De eerste wijzigingsverordening op de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021

Geldend van 22-02-2021 t/m heden

Intitulé

De eerste wijzigingsverordening op de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel, genummerd RS21.00008, van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in de artikelen 216 en 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen

de eerste wijzigingsverordening op de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021

Artikel I

De Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021 wordt als volgt gewijzigd:

artikel 5, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • 1.

  de gebruikersbelasting 0,2244%;

 • 2.

  de eigenarenbelasting

 • 1.

  voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1119%

 • 2.

  voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2667%.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op 22 februari 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 februari 2021. DE RAAD VOORNOEMD, de griffier, de voorzitter,

mr. J.W. Timmermans D.A. Alssema