Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen gemeente Ameland 2019

Geldend van 01-04-2019 t/m heden

Intitulé

Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen gemeente Ameland 2019

Het college van Ameland;

gelet op artikel 10 en artikel 11 van de Verordening begraafplaatsen gemeente Ameland 2019;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende “Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen gemeente

Ameland 2019”:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  graf: een zandgraf

 • b.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • 1.

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • 2.

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • 1.

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • d.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het recht tot gebruik is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het recht tot gebruik is verleend om overledenen te gedenken.

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven

 • 1.

  De eigen graven worden uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken dan wel het plaatsen van twee asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van twee overledenen.

 • 2.

  Het begraven van personen, die buiten de gemeente Ameland hun laatste woonplaats hadden en buiten de gemeente Ameland zijn overleden, is alleen toegestaan indien deze personen in de gemeente Ameland zijn geboren of indien de ouders van deze personen waren opgenomen in de bevolkingsregistratie van de gemeente Ameland ten tijde van de geboorte van deze personen. Met de hiervoor genoemde personen wordt gelijkgesteld diegene die ten tijde van overlijden een duurzame relatie had danwel ten minste een jaar met de persoon die in de gemeente Ameland is geboren danwel wiens ouders ten tijde van de geboorte opgenomen waren in het bevolkingsregister van de gemeente Ameland.

 • 3.

  De aanduiding van de grafruimten gebeurt door vermelding van het vak, regel en grafnummer.

 • 4.

  Het bepaalde in lid 2 is uitsluitend van toepassing voor het begraven van personen in een graf waarvan het recht is uitgegeven na de inwerkingtreding van deze beleidsregel op 17-10-2006.

 • 5.

  In zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij drenkelingen of asielzoekers, kan het college afwijken van het bepaalde in lid 2.

Artikel 3 De bezorging van as

 • 1.

  Particuliere urnengraven worden uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbus(sen), met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as daarin van twee overledenen.

 • 2.

  Het bijzetten van de asbus van personen, die buiten de gemeente Ameland hun laatste woonplaats hadden en buiten de gemeente Ameland zijn overleden, is alleen toegestaan indien deze personen in de gemeente Ameland zijn geboren of indien de ouders van deze personen waren opgenomen in de bevolkingsregistratie van de gemeente Ameland ten tijde van de geboorte van deze personen. Met de hiervoor genoemde personen wordt gelijkgesteld diegene die ten tijde van overlijden een duurzame relatie had danwel ten minste een jaar met de persoon die in de gemeente Ameland is geboren danwel wiens ouders ten tijde van de geboorte opgenomen waren in het bevolkingsregister van de gemeente Ameland.

 • 3.

  De aanduiding van de grafruimten gebeurt door vermelding van het vak, regel en grafnummer.

 • 4.

  Het bepaalde in lid 2 is uitsluitend van toepassing voor het bijzetten van de asbus in een graf waarvan het recht is uitgegeven na de inwerkingtreding van deze beleidsregel.

 • 5.

  In zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij drenkelingen of asielzoekers, kan het college afwijken van het bepaalde in lid 2.

Artikel 4 Urnenmuur

 • 1.

  De particuliere urnennissen worden uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbus(sen), met of zonder urn(en).

 • 2.

  Het bijzetten van een asbus in een urnennis van personen, die buiten de gemeente Ameland hun laatste woonplaats hadden en buiten de gemeente Ameland zijn overleden, is alleen toegestaan indien deze personen in de gemeente Ameland zijn geboren of indien de ouders van deze personen waren opgenomen in de bevolkingsregistratie van de gemeente Ameland ten tijde van de geboorte van deze personen. Met de hiervoor genoemde personen wordt gelijkgesteld diegene die ten tijde van overlijden een duurzame relatie had danwel ten minste een jaar met de persoon die in de gemeente Ameland is geboren danwel wiens ouders ten tijde van de geboorte opgenomen waren in het bevolkingsregister van de gemeente Ameland.

