Nadere regels Verordening leningen Duurzaam Thuis

Geldend van 16-02-2021 t/m 23-02-2022

Intitulé

Nadere regels Verordening leningen Duurzaam Thuis

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 17, tweede lid, van de Verordening leningen Duurzaam Thuis bekend dat zij in hun vergadering van 09 februari 2021 hebben vastgesteld de volgende nadere regels:

Nadere regels Verordening leningen Duurzaam Thuis

Artikel 1 Afwijkende kenmerken van een Zakelijke Stimuleringslening betreffende de Verordening leningen Duurzaam Thuis

In afwijking van het bepaalde in artikel 1, sub i, van de Verordening leningen Duurzaam Thuis, te weten dat voor de Zakelijke Stimuleringslening dezelfde kenmerken gelden al voor de Stimuleringslening zoals opgenomen in artikel 11 van de Verordening leningen Duurzaam Thuis, is voor de Zakelijke Stimuleringslening in afwijking van het gestelde in artikel 11, vijfde lid, van de Verordening leningen Duurzaam Thuis het volgende van toepassing.

Bij de Zakelijke Stimuleringslening, op basis van zowel een onderhandse als een hypothecaire akte, staat het rentepercentage vast gedurende de gehele looptijd van de Zakelijke Stimuleringslening en is dit rentepercentage gebaseerd op een door Gedeputeerde Staten vast te stellen ondergrens.

Bij het verstrekken van een Zakelijke Stimuleringslening betaalt aanvrager, op basis van zowel een onderhandse als een hypothecaire akte, éénmalig een vast bedrag aan afsluitkosten voor Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Deze afsluitkosten worden meegefinancierd in het te verstrekken leenbedrag. Daarnaast zijn notaris- en taxatiekosten verbonden aan het verstrekken van een Zakelijke hypothecaire Stimuleringslening.

Het gestelde in artikel 11, eerste lid tot en met het vierde lid, van de Verordening leningen Duurzaam Thuis blijft onverkort van toepassing voor de Zakelijke Stimuleringslening.

Artikel 2 Inwerkingtreding en looptijd

Deze nadere regels treden in werking met terugwerkende kracht vanaf 2 december 2020 en vervallen op het moment dat de Verordening leningen Duurzaam Thuis vervalt.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 09 februari 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA