Verordening op de wijkraden 2021

Geldend van 04-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de wijkraden 2021

De raad van de gemeente Haarlem,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2020, nr. nr.2020/1182698;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de Commissie Bestuur 14 januari 2021;

BESLUIT:

de volgende verordening vast te stellen:

Verordening op de wijkraden 2021

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bewoners: zij die op grond van de Basisregistratie Personen van de gemeente binnen een werkgebied wonen;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  wijkraad: een op grond van deze verordening geformeerde en door het college erkende groep bewoners, die binnen het werkgebied woont.

  Maximaal één wijkraadslid mag buiten het werkgebied wonen, maar moet wel inwoner van Haarlem of van een aangrenzende gemeente zijn.

 • d.

  werkgebied: een door het college vastgesteld gebied, waarbinnen een wijkraad werkzaam is.

 • e.

  gebiedswethouder: lid van het college (inclusief burgemeester) dat vanuit zijn portefeuille aanspreekpunt is voor het desbetreffende werkgebied.

 • f.

  gebiedsverbinder: ambtelijk aanspreekpunt voor bewoners en wijkraden voor vraagstukken over leefbaarheid en veiligheid voor het desbetreffende werkgebied.

Artikel 2 Erkenning van een wijkraad

 • 1. Een groep bewoners kan bij het college een schriftelijk verzoek om Erkenning tot wijkraad indienen.

 • 2. De wijkraad wordt door een besluit van het college erkend, indien:

  • a.

   er tenminste drie leden zijn, met een inspanningsverplichting tot meer leden; en

  • b.

   er in het werkgebied nog geen wijkraad erkend is.

 • 3. Het college kan besluiten om organisaties met vergelijkbare taken als de wijkraden voor de toepassing van deze verordening gelijk te stellen aan een wijkraad.

 • 4. Het college kan besluiten de erkenning in te trekken indien:

  • a.

   er niet op grond van deze verordening wordt gehandeld

  • b.

   niet meer voldaan wordt aan de in lid 2, onder a gestelde voorwaarde voor erkenning

  • c.

   op verzoek van de wijkraad zelf

Artikel 3 Verkiezing leden

 • 1. Wijkraadsleden worden voor maximaal vier jaar aangesteld door middel van verkiezingen.

 • 2. De wijkraad is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop de verkiezing plaatsvindt, waarbij in ieder geval:

  • a.

   alle bewoners van zestien jaar en ouder zich kandidaat kunnen stellen voor de wijkraad en kiesgerechtigd zijn;

  • b.

   via een openbare aankondiging om de aanmelding van nieuwe kandidaten wordt gevraagd en waarbij de aangemelde kandidaten op een openbare kandidatenlijst worden geplaatst;

  • c.

   alle huishoudens binnen het werkgebied geïnformeerd worden over de verkiezing en de voortgang.

 • 3. Indien er nog geen wijkraad bestaat, zijn de initiatiefnemers voor een nieuwe wijkraad verantwoordelijk voor de wijze waarop de verkiezing plaatsvindt.

 • 4. Een wijkraadslid is herkiesbaar.

 • 5. Een (schaduw)gemeenteraadslid is niet tevens een wijkraadslid.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

 • 1. De wijkraad heeft tot kerntaak het behartigen van de belangen van de bewoners in het werkgebied.

 • 2. Wijkraden kunnen de gemeentelijke besluitvorming beïnvloeden via participatie en inspraak. Dit doen zij in de eerste plaats op basis van ervaringsdeskundigheid. Daarnaast kunnen wijkraden, mits goed gedocumenteerd, ervoor kiezen om de mening van (delen van) het werkgebied te peilen en dit te communiceren met de gemeente.

 • 3. De wijkraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur.

 • 4. De wijkraad bepaalt de taken van het dagelijks bestuur.

 • 5. Wijkraden hebben communicatieve taken als intermediair naar de bewoners in het werkgebied. Tenminste 3 maal per jaar worden de bewoners geïnformeerd.

 • 6. De wijkraad organiseert tenminste één keer per jaar een openbare vergadering, waar aan de bewoners zowel financieel als inhoudelijk verantwoording wordt afgelegd.

 • 7. Wijkraden kunnen een huishoudelijk reglement opstellen.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1. Wijkraadvergaderingen zijn openbaar, tenzij naar het oordeel van de wijkraad gewichtige redenen zich daartegen verzetten.

