Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende nadere regels omtrent het plaatsen van containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg (Nadere regels plaatsen containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg Maasgouw 2020)

Geldend van 19-02-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende nadere regels omtrent het plaatsen van containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg (Nadere regels plaatsen containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg Maasgouw 2020)

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • 1.

  container en steiger: voorwerp van enige omvang of op aan de weg ten behoeve van (bouw) werkzaamheden die tijdelijk op of aan de weg worden geplaatst;

 • 2.

  uitstalling: een los voorwerp geplaatst voor een pand op een openbare plaats, dat een duidelijke relatie heeft met de bedrijfsactiviteiten van de in dat pand gevestigde onderneming, waaronder tevens wordt verstaan:

  • a.

   een reclamebord;

  • b.

   voorwerpen en stoffen die behoren tot het reguliere assortiment van een winkel;

  • c.

   uitstallingsmaterialen;

  • d.

   speelattracties.

 • 3.

  overige voorwerpen: voorwerpen ten behoeve van (bouw) werkzaamheden die tijdelijk op of aan de weg worden geplaatst anders dan bedoeld in het eerste en tweede lid. Bijvoorbeeld een bouwkraan.

 • 4.

  weg: weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet.

Artikel 1:2 Afbakening

 • 1. De in dit document opgenomen nadere regels zijn van toepassing op het plaatsen van containers, steigers, uitstallingen en overige voorwerpen op of aan de weg zoals bedoeld in artikel 1:1 van deze Nadere regels;

 • 2. Deze Nadere regels zijn niet van toepassing op het plaatsen van containers, steigers en uitstallingen op eigen grond die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

HOOFDSTUK 2 CONTAINERS EN STEIGERS

Artikel 2:1 plaatsen containers en steigers

Het is verboden een container of een steiger te plaatsen, tenzij wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

 • 1. een container en steiger mogen op de weg slechts ten behoeve van de uitvoering van een werk ter plaatste en gedurende een maximale periode van 30 dagen worden geplaatst als:

  • a.

   de vrijheid van het verkeer en de veiligheid op de weg daardoor niet in gevaar worden gebracht;

  • b.

   en alleen worden geplaatst aan de uiterste zijde van de rijbaan of, als parkeervakken zonder parkeermeters of – automaten zijn aangegeven, met inachtneming van de vakken;

 • 2. de maximale periode van 30 dagen zoals bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing als voor het plaatsen van de container en/of steiger een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend;

 • 3. een container en steiger mogen niet worden geplaatst:

  • a.

   op gedeelten van de weg, die uitsluitend bestemd zijn voor voetgangers- of rijwielverkeer, als de vrije doorgang van dit verkeer wordt belemmerd;

  • b.

   in openbaar groen;

  • c.

   op trottoirs, tenzij een minimale voetgangersdoorloop van 1,20 meter wordt gewaarborgd.

  • d.

   op de gedeelten van de rijweg waarvoor een parkeerverbod of een verbod om stil te staan geldt;

  • e.

   in de vakken bij parkeermeters of parkeerautomaten;

  • f.

   op een openbare gelegenheid die is ingericht als kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;

  • g.

   zodat beschadiging van het wegdek ontstaat. Voor de beschermde stads – en dorpsgezichten Thorn, Stevensweert en Wessem geldt als aanvullende voorwaarde dat houten balken onder de container worden geplaatst;

  • h.

   als een minimale verkeersdoorgang van 4,5 meter breed en 4,2 meter hoog noodzakelijk voor hulpverleningsdiensten niet wordt gewaarborgd;

  • i.

   als hiervan hinder wordt ondervonden door andere weggebruikers;

  • j.

   als er geen maatregelen zijn getroffen, waardoor ongelukken en andere eventualiteiten worden voorkomen;

  • k.

   als deze niet in goede staat van onderhoud zijn en als deze door onbevoegden of ten gevolge van eventuele helling van het wegdek verrijdbaar zijn;

  • l.

   binnen een afstand van 0,75 m van brandkranen, op kolken of putten;

  • m.

   als gedurende de aanwezigheid van de container en steiger en daarna op de weg geen voor de container en steiger bestemde stoffen of materialen liggen;

  • n.

   als in de container stoffen liggen, die kunnen wegwaaien, doordat deze niet aan de bovenzijde van de container zijn afgedekt;

  • o.

   als bij het storten van vuil van een hoger gelegen verdieping geen gebruik wordt gemaakt van een gesloten stortkoker, waarbij de container en steiger door middel van dekzeilen en schotten zo wordt afgeschermd dat geen gevaar ontstaat voor derden en dat derden geen hinder ondervinden van opwaaiend stof;

  • p.

   als op de container en steiger niet de naam van de eigenaar of exploitant staan;

  • q.

   als een container (mede) bestemd voor het deponeren van afval dat kan bederven, niet gesloten is en niet alleen wordt geopend voor het storten van afval;

  • r.

   als een container die wordt gebruikt voor het opslaan van asbest of asbesthoudende stoffen wordt geplaatst zonder dat hiervoor de vereiste publiekrechtelijke toestemming is verleend of een rechtsgeldige melding hiervoor is ingediend.

