Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie voor lokale energie-initiatieven (Subsidieregeling lokale energie-initiatieven Leiden)

Geldend van 23-02-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie voor lokale energie-initiatieven (Subsidieregeling lokale energie-initiatieven Leiden)

Besluiten:

 • 1.

  bijgaande subsidieregeling ‘lokale energie-initiatieven Leiden’ vast te stellen, waardoor

  • a.

   initiatieven van bewoners(organisaties), lokale initiatieven en energie coöperaties op het gebied van woningverduurzaming en verduurzaming van wijken ondersteund worden en waarmee de energietransitie van onderop wordt aangejaagd;

  • b.

   op basis van heldere criteria een goede belangenafweging plaats kan vinden;

  • c.

   het (kennis)netwerk rondom het thema Energie dat afgelopen jaren grotendeels is opgebouwd door de wijkambassadeurs verder kan worden uitgebreid.

 • 2.

  het als bijlage bij dit besluit bijgaande beoordelingsprotocol; als bedoeld in artikel 6, lid 2 van de subsidieregeling ‘lokale energie-initiatieven Leiden’ vast te stellen.

Artikel 1 Begrippen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een bewonersinitiatief in de vorm van een rechts- of natuurlijk persoon die een aanvraag doet in de zin van deze regeling;

 • b.

  Aardgasvrije stad: een stad die geen gebruik meer maakt van aardgas maar van duurzaam opgewekte energie;

 • c.

  Aardgasvrij-ready: het in principe voorbereid zijn op een aardgasvrije-wijk en alle ‘spijtvrije’ maatregelen daartoe uitgevoerd hebbende;

 • d.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden;

 • e.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 • f.

  Duurzaam opgewekte energie: energie afkomstig van hernieuwbare natuurlijke bronnen, niet zijnde biomassa, die constant worden aangevuld;

 • g.

  Energietransitie: streven om klimaatverandering tegen te gaan door terugdringing van de CO2-uitstoot en het overschakelen naar duurzame energie;

 • h.

  Subsidiebedrag: het bedrag dat een aanvrager jaarlijks kan aanvragen voor zijn/haar activiteiten;

 • i.

  Subsidiebudget: het beschikbare budget voor activiteiten die passen binnen deze regeling.

 • j.

  Wijkambassadeur: contactpersoon in een wijk m.b.t. woningverduurzaming die fungeert als aanspreekpunt voor bewoners en die zich verbonden heeft aan de Goed-duurzaamheidscampagne van de gemeente door foto, naam en contactgegevens algemeen beschikbaar te stellen. Een wijkambassadeur ondersteunt individuele bewoners alsmede (wijk)initiatieven of projecten die zich richten op het aardgasvrij-ready maken van de wijk en zet zelf tevens acties op om bewoners te stimuleren hun woning te verduurzamen.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1. Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de begripsomschrijvingen en bepalingen van de Algemene Subsidieverordening (ASV) van toepassing.

 • 2. Met deze subsidieregeling wil het college de (bewustwording over) verduurzaming van de woningvoorraad in Leiden stimuleren door een diverse mix aan passende initiatieven te ondersteunen gericht op energiebesparing en/of energieopwekking die laagdrempelig zijn en waarmee veel Leidenaren bereikt (kunnen) worden. Het gaat om acties en activiteiten die een positief effect hebben op de betrokkenheid van bewoners bij de energietransitie en/of op de CO2-reductie in de stad.

 • 3. Subsidieaanvragen moeten passen binnen de doelstellingen van de Uitvoeringsagenda Energietransitie Gebouwde Omgeving 2020-2023.

  Deze behelst de volgende uitvoeringslijnen en doelstellingen:

  • a.

   Energie besparen - De gemeentelijke ambitie is om per jaar het totale energieverbruik van Leiden te verlagen met 1,5%. De regionale ambitie is om in te zetten op 30% energiebesparing ten opzichte van het huidige energiegebruik;

  • b.

   Energie duurzaam opwekken - De gemeentelijke ambitie is om elk jaar een stijging van 10% lokaal opgewekte duurzame energie te realiseren. De regionale ambitie is om in 2050 een energieneutrale regio te zijn;

  • c.

   Omschakelen naar een aardgasvrije stad - De gemeentelijke ambitie is om in 2050 een aardgasvrije gebouwde omgeving te hebben. Ruim 50.000 woningen moeten worden aangepast, dat zijn ongeveer 1.500 woningen per jaar.

 • 4. De voorkeur wordt gegeven aan concrete zichtbare acties boven planvorming, organisatie en overleg. Voor laatstgenoemde zaken wordt in geringe mate subsidie verleend en alleen indien in voldoende mate passend bij de criteria in het beoordelingsprotocol en indien onderdeel van een bredere aanvraag met tevens concrete acties.

Artikel 3 Subsidiebedrag

 • 1. Het maximaal te verstrekken bedrag bedraagt € 15.000 per aanvrager per jaar.

 • 2. Dit maximum is niet van toepassing indien een wijkambassadeur deze rol uitvoert voor meerdere wijken. In dat geval mag voor elke wijk afzonderlijk een aanvraag worden ingediend door dezelfde wijkambassadeur.

 • 3. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet:

  • a.

   bekostiging van energetische maatregelen bestemd voor woningen;

  • b.

   bekostiging van de onrendabele top in een business case om een wijk van het gas af te halen;

  • c.

   bekostiging van onderzoek.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een bewonersinitiatief, dat wil zeggen initiatieven van een wijkambassadeur, een bewoner alleen, een groep huurders of woningeigenaren, een stichting, een (wijk)vereniging, een coöperatie die zich specifiek richt op (bewustwording over) verduurzaming van de Leidse woningvoorraad en/of op initiatieven gericht op het ‘aardgasvrij-ready’ maken van wijken.

