Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende nadere regels omtrent terrassen (Nadere regels terrassen gemeente Maasgouw 2020)

Geldend van 19-02-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende nadere regels omtrent terrassen (Nadere regels terrassen gemeente Maasgouw 2020)

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Gevelterras: terras binnen de eigen gevelgrenzen, hetzij direct aansluitend aan de voorgevel hetzij met een doorloop langs de gevel of door het terras. Gevelterrassen kunnen in afzondering zijn gelegen (solitair) of aaneengesloten.

 • 2. Vrij liggend terras: een terras van een openbare inrichting wat wordt gescheiden door een voetgangers- of andere verkeersstrook.

 • 3. Gesloten terras: een overdekt terras dat zodanig is afgeschermd dat een geheel met wanden omsloten ruimte ontstaat.

 • 4. Voor het overige zijn de begripsomschrijvingen zoals genoemd in artikel 2:14 Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020 (hierna Apv) van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1:2 Afbakening

 • 1. De in dit document opgenomen nadere regels zijn van toepassing op terrassen zoals bedoeld in artikel 2:15 Apv.

 • 2. Deze nadere regels gelden naast de voorschriften verbonden aan de vereiste exploitatievergunning.

 • 3. De nadere regels zijn niet van toepassing op openbare inrichtingen op eigen grond waarvan de terrassen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

Artikel 2:1 Geschiktheid locatie

 • 1. Het gevelterras ligt binnen de grens van de eigen gevel, tenzij de burgemeester goedkeurt dat gelet op onder meer de belangen van eigenaren/gebruikers van aangrenzende percelen een afwijkende breedtemaat vereist of aanvaardbaar is. Het terras mag niet worden geplaatst op een groenstrook, parkeerplaats, rijbaan of een soortgelijke voorziening.

 • 2. Vanuit de openbare inrichting is ongehinderd zicht op de gang van zaken op het bijbehorende terras.

 • 3. De bediening op het terras vindt plaats via een zo kort mogelijke, logische route.

 • 4. Verkeersonveilige situaties worden voorkomen.

Artikel 2:2 Veilige doorgang

 • 1. Ten behoeve van een veilig en doelmatig gebruik van de openbare weg voor alle gebruikers, moet aan de volgende voorschriften worden voldaan:

  • a.

   voor voetgangers moet een minimale doorgang aanwezig zijn van 1,20 meter breed, tenzij de burgemeester goedkeurtis dat vanuit verkeerstechnisch oogpunt een doorgang van minder dan 1,20 meter verantwoord is;

  • b.

   de minimale doorgangshoogte voor voetgangers is 2,30 meter;

  • c.

   als de toegestane snelheid op de langs gelegen weg 50 km/uur of hoger is, dan is de afstand tussen een terras en een weg, die niet wordt gescheiden door een trottoir of andere vorm van voetpad of door een fysieke afscheiding, minimaal 1.00 meter;

  • d.

   ambulances, brandweer, politie en verzorgingsverkeer (tezamen hulpverleningsdiensten) moeten vrije doorgang hebben;

  • e.

   alle aanwezige in – en uitgangen moeten vrij zijn van obstakels; en

  • f.

   geleide lijnen, markeringen en natuurlijke gidslijnen (lijnafwatering en molgoten) alsmede brandkranen en andere waterwinplaatsen, moeten worden gehouden van voorwerpen.

Artikel 2:3 Terrasmeubilair

Terrasmeubilair is toegestaan als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • 1.

  het niet (nagel)vast aan of in de grond wordt bevestigd;

 • 2.

  derden geen hinder van het meubilair ondervinden;

 • 3.

  het meubilair geen belemmering vormt voor het schoonmaken en - houden van de openbare ruimte;

 • 4.

  het wordt geplaatst binnen de grenzen van het met de exploitatievergunning toegestane terras;

 • 5.

  het terrasmeubilair per openbare inrichting is uniform en past bij het karakter en sfeer van de omgeving van de openbare inrichting.

 • 6.

Artikel 2:4 Terrasafscheidingen

 • 1. Terrasafscheidingen moeten wegneembaar en verplaatsbaar zijn.

 • 2. Een terras wordt niet zodanig afgeschermd, zodat daardoor een met wanden omsloten ruimte (skihut) ontstaat.

 • 3. De terrasafscheiding mag niet definitief aan de ondergrond worden bevestigd, maar moet demontabel zijn, zodat onderhoud aan bestrating, riolering, kabels en leidingen geen problemen oplevert.

 • 4. Voorzieningen ten behoeve de plaatsing of verankering van de terrasafscheidingen in de bestrating zijn voor rekening van de uitbater en worden uitgevoerd in overleg met de betrokken afdeling van de gemeente Maasgouw.

 • 5. De lengte van de terrasafscheiding overschrijdt niet de grens van het vergunde terras.