 • 2. De datum en agenda van de wijkraadvergaderingen worden minstens een week voorafgaand aan een vergadering bekendgemaakt aan de bewoners.

Artikel 6 Dagelijks bestuur

 • 1. De wijkraad kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 • 2. De functie van voorzitter en penningmeester zijn onverenigbaar.

 • 3. Het dagelijks bestuur informeert de wijkraad op elke wijkraadvergadering over lopende zaken.

 • 4. De leden van de wijkraad leggen over hun werkzaamheden verantwoording af aan elkaar.

 • 5. Tot de taken van het dagelijks bestuur van de wijkraad behoort in elk geval:

  • a.

   het beheren van de wijkraadgelden, op zodanige wijze dat de uitgaven in overeenstemming blijven met de door de wijkraad goedgekeurde begroting;

  • b.

   het namens de wijkraad onderhouden van contacten en voeren van correspondentie; en

  • c.

   verantwoording afleggen aan het college over het financieel beleid van de wijkraad.

Artikel 7 Berekening subsidie

 • 1. De wijkraden die in 2023 subsidie hebben ontvangen op grond van deze verordening, kunnen voor de overgangsperiode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 in aanmerking komen voor een overgangssubsidie indien de wijkraad zich door wil ontwikkelen tot een wijkplatform of de mogelijkheden daarvoor aan het verkennen is.

 • 2. De hoogte van de overgangssubsidie bedraagt maximaal 100% van de in 2023 aan de wijkraad verstrekte wijkradensubsidie.

 • 3. Deze subsidie is bedoeld voor de onkosten voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 4 en 5 en voor de kosten van de overgang van wijkraad naar wijkplatform.

 • 4. De vaststelling van de verleende subsidie over 2023 of de overgangssubsidie, als bedoeld in artikel 13, in combinatie met de vaststelling van de totale rekening en verantwoording door het dagelijks bestuur van de wijkraad over 2023 of de overgangsperiode én de goedkeuring daarvan door het college strekt tot décharge van het dagelijks bestuur van de wijkraad.

Artikel 8 Subsidieplafond

[vervallen]

Artikel 9 Aanvraag subsidie

De thans erkende wijkraden worden in 2023 door het college geïnformeerd over de subsidie zoals genoemd in artikel 7 met het verzoek om aan te geven of de wijkraad hiervan gebruik wil maken. Indien de wijkraad hiervan gebruik wil maken, dient de bevestiging (aanvraag) uiterlijk op 31 december 2023 te zijn ontvangen.

Artikel 10 Beslistermijn aanvraag

 • 1. Het college beslist uiterlijk binnen 9 weken na de datum van binnenkomst op een aanvraag om subsidieverlening.

 • 2. Het college kan de beslistermijn voor ten hoogste 13 weken verdagen.

 • 3. Een voorschotverlening is mogelijk.

 • 4. In de beschikking tot subsidieverlening wordt vermeld dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 11 Betaling subsidie

Betaling (met verrekening van een eventueel verstrekt voorschot) vindt plaats binnen 6 weken na verzending van de verleningsbeschikking aan de wijkraad, door betaalbaarstelling naar het bankrekeningnummer (IBAN) opgegeven bij de aanvraag.

Artikel 12 Niet nakomen voorwaarde subsidie

 • 1. De wijkraad doet onverwijld melding aan het college zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, geheel of gedeeltelijk niet zullen worden verricht of dat geheel of gedeeltelijk niet aan de beschikking tot aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

 • 2. Onverminderd artikel 4:48 en artikel 4:50 Algemene wet bestuursrecht kan het college de beschikking tot subsidieverlening intrekken of wijzigen, indien:

  • a.

   het gerechtvaardigde vermoeden bestaat dat de wijkraad de subsidie geheel of gedeeltelijk niet besteedt aan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 4 en 5 van de verordening:

  • b.

   het college de erkenning van de wijkraad heeft ingetrokken.

 • 3. Voordat het college besluit de beschikking tot subsidieverlening in te trekken of wijzigen, wordt de wijkraad in de gelegenheid gesteld binnen uiterlijk 4 weken een zienswijze te geven.

 • 4. Het college is bevoegd nadere regels te stellen ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de subsidies.