Artikel 5 Voorwaarden aan de subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk dan wel digitaal ingediend bij het college via het daartoe beschikbaar gestelde aanvraagformulier op de website van de gemeente www.leiden.nl/subsidies.

 • 2. Een aanvraag om subsidie kan in 2 rondes worden ingediend voor 1 april of voor 1 september van het kalenderjaar.

 • 3. De volledig ingediende subsidieaanvraag bevat ten minste:

  • a.

   een projectplan met per projectonderdeel een beschrijving van de doelstelling, beschrijving van het project, een indicatie van de verwachte totale kosten, de planning en de actuele stand van zaken;

  • b.

   indien van toepassing opgave van medefinanciering, alsook de eventuele bijdrage van derden;

  • c.

   een beschrijving van de betrokken partij(en) en hun bijdrage aan het project alsmede een beschrijving van de manier waarop inwoners worden betrokken bij het initiatief en hoe inwoners delen in het profijt van het project.

Artikel 6 Beoordeling en besluitvorming

 • 1. Besluitvorming met betrekking tot tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, vindt plaats nadat de aanvraagperiode in artikel 5, tweede lid is verstreken.

 • 2. Aanvragen worden door het college behandeld op volgorde van best passend bij criteria tot minst passend bij criteria op basis van het in de bijlage van deze regeling opgenomen beoordelingsprotocol.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Een subsidie op grond van deze regeling wordt, behalve volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht of de ASV geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag vergeleken met andere aanvragen (deels) niet voldoende passend is of in mindere mate bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen;

 • b.

  de te subsidiëren activiteit reeds in uitvoering is voordat de aanvraag is ingediend.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger zijn de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

 • b.

  de opzet en resultaten van het project worden actief met de gemeente en anderen gedeeld indien deze daarom vragen;

 • c.

  uitvoering van initiatieven vindt plaats binnen een jaar na beschikkingsdatum.

Artikel 9 Verantwoording en vaststelling subsidies boven € 5.000

 • 1. Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 5.000, dient de subsidieontvanger na uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling in bij het college.

 • 2. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

  • b.

   een financieel verslag, waaruit de aan de verrichte activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven blijken. De subsidie van gemeente is in het financieel verslag duidelijk weergegeven.

 • 3. Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast.

Artikel 10 Jaarlijks subsidiebudget en verlening

 • 1. Voor de subsidie is in de periode 2021 tot en met 2023 een bedrag van in totaal € 250.000,- per jaar beschikbaar.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt geweigerd indien toekenning zou leiden tot overschrijding van het maximale in de begroting beschikbare budget.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 12 Inwerkingtreding en looptijd

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van zijn bekendmaking en vervalt per 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: “Subsidieregeling lokale energie-initiatieven Leiden”.

Ondertekening

Bijlage I Beoordelingsprotocol aanvragen subsidie Verduurzaming woningvoorraad

Naam

Organisatie

 

Datum bijeenkomst

 

Eindscore

 

 

Beoordeling

 

 

Beoordeling

Maximaal aantal te behalen punten: 70

 
 

Behaalde punten

 

Bijdrage aan beleid en doelstellingen van de gemeente

0 = niet, 5 = deels, 8= grotendeels, 10 = volledig

 

Haalbaarheid en onderbouwing daarvan, bijvoorbeeld op basis van ervaringen (elders)

0 = niet, 5 = deels, 8= grotendeels, 10 = volledig

 
 

Aantal bewoners dat bereikt wordt/ effect op betrokkenheid bewoners bij energietransitie

0 = tussen 0-10, 5 = tussen 10-50, 8= tussen 50-100 , 10 = meer dan 100

 
 

Kosten in relatie tot het verwachte effect

0= hoog, gemiddeld= 5, laag= 10

 
 

Opschaalbaarheid van het initiatief

0 = niet, 5 = deels, 8= grotendeels, 10 = volledig

 
 

In hoeverre biedt het project iets nieuws / innovatiefs / voegt het iets toe op wat er al is

0 = niet, 5 = deels, 8= grotendeels, 10 = volledig

 
 

Samenwerking met andere partijen in de stad

0= weinig, 5 = gemiddeld, 10 = intensief

 

Bonuspunten

Maximaal aantal te behalen punten: 25

 

Duurzaamheid: Heeft het project een relatie met een andere duurzaamheidsopgave: Circulaire economie, klimaatadaptatie, biodiversiteit of duurzame mobiliteit > 5

 
 

Samenwerking met ketenpartners:

Heeft het project een relatie met partners die van belang zijn voor het verduurzamingsproces in Leiden zoals met makelaars en financiële partners

> 5

 
 

Opbouw van kennis over energietransitie: Er is sprake van opbouw van kennis en samenwerking met een kennispartner, bijvoorbeeld een opleiding zoals MBO > 5 Er is sprake van opleiding/omscholing binnen organisatie, bijvoorbeeld binnen regionale aanbieders van duurzame maatregelen> 5 Er is aandacht voor educatie, bijvoorbeeld binnen basisschool > 5

 
 

Totaal aantal punten behaald

 
 

Minimaal totaal te behalen / vereist aantal punten (anders afwijzing)

60

Bijlage II

afbeelding binnen de regeling