 • 6. Het terras en de terrasafscheiding mogen de maten zoals zijn aangegeven op de situatietekening behorende bij de verleende exploitatievergunning, niet overschrijden.

 • 7. Afscheidingen tussen de terrassen van de verschillende openbare inrichtingen zijn niet toegestaan.

Artikel 2:5 Menubord

Een menubord bij een openbare inrichting is toegestaan als:

 • a.

  de oppervlakte maximaal 1 vierkante meter bedraagt;

 • b.

  het is geplaatst binnen de grenzen van het met de exploitatievergunning toegestane terras; en

 • c.

  is geplaatst gedurende de openingstijden van de openbare inrichting.

Artikel 2:6 Menukaart

Het plaatsen van één menukaart op een standaard (lessenaar) per openbare inrichting is toegestaan mits deze is geplaatst binnen de grenzen van het met de exploitatievergunning toegestane terras.

Artikel 2:7 Parasols

 • 1. Voor parasols, luifels en uitvalschermen geldt dat aan alle onderstaande voorschriften moet worden voldaan:

  • a.

   zij wegneembaar, demontabel en/of inklapbaar zijn;

  • b.

   zij niet groter zijn dan het met de exploitatievergunning toegestane terras;

  • c.

   zij niet verder worden uitgeklapt dan tot de molgoot of de grens van het met de exploitatievergunning toegestane terras; en

  • d.

   zij per openbare inrichting uniform is en past bij het karakter en sfeer van de openbare inrichting;

 • 2. voor parasols gelden de aanvullende voorwaarden dat:

  • a.

   staanders niet in de grond mogen zijn verankerd, tenzij hiervoor voorzieningen zijn getroffen;

  • b.

   voorzieningen ten behoeve de plaatsing van parasols c.q. verankering van de parasols in de bestrating zijn voor rekening van de uitbater en worden uitgevoerd in overleg met de betrokken afdeling van de gemeente Maasgouw.

Artikel 2:8 Bereiding spijzen en (alcoholische) dranken op het terras

 • 1. Het verstrekken van alcoholhoudende drank is uitsluitend toegestaan op dat gedeelte van het terras dat op de Drank –en Horecawetvergunning is vermeld en onderdeel uitmaakt van de openbare inrichting.

 • 2. Aan personen die geen gebruik maken van de op het terras aanwezige zitplaatsen of statafels mag geen drank worden verstrekt behalve tijdens door de gemeente toegestane evenementen.

 • 3. Op een terras mogen geen spijzen en/of alcoholische dranken worden bereid. Daarom zijn geen eet- en alcoholische drankbuffetten, zoals barbecues en bier tappen toegestaan.

 • 4. Van het verbod in het derde lid mag worden afgeweken in het geval van door de gemeente toegestane evenementen. Eet- en alcoholische drankbuffetten mogen tijdens evenementen alleen worden geplaatst op terrassen die direct grenzen aan de locatie van het evenement.

Artikel 2:9 Ondergrond

 • 1. Vlonders en andere alternatieve ondergronden zijn niet toegestaan.

 • 2. In geval van bijzondere omstandigheden, zoals een helling of een ongelijke ondergrond, kan van dit verbod worden afgeweken.

Artikel 2:10 Verlichting

Verlichting op het terras is toegestaan als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  niet voorzien van reclame-uitingen;

 • b.

  geen bedrijfsnamen worden afgebeeld; en

 • c.

  geen slingerverlichting is geplaatst.

Artikel 2:11 Verwarming

 • 1. Verwarming aan de gevel is toegestaan als wordt voldaan aan de in bijlage genoemde brandveiligheidsvoorwaarden die staan in bijlage 1;

 • 2. Een vrijstaande terrasverwarming is niet toegestaan. Elektrische verwarming mag aan parasols worden bevestigd als deze brandveilig is en dat op brandveilige wijze gebeurt;

 • 3. In de luifel geïntegreerde verwarming is toegestaan als wordt voldaan aan de brandveiligheidsvoorwaarden die staan in bijlage 1.

Artikel 2:12 Terrassen tijdens evenementen en infrastructurele werkzaamheden

 • 1. Tijdens door de gemeente toegestane evenementen en infrastructurele werkzaamheden in de directe omgeving van de openbare inrichting kan worden bepaald dat de exploitatievergunning voor het terrasgedeelte tijdelijk buiten werking wordt gesteld in het belang van de openbare orde en de veiligheid.

 • 2. Geen gebruik mag worden gemaakt van de exploitatievergunning gedurende de periode van (infrastructurele) werkzaamheden, groot onderhoud dan wel reconstructie op of aan het aan het terras aansluitende weggedeelte. De gemeente bepaalt daarbij de duur van de werkzaamheden, groot onderhoud en reconstructie. Een en ander vindt zo mogelijk plaats in overleg met de betrokken ondernemer(s).

 • 3. (Infrastructurele) werkzaamheden, groot onderhoud en reconstructie kunnen aanleiding zijn om de openbare ruimte opnieuw in te richten. Dit kan er toe leiden dat de vergunde maatvoering van het terras wordt gewijzigd. Een en ander vindt zo mogelijk plaats in overleg met de betrokken ondernemer(s);

 • 4. Deze nadere regels bieden geen grondslag voor schadevergoeding als gevolg van het geen gebruik kunnen maken van de exploitatievergunning.

Artikel 2:13 Muziek

 • 1. Op het terras mag geen levende of mechanische muziek ten gehore worden gebracht, tenzij sprake is van een door de gemeente toegestaan evenement.

 • 2. Bij het (af)spelen van muziek op een terras moeten de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer in acht te worden genomen.

Artikel 2:14 Opruimen terrasmeubilair

Terrasmeubilair moet buiten de openingstijden op zodanige wijze worden opgeruimd en beveiligd dat vandalisme/vernieling zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 2:15 Openingstijden terras

 • 1. Een terras mag slechts staan opengesteld van:

  • -

   maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 0:00 uur;

  • -

   vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag van 08:00 tot 01:00 uur;

  • -

   zondag van 08:00 tot 0:00 uur.

 • 2. Buiten de vastgestelde openingstijden mogen geen personen op het terras aanwezig zijn als deze drank nuttigen.

 • 3. De burgemeester kan besluiten andere sluitingstijden vast te stellen voor een afzonderlijk terras.

 • 4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing als:

  • a.

   de burgemeester op grond van het tweede lid een andere sluitingstijd heeft vastgesteld voor een afzonderlijk terras;

  • b.

   het een terras betreft bij winkel ondersteunende horeca. Een dergelijk terras mag tot uiterlijk 22.00 uur ’s avonds worden geplaatst, in overeenstemming met de Winkeltijdenwet en daar op gebaseerde uitvoeringsregelingen.

Artikel 2:16 wijze van exploiteren

De exploitatie van het terras moet zodanig gebeuren, dat geen situatie ontstaat die een ontoelaatbare aantasting van het woon –en leefklimaat oplevert. De exploitant ziet erop toe dat de bezoekers van het terras de openbare orde niet verstoren.

Artikel 2:17 Schoonhouden terras en directe omgeving

 • 1. De exploitant van het terras moet het terras en de directe omgeving daarvan in nette staat houden gedurende de tijden dat van het terras gebruik wordt gemaakt.

 • 2. De exploitant plaatst voldoende afvalbakken.

 • 3. Afval moet regelmatig worden verwijderd van het terras en de directe omgeving daarvan. In ieder geval na sluiting van het terras aan het einde van de dag. Het afval mag niet in de goot en/of het riool worden gedeponeerd.

Artikel 2:18 Aansprakelijkheid exploitant

 • 1. De exploitant neemt de redelijkerwijs mogelijke maatregelen om te voorkomen dat de gemeente en/of derden schade lijden als gevolg van de exploitatie van het terras.

 • 2. Alle schade, die ten gevolge van het gebruik van het terras ontstaan aan gemeentewerken of eigendommen van de gemeente, wordt door de gemeente op kosten van de exploitant op de eerste aanschrijving van de gemeente en tot diens genoegen hersteld.

Artikel 2:19 Aanwezigheid vergunning

Ten behoeve van de uitvoering van een goed toezicht moet de volledige exploitatievergunning steeds in de openbare inrichting aanwezig zijn.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 3:1 Aanvraag

Een exploitatievergunningaanvraag voor het exploiteren van een terras wordt ingediend door middel van een daartoe volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier en wordt vergezeld van:

 • 1.

  een situatietekening van het terras op de schaal 1:100 met details zoals bomen, bebouwing (in de omgeving), lichtmasten, schotten, geluidsboxen en terrasverwarmers;

 • 2.

  een kopie van de rechtsgeldige Drank- en Horecawetvergunning voor de openbare inrichting als op het terras alcohol wordt geschonken;

 • 3.

  wat in het eerste en twee lid staat is niet van toepassing als de gegevens reeds in het bezit zijn van de gemeente;

 • 4.

  wat in het tweede lid staat is eveneens niet van toepassing als sprake is van een nieuwe aanvraag, in geval van bedrijfsovername. In dat geval kan worden volstaan met een kopie van de aanvraag voor de Drank– en Horecawetvergunning; en

 • 5.

  als wat in dit artikel staat niet in acht wordt genomen, dan wordt uitvoering gegeven aan hetgeen is bepaald in artikel 4:5, eerste lid, sub c Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3:2 Afwijkingsbevoegdheid bij het plaatsen van terrasafscheidingen en barbecue

De burgemeester kan afwijken van het gestelde verbod in artikel 2:4, zevende lid en artikel 2:8, derde lid door nadere voorschriften te verbinden aan de exploitatievergunning voor het plaatsen van een terrasafscheiding tussen de terrassen van de verschillende openbare inrichtingen en het plaatsen van een barbecue op het terras.

