Beleidsregel locatiekeuze afvalinzamelvoorziening

Geldend van 20-02-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel locatiekeuze afvalinzamelvoorziening

Gemeente Zwolle, bekendmaking beleidsregel locatiekeuze afvalinzamelvoorziening.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat in de vergadering van 9 februari 2021 de beleidsregel locatiekeuze afvalinzamelvoorziening is vastgesteld. Deze beleidsregel treedt 20 februari 2021 in werking.

TOETSINGSCRITERIA PLAATSING OVS

Nr.

Criteria

HARD (*)

ZACHT (*)

 

Voorkomen hinder

 

 

1

De afstand van het hart van de locatie (de container) tot de gevel van een woning is minimaal 2 meter, maar zo mogelijk groter. In de dicht stedelijke gebieden Binnenstad, Diezerpoort, Kamperpoort en Assendorp kan hiervan afgeweken worden.

 

X

2

Er mag bij aanleg en gebruik van de container geen schade aan de woning ontstaan.

X

 

3

In situaties waarbij het plaatsen van een ondergrondse container niet mogelijk is kan (tijdelijk) een bovengrondse voorziening met een toegangssysteem worden geplaatst.

X

 

4

De locatie (container) bevindt zich niet binnen een straal van 5 m. voor een deur, raam of balkon van een woning.

X

 

5

De locatie (container) bevindt zich niet voor een inrit, carport of garage.

X

 

6

De locatie is zodanig gesitueerd dat geen kabels en/of leidingen moeten worden verlegd voor het plaatsen van de ondergrondse container.

 

X

7

Indien de locatie (container) zich bevindt in een gebied met het predicaat “beschermd stadsgezicht” dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden.

X

 

8

Bij plaatsing in dijklichaam of kademuur dient vergunning/ontheffing te zijn verleend door Waterschap

X

 

9

Geen ruimteclaim door derden

 

X

 

Bescherming milieu

 

 

10

De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat bij het legen van de container geen schade ontstaat aan bomen (kroon, wortels) in een volwassen stadium.

X

 

11

De afstand van het hart van de locatie (container) tot de insteek van een watergang is minimaal 5 meter. Bij het ontbreken van een echt talud is de afstand tot het water minimaal 10 meter.

 

X

12

De locatie van de container bevindt zich niet in het openbare groen, maar bij voorkeur in een verhard gebied. Als plaatsing in het groen onontkoombaar is, dan voorkomen dat “groensnippers” overblijven (voor groenvakken gelden minimale afmetingen).

 

X

13

Als op een locatie een boom moet worden gekapt om een ondergrondse container te kunnen plaatsen, dan dient er overleg plaats te vinden met adviseur Groen.

X

 

14

De locatie (container) bevindt zich niet boven een rioolleiding. De container moet zich bovendien op een zodanige afstand van het riool bevinden dat het riool zo nodig eenvoudig en veilig kan worden vervangen.

X

 

 

Bereikbaarheid locatie (container) voor inzamelvoertuig

 

 

15

De afstand tussen het hart van de locatie (container) en het hart van het afvalinzamelvoertuig is maximaal 5 meter.

X

 

16

De onder doorrijhoogte van bruggen, viaducten en andere obstakels op de route naar de locatie (container) is minimaal 4 meter.

X

 

17

De locatie (container) is voor het inzamelvoertuig bereikbaar zonder dat het voertuig gedwongen achteruit moet rijden of andere vreemde manoeuvres moet uithalen.

X

 

18

Bij een locatie (container) in doodlopende straten is een keervoorziening voor het inzamelvoertuig aanwezig dan wel te realiseren.

X

 

19

De locatie (container) bevindt zich in een straat die eenvoudig inrijdbaar is voor het inzamelvoertuig. De bochtstraal is minimaal 8,5 meter (draaicirkel over de bumper van het voertuig).

X

 

20

De locatie (container) is goed bereikbaar voor inzamelvoertuigen met een maximale breedte van 2,55 meter (3,05 meter incl. spiegels) en een lengte van 8,50 tot 11 meter.

X

 

21

De locatie (container) is bereikbaar via een weg die berekend is op zwaar verkeer (het maximale gewicht van het inzamelvoertuig met belading is 30 ton; dit gewicht is verdeeld over 3 assen). Dit geldt ook voor locaties op het terrein van derden.

X

 

22

De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat het inzamelvoertuig op een gefundeerde verharding kan “afstempelen”.

X

 

23

De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat het inzamelvoertuig (bij lediging van de container) geen hinder ondervindt van aanwezige objecten, zoals straatmeubilair.