 • 3.

  De aanduiding van de urnennis geschiedt door een afdekplaat of andere voorziening die verzorgd wordt door de gemeente. De eventueel te plaatsen tekst wordt in overleg met de rechthebbende bepaald op diens kosten.

 • 4.

  De uitgifte van urnennissen gebeurt door het college, dat daarvan een akte opmaakt, ‘akte uitgifte van een urnennis’ genaamd, die aan de rechthebbende wordt afgegeven.

Artikel 5 Gedenkplaatsen

De particuliere gedenkplaatsen betreft gedenkplaatsen uitgegeven voor de tijd van twintig jaren.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  De Regels voor de graven en asbezorging gemeente Ameland 2006 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 april 2019.

 • 3.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen gemeente Ameland 2019.

Toelichting

Artikel 2 en 3

De graven zijn in beginsel bestemd voor de inwoners van de gemeente Ameland. Maar ook voor personen, die op het eiland zijn geboren en later in hun leven het eiland hebben verlaten, moet het mogelijk zijn een laatste rustplaats op het eiland te krijgen. ‘Eilanders’ worden ook nogal eens in het ziekenhuis op het vaste land geboren. In de omschrijving is hiermee rekening gehouden, door te bepalen dat in die situatie de ouders op het moment van de geboorte opgenomen moesten zijn in de bevolkingsregistratie van de gemeente Ameland.

Uit de artikelen 2 en 3 vloeit voort dat de Amelander bij geboorte, op het eiland begraven kan worden ook al is de laatste woonplaats niet op het eiland en overlijdt hij/zij buiten de gemeente Ameland. De partner van de hiervoor genoemde Amelander kan ook op het eiland begraven worden als hij of zij een duurzame relatie had met de genoemde Amelander. Bij een duurzame relatie kan worden gedacht aan samenwonen of gehuwd zijn. In ieder geval dient de duurzame relatie ten minste een jaar te hebben geduurd. In lid 5 van beide artikelen is geregeld dat personen die grafrechten hebben verkregen voor de inwerkingtreding van deze beleidsregel geen ‘eilander’ hoeven te zijn om begraven te kunnen worden. Dit is nodig om de mensen, die soms al jaren grafrechten hebben, de mogelijkheid te bieden om in dat graf begraven te worden. In lid 5 van beide artikelen is geregeld dat het college in zeer bijzondere gevallen af kan wijken van deze algemene regel. Er moet namelijk ook een mogelijkheid zijn voor het begraven van drenkelingen, asielzoekers of mensen van een religieuze stroming die als regel heeft dat men moet worden begraven waar men is overleden.

Artikel 4

Wanneer de begraafplaatsen te zijner beschikken over een urnenmuur waarin particuliere urnennissen worden uitgegeven dan gebeurd dat voor de tijd van 20 jaren. In de nissen mogen ten hoogste twee asbus(sen), met of zonder urn(en) worden bijgezet. Om een uniform beeld te handhaven wordt een afdekplaat die verzorgd door de gemeente. De te plaatsen tekst wordt in overleg met de rechthebbende bepaald op diens kosten.

Artikel 5

Op plaatsen waar technisch gezien niet begraven kan worden, bestaat de mogelijkheid om een particuliere gedenkplaatsen uit te geven. Indien gewenst kan zo’n gedenkplaats ook uitgegeven worden voor een graf waarop reeds een te behouden grafmonument staat. De gebruiker dient dan wel het grafmonument te onderhouden, zoals vastgelegd in de verordening onder artikel 19. Op deze wijze kunnen gebruikers meehelpen bij het in stand houden van grafmonumenten. Ter plekke mogen gebruikers wel een eigen gedenkteken aanbrengen. Hierover dient wel overlegd te worden met de beheerder.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in collegevergadering van 19 maart 2019.

De secretaris/directeur, de burgemeester,