Drank- en horecaverordening gemeente Hellendoorn 2021

Geldend van 20-02-2021 t/m heden

Intitulé

Drank- en horecaverordening gemeente Hellendoorn 2021

Nijverdal, 16 februari 2021 Nr. 2020-033856

De raad van de gemeente Hellendoorn;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 8 december 2020;

Gelet op de artikelen 4, 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en Horecawet;

b e s l u i t:

I. in te trekken zijn besluit van 3 december 2013, nr. 13INT02548, tot vaststelling van de Drank- en horecaverordening gemeente Hellendoorn 2013;

II. vast te stellen de

Drank- en horecaverordening gemeente Hellendoorn 2021

Paragraaf 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • alcoholhoudende drank,

 • horecabedrijf,

 • horecalokaliteit,

 • inrichting,

 • paracommerciële rechtspersoon,

 • sterke drank,

 • slijtersbedrijf, en

 • zwak-alcoholhoudende drank,

dat, wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

Paragraaf 2 Reguleren paracommerciële rechtspersonen

Artikel 2 Reguleren paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Een paracommerciële rechtspersoon kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op:

  • a.

   maandag tot en met donderdag vanaf 16.00 uur tot 24.00 uur;

  • b.

   vrijdag en zaterdag vanaf 12.00 uur tot 01.00 uur van de daarop volgende dag;

  • c.

   zondag vanaf 12.00 uur tot 24.00 uur.

 • 2.

  De burgemeester kan een tijdelijke ontheffing verlenen van de tijden genoemd in het eerste lid.

 • 3.

  Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, als dit zou leiden tot oneerlijke mededinging.

 • 4.

  Een paracommerciële rechtspersoon kan, in afwijking van het derde lid, per kalenderjaar tijdens maximaal 8 bijeenkomsten van persoonlijke aard, welke gericht zijn op personen, die bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, of incidentele bijeenkomsten georganiseerd door de paracommerciële rechtspersoon, die gericht zijn op personen, welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, alcoholhoudende drank verstrekken.

 • 5.

  Een paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk twee weken voor een bijeenkomst als bedoeld in het vierde lid, hiervan schriftelijk of digitaal melding aan de burgemeester onder vermelding van:

  • a.

   adresgegevens van de inrichting;

  • b.

   datum van de bijeenkomst;

  • c.

   tijdstip van de bijeenkomst;

  • d.

   inhoud van de bijeenkomst.

 • 6.

  De melding wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer de burgemeester op verzoek van de paracommerciële rechtspersoon de bijeenkomst, die redelijkerwijs niet te voorzien was, toestaat.

 • 7.

  De burgemeester kan aan de gemelde bijeenkomst nadere voorschriften en/of beperkingen verbinden.

Artikel 3 Zwak-alcoholhoudende drank

Gereserveerd

Paragraaf 3 Beperkingen voor horecabedrijven slijtersbedrijven

Artikel 4 Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven

Gereserveerd

Paragraaf 4 Koppeling toegang aan leeftijden

Artikel 5 Koppeling toegang aan leeftijden

Gereserveerd

Paragraaf 5 Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven

Artikel 6 Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven

Gereserveerd

Paragraaf 6 Verbod prijsacties happy hours

Artikel 7 Verbod happy hours

Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daarvoor gewoonlijk wordt gevraagd.

Paragraaf 7 Slotbepalingen

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Drank- en horecaverordening gemeente Hellendoorn 2021.

III. te bepalen dat deze verordening in werking treedt de dag volgende op die van haar bekendmaking.

Ondertekening

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Toelichting

Inleiding

Deze verordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op de artikelen 4, 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en Horecawet (DHW).

Oneerlijke mededinging

De op basis van artikel 4 van de DHW door de gemeente te stellen regels over de paracommerciële horecabedrijven dienen ter voorkoming van oneerlijke mededinging/concurrentie. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2008/09, nummer 3, blz. 10) staat dat de regering er van uitgaat dat de gemeenten de belangrijke maatschappelijke functie van de verschillende paracommerciële instellingen in acht nemen en geen onnodige beperkingen opleggen, daar waar de mededinging niet in het geding is en er geen sprake is van onverantwoorde verstrekking van alcohol, met name aan jongeren. Het is niet mogelijk om beperkingen op te leggen die iedere mededinging met de reguliere horeca tegengaan. De gemeenteraad treedt dan buiten de bevoegdheidsgrondslag van de DHW.

Artikel 1 Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de DHW werken door in de op de DHW gebaseerde regelgeving.

Artikel 2 Reguleren paracommerciële rechtspersonen

Het in deze verordening opgenomen artikel is een uitwerking van artikel 4 van de DHW.