Artikel 13 Vaststelling subsidie

 • 1. Uiterlijk vóór 1 maart 2024 dient de wijkraad bij het college een aanvraag tot vaststelling van de verleende subsidie over 2023 in. Uiterlijk vóór 1 maart 2025 dient de wijkraad bij het college een aanvraag tot vaststelling in van de verleende subsidie over de overgangsperiode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

 • 2. Een aanvraag tot vaststelling zoals genoemd in lid 1 wordt ingediend met een door twee leden van het dagelijks bestuur van de wijkraad ondertekende eindafrekening/verantwoording. De subsidie wordt lager vastgesteld voor het niet bestede deel van de verleende subsidie. Het verschil tussen de verleende subsidie en de vastgestelde subsidie wordt teruggevorderd.

 • 3. De subsidievaststelling vindt plaats binnen 8 weken na ontvangst van de in lid 1 genoemde eindafrekening/verordening. Deze termijn kan voor ten hoogste 13 weken worden verdaagd.

Artikel 14 Klachten over functioneren wijkraad

 • 1. Klachten van bewoners over het functioneren van de wijkraad of van wijkraadleden worden behandeld door de wijkraad.

 • 2. Indien naar het oordeel van de wijkraad of de klager de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kan de gebiedsverbinder om bemiddeling worden verzocht.

 • 3. Indien overleg als onder lid 1 en 2 van dit artikel niet leidt tot een oplossing, dan beslist de gebiedswethouder nadat hij de betrokken partijen heeft gehoord.

Artikel 15 Intrekken erkenning

 • 1. Het college kan de erkenning van een wijkraad intrekken, zoals genoemd in artikel 2 lid 4.

 • 2. Alle gelden en bezittingen van de wijkraad die gefinancierd zijn uit de subsidie van de gemeente komen na intrekking van de erkenning toe aan het college.

 • 3. Personen die ten tijde van de intrekking van de erkenning van de wijkraad deel uitmaakten van het dagelijks bestuur blijven verantwoordelijk voor de zakelijke en financiële afwikkeling van de lopende verplichtingen van de wijkraad, totdat het college zich daarmee akkoord verklaart.

 • 4. Het college besluit binnen 6 maanden op een verzoek tot akkoordverklaring op de financiële afwikkeling afkomstig van de personen genoemd in lid 3 van dit artikel.

Artikel 16 Gevallen onvoorzien in verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de gebiedswethouder namens het college na het dagelijks bestuur van de betreffende wijkra(a)d(en) te hebben gehoord of in de gelegenheid te hebben gesteld schriftelijk te reageren.

Artikel 17 Status vorige verordening

 • 1. Wijkraden ingesteld op grond van de ‘Verordening op de wijkraden 2015’ blijven in stand. De voorschriften van deze verordening zijn van toepassing op de reeds ingestelde wijkraden en organisaties die al onder artikel 2 zijn erkend.

 • 2. De ‘Verordening op de wijkraden 2015’ wordt ingetrokken.

Artikel 18 Inwerkintreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 19 Titel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening op de wijkraden 2021”.

Ondertekening

De raad der gemeente Haarlem, 28 jan 2021

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting op de verordening op de wijkraden 2021

Artikel 1 sub d: deze kaart wordt na vaststelling gepubliceerd op de gebiedspagina’s van www.haarlem.nl

Artikel 2 lid 3: Op dit moment betreft het de buurtcoöperatie Garenkokerskwartier en de Dorpsraad Spaarndam. Indien er nieuwe bewonersgroepen zijn die worden erkend als wijkraad, worden deze opgenomen in de kaart als genoemd onder lid 1 sub d. Artikel 1sub c voor Spaarndam niet van toepassing. Aangezien de dorpsraad niet alleen de belangen van Haarlems grondgebied behartigt.

Artikel 4 lid 6: Deze vergaderingen mogen ook digitaal plaatsvinden.

Artikel 5 lid 1: Uitgangspunt is dat vergaderingen van de wijkraden openbaar zijn. Er kunnen echter gewichtige redenen zijn, naar het oordeel van het bestuur van de wijkraad, die zich hiertegen verzetten. Hier is bijvoorbeeld sprake van, wanneer er wordt gesproken over de samenwerking binnen het bestuur.