  • s.

   als deze rondom niet worden voorzien van een rood-wit geblokte markering op een hoogte tussen 40 cm en 80 cm boven het wegdek;

  • t.

   als op de voor- en achterzijde van de container en steiger - gezien in de rijrichting, waarin deze is geplaatst geen twee goedwerkende witte en rode reflectoren op ten hoogste 40 cm boven het wegdek en niet meer dan 20 cm binnenwaarts van de uiterst linker- en rechterzijde zijn aangebracht;

  • u.

   als van een half uur voor zonsondergang tot een half uur na zonsopgang en bij dag, door omstandigheden, in het bijzonder van atmosferische aard, het daglicht onvoldoende is, geen deugdelijke verlichting rondom de container en steiger is aangebracht. Deze verlichting moeten verkeersdeelnemers tijdig kunnen opmerken. Hierbij moet worden voldaan aan de eisen die aan voertuigen worden gesteld in het Wegenreglement;

  • v.

   als de container niet duidelijk herkenbaar is overeenkomstig markering onverlichte obstakels (CROW nr 130). Zie hiervoor bijlage 1 Richtlijnen markeren onverlichte obstakels, Crow nummer 130. Tevens dienen er op de hoeken van de container aan de wegzijde geleide bakens te worden geplaatst.

HOOFDSTUK 3 UITSTALLINGEN

Artikel 3:1 Het plaatsen van uitstallingen op of aan de weg

 • 1. Het is verboden een uitstalling op de weg te plaatsen, tenzij wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   de maximaal toegestane hoogte en diepte van de uitstalling bedraagt 2 meter. Voor het plaatsen van een reclame- affichebord op een verplaatsbare voetsteun is artikel 2:1:3 van de “nadere regels reclame Maasgouw 2020” van toepassing. De maximale afmeting hierbij bedraagt A0-formaat (1 m2);

  • b.

   de uitstalling brengt door de omvang, vormgeving, constructie, plaats of het beoogde gebruik geen schade toe aan de openbare plaats;

  • c.

   de uitstalling of het beoogde gebruik daarvan levert geen hinder op:

   • -

    voor de doelmatige en veilige bruikbaarheid van de openbare plaats voor een pand, dat een duidelijke relatie heeft met de bedrijfsactiviteiten van de in dat pand gevestigde onderneming;

   • -

    vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer van de openbare plaats voor een pand, dat een duidelijke relatie heeft met de bedrijfsactiviteiten van de in dat pand gevestigde onderneming;

   • -

    vormt geen belemmering voor het onderhoud van de openbare plaats voor een pand, dat een duidelijke relatie heeft met de bedrijfsactiviteiten van de in dat pand gevestigde onderneming.

  • d.

   de uitstalling of het beoogde gebruik daarvan levert geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken;

  • e.

   de uitstalling mag niet worden geplaats als dit in strijd is met het bestemmingsplan;

  • f.

   de uitstalling wordt alleen binnen 3 meter vanuit de voor – of zijgevel van het bedrijfspand van de eigen onderneming geplaatst. Hierbij is een vrije doorgang van minimaal 1,20 meter breed voor voetgangers en minder validen gewaarborgd op het trottoir. De uitstalling wordt niet geplaatst op gidslijnen voor minder validen;

  • g.

   ambulances, brandweer, politie en verzorgingsverkeer (tezamen hulpverleningsdiensten) dienen een vrije doorgang van 4,5 meter breed en 4,2 meter hoog te hebben;

  • h.

   de uitstalling levert geen risico op voor de openbare orde en veiligheid;

  • i.

   de initiatiefnemer zorgt voor een schoon en ordelijk aanzien van de uitstalling en voor het schoonhouden van de openbare ruimte in de directe omgeving daarvan;

  • j.

   de uitstalling is alleen aanwezig tijdens op grond van de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening Maasgouw geldende openingstijden van het pand zoals bedoeld in artikel 1:1, tweede lid;

  • k.

   de uitstalling mag uitsluitend aanwezig zijn ter hoogte van de eigen onderneming op voor voetgangers bestemde delen. Op grond van artikel 2:1:3 van de “nadere regels reclame Maasgouw 2020” geldt dat bij het plaatsen van een reclame- affichebord op een verplaatsbare voetsteun er maximaal 1 bord per adres mag worden geplaats;

 • 2. De uitstalling mag niet worden geplaatst als deze een belemmering vormt voor op de locatie van de uitstalling te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.

HOOFDSTUK 4 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 4:1 Overig

De bij dit document behorende bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van de nadere regels.

Artikel 4:2 Citeertitel

Dit document wordt aangehaald als “Nadere regels plaatsen containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg Maasgouw 2020”.

Artikel 4:3 Inwerkingtreding

 • 1. De vastgestelde “Nadere regels plaatsen containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg Maasgouw 2020” treden in werking de dag na bekendmaking.

 • 2. De “Nadere regels plaatsen containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg Maasgouw 2017” worden per gelijke datum ingetrokken.

Ondertekening

Maasgouw, 9 februari 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw,

De secretaris,

W.R.J.H. Ploeg

De burgemeester,

S.H.M. Strous

Bijlage 1: RICHTLIJNEN MARKEREN ONVERLICHTE OPSTAKELS, CROW NUMMER 130 behorende bij artikel 2:1, derde lid, onder v Nadere regels plaatsen containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg Maasgouw 2020

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling