collegevergadering van 19 maart 2019.

De secretaris/directeur, de burgemeester,