Op grond van artikel 4, eerste lid en derde lid, onder a, van de DHW moet geregeld worden gedurende welke tijden in de inrichting alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. Met andere woorden, de schenktijden voor alcoholhoudende dranken moeten geregeld worden.

In het tweede lid van dit artikel is een ontheffingsmogelijkheid opgenomen. Op basis van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het mogelijk om een ontheffing van de sluitingstijd te verlenen. Om gedurende deze tijd ook alcoholhoudende drank te kunnen schenken, is de mogelijkheid tot ontheffing van de schenktijd opgenomen. Hier kan bijvoorbeeld gebruik van worden gemaakt tijdens de jaarwisseling. Het betreft nadrukkelijk een tijdelijke ontheffing in uitzonderlijke situaties, om te voorkomen dat via de ontheffingsmogelijkheid structureel langer alcohol geschonken kan worden.

Op grond van artikel 4, eerste lid en derde lid, onder b en c, van de DHW moeten regels gesteld worden over door paracommerciële rechtspersonen in de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen, welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. Uiteraard alleen voor zover er tijdens deze bijeenkomsten alcoholhoudende drank wordt verstrekt door de paracommerciële rechtspersoon. Het is overigens niet toegestaan om (als organisator van een activiteit/huurder van een ruimte) zelf drank mee te nemen en deze in de inrichting van de paracommerciële rechtspersoon te nuttigen.

Op grond van artikel 4,vierde lid van de DHW heeft de burgemeester de bevoegdheid om voor ten hoogste twaalf aaneengesloten dagen ontheffing te verlenen van de hier door de raad gestelde regels voor schenktijden en voor de verschillende soorten bijeenkomsten. In deze verordening is een maximum gesteld van acht bijeenkomsten per kalenderjaar. Hieronder vallen de bijeenkomsten van persoonlijke aard van personen, die rechtstreeks bij de activiteiten van de rechtspersoon betrokken zijn. Dit is bijvoorbeeld een verjaardagsfeest van een lid van de wijkvereniging in het wijkgebouw of een bruiloft van een lid van de sportvereniging in de sportkantine. Ook de incidentele bijeenkomsten georganiseerd door de paracommerciële rechtspersoon die gericht zijn op personen, welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn vallen onder deze bepaling. Voor dit type activiteit moet worden gedacht aan een carnavalsfeest of feest op Koningsdag. De activiteit wordt georganiseerd door de paracommerciële rechtspersoon. Uitgangspunt is dat het bij dit type activiteiten gaat om een brede sociale, culturele of maatschappelijke activiteit. Activiteiten gericht op één of enkele individuen, zoals bij een verjaardagsfeest, zijn niet toegestaan onder de noemer van dit type activiteit. Verder gaat het om bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard. Uit deze bewoordingen van de wet blijkt dat hier zeer terughoudend mee moet worden omgegaan. Te denken valt aan kampioenschappen en dergelijke, grotendeels onvoorziene gebeurtenissen, maar het kan ook gaan om feestelijkheden die wel te voorzien zijn, zoals postcodeloterij, carnaval en Koningsdag.

Omdat de burgemeester deze bevoegdheid rechtstreeks aan de wet ontleent, kan de raad hier verder geen beperkingen aan stellen. De burgemeester kan hiervoor zelf wel beleidsregels opstellen waarin wordt uitgewerkt hoe en onder welke voorwaarden ontheffing wordt verleend (artikel 4:81 van de Awb).

Artikel 3 Zwak-alcoholhoudende drank

Gereserveerd

Artikel 4 Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven

Gereserveerd

Artikel 5 Koppeling toegang aan leeftijden

Gereserveerd

Artikel 6 Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven

Gereserveerd

Artikel 7 Verbod prijsacties happy hours

Artikel 25d van de Drank- en Horecawet biedt gemeenten de mogelijkheid prijsacties, zoals happy hours, gedeeltelijk te beperken. Happy hours zijn doorgaans afgebakende tijden (enkele uren, één dag in de week) waarop alcohol tegen een gereduceerd tarief wordt aangeboden. In veel gemeenten zijn er uitgaansgelegenheden waar happy hours worden georganiseerd. De maatregel kan – zo bepaalt de Drank- en Horecawet - alleen betrekking hebben op het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

Met dit artikel heeft de gemeente van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. De gemeente kan bijvoorbeeld ook prijsacties als ‘2 drankjes voor de prijs van 1’ verbieden. Ook kan men er bepaalde arrangementen mee tegengaan, zoals één avond onbeperkt drinken voor € 15, althans als het onbeperkt drinken gedurende één avond normaal gesproken voor meer dan € 25 wordt aangeboden en er in het kader van een actie tijdelijk een prijs van € 15 wordt gevraagd. De zogenaamde ladies nights (avonden waarop vrouwen gratis mogen drinken) worden met dit artikel ook verboden.

Artikel 8 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.