X

 

24

De locatie (container) bevindt zich op (in) gemeentegrond. In andere gevallen moet een overeenkomst met de eigenaar van de grond (bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren) worden afgesloten i.v.m. eigendomsrecht, schade aan wegdek e.d.

 

X

 

Bereikbaarheid locatie (container) voor bewoners

 

 

25

De locatie (container) is voor bewoners goed bereikbaar.

X

 

26

De locatie (container) is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

X

 

27

De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat voetgangers en rolstoelgebruikers ongehinderd gebruik kunnen maken van doorlooproutes op het trottoir.

X

 

 

Veiligheid

 

 

28

Er ligt geen fietspad tussen de locatie (container) en het inzamelvoertuig.

 

X

29

De OC is ten minste 62,5 cm van de rand van een fietsstrook gesitueerd (obstakelvrees !).

X

 

30

De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat het inzamelvoertuig daar veilig kan stoppen en werken.

X

 

31

De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat de container bij lediging niet over geparkeerde auto's getild moet worden.

X

 

32

De locatie (container) is niet gesitueerd onder bovengrondse kabels en leidingen.

X

 

33

De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat bij het legen van de container geen schade ontstaat aan bovengrondse kabels en leidingen.

X

 

34

De locatie (container) bevindt zich niet in de directe nabijheid van een kruispunt dat met verkeerslichten is geregeld (i.v.m. wegnemen zicht en verstoren doorstroming).

X

 

35

De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat het zicht op verkeersborden, bewegwijzering en verkeerslichten niet wordt belemmerd.

X

 

36

De locatie (container) bevindt zich niet naast een bushalte of een busbaan.

 

X

37

De locatie (container) bevindt zich, met het oog op de gewenste verkeersveiligheid, in een tweerichtingenstraat.

X

 

38

De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat gebruikers die wonen aan een drukke doorgaande weg zo weinig mogelijk die weg behoeven over te steken.

X

 

39

De locatie is open, veilig en ‘s avonds goed verlicht.

X

 

40

De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat sociale controle op het gebruik van de container mogelijk is.

X

 

41

Indien de afstand van het hart van de locatie (container) tot bruggen en duikers minder dan 15 meter bedraagt, is technisch onderzoek naar de mogelijkheden vereist.

X

 

42

Containers moeten minimaal 50 cm vanaf de trottoirband worden geplaatst, tussen de weg en de container moet tenminste één tegel (3030 cm) en een trottoirband, breedte 20 cm zitten.

X

 

43

De locatie (container) moet niet te dicht bij een speelplek gesitueerd zijn of voldoende afgeschermd zijn van de speellocatie.

X

 

44

Inzamelvoertuig mag voor legen containers niet halteren op gebiedsontsluitingswegen (snelheid 50km of hoger)

 

X

 

Parkeren

 

 

45

De locatie (container) bevindt zich niet op een laad- en losplaats.

X

 

46

De locatie (container) bevindt zich niet in een parkeervak. Waneer er geen andere mogelijkheden zijn, dan dient er overleg plaats te vinden met adviseur Mobiliteit.

X

 

47

De locatie (container) bevindt zich bij voorkeur niet in een parkeervak voor het voertuig van een invalide of arts.

X

 

48

Aan de straatzijde van de locatie (container) is een parkeerverbod (mogelijk).

X

 

49

Een locatie (container) naast een parkeervak moet zodanig worden uitgevoerd dat de bumper van een geparkeerd voertuig niet over de “tranenplaat” van de container kan steken en dat reiniging van het parkeervak eenvoudig mogelijk blijft.

X

 

50

Als een parkeervak moet verdwijnen om een container te kunnen plaatsen, dan zo mogelijk die locatie opnieuw inrichten als een trottoir met een container. Kan dat niet, dan de locatie ten minste ophogen tot het niveau van het trottoir.

X

 

 

Clusters

 

 

51

Op de locatie is voldoende ruimte om meerdere containers (voor verschillende grondstoffen) te plaatsen.

 

X

52

Bij een locatie met meerdere containers moet er tussen 2 containers minimaal één tegel (30x30 cm) ruimte aanwezig blijven.

X

 

“Harde” criteria = de criteria, waaraan een locatie voor een ondergronds verzamelsysteem (OVS) altijd moet voldoen. “Zachte” criteria = de criteria, waaraan een locatie voor een OVS zo mogelijk moet voldoen.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

P. Snijders, burgemeester

L. Borsboom, waarnemend secretaris

Ondertekening