Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie voor het historisch stadsbeeld (Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2021)

Geldend van 20-02-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie voor het historisch stadsbeeld (Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 • -

  overwegende:

 • -

  dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen dan wel specifieke regelingen vast te stellen;

 • -

  dat de navolgende regeling bijdraagt aan de kwaliteit van het historisch stadsbeeld in Leiden;

 • -

  dat deze Subsidieregeling in 2009 is vastgesteld door de raad (RV 09.0024), gewijzigd in 2012 (RV 12.0035) en laatst gewijzigd in 2015 (RV 15.0091) en nu wordt omgezet naar een collegeregeling;

 • -

  gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021;

BESLUITEN:

vast te stellen de navolgende

Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2021:

Artikel 1 Begrippen

 • a)

  Project:

  dat is gelegen in of in aansluiting op de openbare ruimte en binnen het beschermd stadsgezicht zoals bedoeld in lid b en bestaat uit:

  • 1.

   de historisch verantwoorde restauratie, reconstructie of het nieuw aanbrengen van een onroerend monumentaal onderdeel of een cultuurhistorisch object zoals bedoeld in lid c;

  • 2.

   de historisch verantwoorde restauratie of reconstructie van een historische winkel- of bedrijfs- pui zoals bedoeld lid d;

  • 3.

   de historisch verantwoorde toepassing van historische kleuren in het schilderwerk van het historisch exterieur van een historisch pand;

  • 4.

   de toepassing van gevelreclame niet alleen passend bij het Modellenboek gevelreclame maar ook passend bij de locatie en de historische gevel;

 • b)

  Beschermd stadsgezicht:

  • 1.

   het gebied beschermd stadsgezicht Leiden binnen de singels dat als zodanig is aangewezen op grond van de Monumentenwet en

  • 2.

   de Stationsweg;

 • c)

  Cultuurhistorisch object:

  een bijzonder historisch object dat aard- en nagelvast is maar geen deel uit maakt van de constructie van een gebouw en naar het oordeel van het college van belang is voor de unieke cultuurhistorische beeldkwaliteit van Leiden;

 • d)

  Historische winkelpui:

  het onderste gedeelte van een gevel van een historisch pand dat oorspronkelijk ontworpen is ten behoeve van een winkel-, bedrijfs- of horecafunctie;

 • e)

  Historisch pand:

  een pand ouder dan 50 jaar;

 • f)

  Karakteristiek pand:

  een karakteristiek pand, dat als zodanig is opgenomen in het bestemmingsplan;

 • g)

  Gemeentelijk monument:

  een onroerende zaak, die overeenkomstig de bepalingen in de Monumentenverordening 2008, Erfgoedverordening 2017 dan wel opvolgende verordeningen zoals de Verordening fysieke leefomgeving als beschermd gemeentelijk monument is aangewezen;

 • h)

  Rijksmonument:

  een onroerende zaak, die is ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet / Erfgoedwet vastgestelde registers en gelegen is binnen de gemeente Leiden;

 • i)

  Aanvrager:

  de eigenaar - gemeente uitgesloten - of diens gemachtigde, van een cultuurhistorisch object, historische winkelpui, historisch pand, karakteristiek pand, gemeentelijk monument, rijksmonument, gesitueerd in het beschermd stadsgezicht zoals bedoeld in lid b;

 • j)

  college:

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden.

Artikel 2 Projectgerichte subsidie

 • 1. Het college kan op aanvraag subsidie voor een project verlenen.

 • 2. De subsidie is projectgericht. Voor één pand kan voor alle vier de projecten zoals bedoeld in artikel 1, lid a een subsidie worden aangevraagd.

 • 3. Per project kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd, tenzij het een ander monumentaal of cultuurhistorische object betreft zoals bedoeld in artikel 1, lid a, sub 1.

 • 4. De subsidie wordt niet verleend indien reeds een subsidie door andere partijen dan de gemeente voor het betreffende project wordt of is verleend of indien de betreffende werkzaamheden fiscaal aftrekbaar zijn.

Artikel 3 Aanvraagformulier

De aanvrager gebruikt voor de aanvraag van subsidie een voorgeschreven formulier. Op verzoek van het college levert de aanvrager nadere gegevens over het project.

Artikel 4 Project: Monumentale onderdelen of cultuurhistorische objecten in de openbare ruimte

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten en bedraagt:

  • a.

   ten hoogste € 5.000 (vijfduizend) in het geval van restauratie;

  • b.

   ten hoogste € 4.000 (vierduizend) in het geval van reconstructie;

  • c.

   ten hoogste € 4.000 (vierduizend) in het geval van het nieuw aanbrengen.)

 • 2. Een door het college goedgekeurd plan en – indien van toepassing – bouwhistorisch kader ligt ten grondslag aan de subsidiebeschikking.

Artikel 5Project: Historische kleuren op gevels

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten en bedraagt ten hoogste € 4.000 (vierduizend).

 • 2. Een door het college goedgekeurd kleuronderzoek en -advies ligt ten grondslag aan de subsidiebeschikking.

 • 3. Per object (pand) wordt slechts één gevelsubsidie verstrekt. Voor een hofje worden maximaal twee gevels geteld.

 • 4. Indien er sprake is van fiscaal aftrekbare of door derden gesubsidieerde werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2, lid 4, kan alleen subsidie worden aangevraagd voor het kleuronderzoek en -advies, niet voor het schilderwerk.

Artikel 6 Project: Historische winkelpuien

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten en bedraagt ten hoogste € 16.000 (zestienduizend).

 • 2. Een door het college goedgekeurd plan en bouwhistorisch kader ligt ten grondslag aan de subsidiebeschikking.

Artikel 7 Project: Gevelreclame

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten en bedraagt ten hoogste € 1.500 (vijftienhonderd).

 • 2. Een door het college goedgekeurd plan ligt ten grondslag aan de subsidiebeschikking. Daarbij wordt de juiste inpassing van de gevelreclame in het geheel van de historische gevel en omgeving meegewogen.

Artikel 8 BTW

Indien de aanvrager zoals bedoeld in artikel 1, lid i, btw plichtig is, maakt de btw geen deel uit van de subsidiabele kosten. De btw maakt alleen deel uit van de subsidiabele kosten indien deze niet kan worden teruggevorderd door de aanvrager.

Artikel 9 Uitzonderingsclausule

Het college kan in zeer bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Het college kan de subsidie weigeren indien:

 • 1.

  de aanvraag niet voldoet aan de in deze regeling gestelde voorwaarden;

 • 2.

  de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt;

 • 3.

  met de uitvoering van het project al is begonnen voordat de aanvrager een subsidiebeschikking of schriftelijke toestemming heeft ontvangen;

 • 4.

  de omgevingsvergunning voor de betreffende werkzaamheden is geweigerd (verwijderd: de aanvrager niet in aanmerking komt voor een vergunning voor de betreffende werkzaamheden) (indien het vergunning-plichtige werkzaamheden betreft);

 • 5.

  er sprake is van ontsiering of strijdigheid met redelijke eisen van welstand voor wat betreft de materiaalkeuze en / of wijze van uitvoering in relatie tot het pand en/of omgeving);

 • 6.

  er sprake is van sloop van nog aanwezige historisch waardevolle materialen.

Artikel 11 Volgorde en budget

 • 1. Subsidieaanvragen worden in volgorde van aanmelding behandeld zo lang het budget toereikend is. De aanvraag om subsidie wordt geweigerd indien dit zou leiden tot overschrijding van het voor deze subsidieregeling beschikbare budget.

 • 2. Het college is bevoegd om eventueel door de Raad beschikbaar gesteld aanvullend budget alleen aan te wenden voor specifieke gebieden of projecten binnen het beschermd stadsgezicht, waarbij tevens aanvullende criteria kunnen worden gesteld ter verbetering van het historisch karakter van het beschermd stadsgezicht;

Artikel 12 Nadere voorschriften, gereedmelding en uitbetaling

 • 1. Het college is bevoegd nadere uitvoeringsvoorschriften aan de subsidiebeschikking te verbinden, ook als het vergunningsvrije werkzaamheden betreft.

 • 2. De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat de uitvoering binnen zes maanden na de toekenning is gestart. Indien niet na zes maanden is gestart wordt de subsidie ambtshalve op nihil vastgesteld.

 • 3. De betaling van het subsidiebedrag vindt plaats op basis van de subsidievaststelling. Er vindt geen bevoorschotting plaats.

 • 4. De vaststelling (en uitbetaling) van de subsidie volgt na de gereedmelding. De gereedmelding, met overlegging van de rekening(en) en betaalbewijzen van het project dient uiterlijk twaalf maanden na de verlening van de subsidie te geschieden.

 • 5. Het college heeft het recht om de (onderzoeks)resultaten te publiceren en kennis omtrent de uitkomsten te delen met derden.

Artikel 13 Intrekkingsgronden

De subsidieverlening kan worden ingetrokken indien:

 • 1.

  niet wordt uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag;

 • 2.

  niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals geformuleerd in deze regeling en in de subsidiebeschikking;

 • 3.

  onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn overgelegd;

 • 4.

  voor het project een omgevingsvergunning is vereist en deze nog niet is verleend bij aanvang van de werkzaamheden;

 • 5.

  voor het project een op bouwhistorisch onderzoek of kleuronderzoek gefundeerd advies is verstrekt en dit advies niet is opgevolgd.

Artikel 14 Algemene Subsidieverordening

Daar waar deze regeling niet in voorziet is de Algemene Subsidieverordening van toepassing.

Artikel 15 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1. De Subsidieregeling Historische Stadsbeeld 2021 treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

 • 2. De Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016 blijft van toepassing op aanvragen die zijn ingediend dan wel subsidies die zijn verleend voor de inwerkingtreding van de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2021.

 • 3. Indien de aanvraag op grond van artikel 11, eerste lid, van de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016 is geweigerd, wordt een eventuele nieuwe aanvraag behandeld onder de dan geldende subsidieregeling.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2021’.

Ondertekening