Artikel 3:3 Bijzondere afwijkingsbevoegdheid

In geval van bijzondere omstandigheden kan de burgemeester besluiten om van de nadere regels af te wijken.

Artikel 3:4 Overgangsrecht

Een bestaande openbare inrichting met een geldige terrasvergunning op het moment van inwerkingtreding van deze nadere regels heeft recht op voortzetting van de exploitatie van dat terras op de wijze zoals die in de vergunning is vastgesteld. Op het moment dat er een exploitatievergunning is verleend voor het exploiteren van een terras bij een openbare inrichting vervalt de reeds verleende terrasvergunning en zijn deze nadere regels van toepassing.

Artikel 3:5 Overig

De bij dit document behorende bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van de nadere regels.

Artikel 3:6 Citeertitel

Dit document wordt aangehaald als “Nadere regels terrassen gemeente Maasgouw 2020”.

Artikel 3:7 Inwerkingtreding

 • 1. De vastgestelde “Nadere regels terrassen gemeente Maasgouw 2020” treden in werking de dag na bekendmaking.

 • 2. De “Nadere regels terrassen Maasgouw 2017” worden per gelijke datum ingetrokken.

Ondertekening

Maasgouw, 9 februari 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw,

De secretaris,

W.R.J.H. Ploeg

De burgemeester,

S.H.M. Strous

BIJLAGE 1: behorende bij artikel 2:11 Verwarming nadere regels terrassen gemeente Maasgouw 2020

Brandveiligheidsvoorwaarden ten aanzien van gevel/vrij liggende/gesloten terrassen.

 • 1.

  Aankleding op en om een terras mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar wordt verondersteld niet aanwezig te zijn als de aankleding:

  • a.

   een navlam duur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden;

  • b.

   onbrandbaar is, of

  • c.

   een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert.

 • 2.

  De verticale vrije ruimte tussen de vloer van het terras en niet op de vloer aangebrachte aankleding is ten minste 2,5 meter tenzij de aankleding:

  • a.

   onbrandbaar is;

  • b.

   een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert, of;

  • c.

   zich bevindt boven een gedeelte van een vloer waar zich geen personen behoren te bevinden.

 • 3.

  De aankleding op het terras mag bij brand geen druppelvorming geven boven een gedeelte van een vloer bestemd voor gebruik door personen.

 • 4.

  Bij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen mag, ter voorkoming van brand, de temperatuur van een gedeelte dat in aanraking kan komen met de aankleding van een besloten ruimte, niet hoger worden dan 90 °C. Dit geldt niet voor zover de aankleding onbrandbaar is. Elektrische installaties moeten worden geïnstalleerd en onderhouden conform NEN 1010 en NEN 3140.

 • 5.

  Op het terras mogen geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig zijn.

 • 6.

  De uitgangen en nooduitgangen van een bouwwerk waaraan een terras is gelegen, moeten vrij worden gehouden van obstakels, zoals stoelen en tafels etc.

 • 7.

  Het is toegestaan heaters op terrassen te gebruiken als ze vast gemonteerd zijn aan de gevel en tenminste op een hoogte van 2,50 meter zijn aangebracht. Om koolmonoxide vergiftiging te voorkomen, moeten de heaters zijn voorzien van een gesloten verbrandingskamer, tenzij de terrasruimte voldoende is geventileerd.

 • 8.

  De energievoorziening van de gasgestookte heaters mogen geen losse gasflessen zijn.

 • 9.

  Het gebruik van vuurkorven, houtkachels, fakkels, gelbranders, losse gasgestookte toestellen en andere open vuren op terrassen is niet toegestaan.

Aanvullende voorwaarden voor gesloten terrassen.

 • 1.

  Een gesloten terras moet voldoen aan de (brandveiligheids)voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

 • 2.

  Bij het gebruik van gasgestookte stralingstoestellen, voor verwarming van het terras moet de installatie worden gekeurd door een erkend installateur en door hem worden beoordeeld volgens voorschriften NEN 1078, Nederlandse praktijkrichtlijnen NPR3378 alsmede de door de fabrikant opgestelde installatie voorschriften. (Enkele voorbeelden hiervan zijn; luchttoevoeropeningen, mechanische afvoer, 13.3.4.1 D NEN 1078 bij een ingreep van het beveiligingsorgaan moet de gastoevoer naar de hoofdbranders van de aangesloten toestellen worden geblokkeerd).