Verordening uitsluitend recht beschut werk gemeente Hellendoorn 2021

Geldend van 20-02-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening uitsluitend recht beschut werk gemeente Hellendoorn 2021

Nijverdal, 16 februari 2021 Kenmerk 2021-002255

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 januari 2021;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24, aanhef en onderdeel a van de Aanbestedingswet 2012;

b e s l u i t:

vast te stellen de

Verordening uitsluitend recht beschut werk gemeente Hellendoorn 2021

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  uitsluitend recht: het alleenrecht bedoeld in artikel 11 van Richtlijn 2014/24/EU en aangeduid als uitsluitend recht in artikel 2.24 onder a, van de Aanbestedingswet 2012;

 • b.

  Wsw: de Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 2 Alleenrecht

 • 1.

  Aan stichting NOEST wordt, bij uitsluiting van andere hiervoor in aanmerking komende partijen, en onder voorwaarde van een aanwijzingsbesluit door het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van de Wsw het recht voorbehouden om beschutte werkplekken te organiseren ten behoeve van werknemers zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wsw. Daaronder wordt verstaan:

  • het werven en behouden van voldoende passend werk voor de medewerkers;

  • het organiseren van de productieprocessen en de productiemiddelen, rekening houdend met wettelijke eisen inzake veiligheid en gezondheid van medewerkers;

  • het begeleiden van de medewerkers bij de uitvoering van hun taken en hun werkzaamheden op de werkvloer;

  • het ontwikkelen van de aanwezige competenties bij de medewerkers.

 • 2.

  Nadere uitwerking van het in het eerste lid bepaalde wordt opgedragen aan het college, teneinde met stichting NOEST een dienstverleningsovereenkomst te treffen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt op de dag, volgende op die van haar bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening uitsluitend recht beschut werk gemeente Hellendoorn 2021".

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter