Regeling vervallen per 01-10-2021

Besluit van de hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten van de provincie Noord-Brabant van 8 februari 2021, houdende tijdelijke aanvullende procedureregels voor de behandeling van bezwaarschriften, administratieve beroepschriften en klaagschriften in verband met COVID-19 (Aanvullende procesregeling hoor- en adviescommissie Noord-Brabant in verband met COVID-19)

Geldend van 01-03-2021 t/m 30-09-2021

Intitulé

Besluit van de hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten van de provincie Noord-Brabant van 8 februari 2021, houdende tijdelijke aanvullende procedureregels voor de behandeling van bezwaarschriften, administratieve beroepschriften en klaagschriften in verband met COVID-19 (Aanvullende procesregeling hoor- en adviescommissie Noord-Brabant in verband met COVID-19)

De hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant;

Overwegende dat in Nederland nog altijd een uitzonderlijke situatie bestaat door de uitbraak van het Coronavirus, met meerdere (nieuwe) varianten, en dat door het RIVM-adviezen en richtlijnen zijn uitgebracht en door de Nederlandse regering en de diverse Veiligheidsregio’s maatregelen zijn getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen;

Overwegende dat de hoor- en adviescommissie bij besluit van 7 april 2020 een procesregeling (Pb 2020 nr. 2573, 1 mei 2020) heeft vastgesteld en dat daarnaast, vanwege de uitzonderlijke situatie door het uitbreken van het Coronavirus, twee additionele procesregelingen zijn vastgesteld, waarvan de laatste additionele procesregeling (Pb 2020 nr. 7021, 7 oktober 2020) met ingang van 1 maart 2021 komt te vervallen;

Overwegende dat de hoor- en adviescommissie vanwege de aanhoudende situatie opnieuw tijdelijke regels wenst vast te leggen voor de wijze waarop zij gebruik maakt van de in het procesrecht (Awb) neergelegde bevoegdheden ten aanzien van het horen ten behoeve van de behandeling van bezwaarschriften, administratief beroepschriften en klachten bij de provincie Noord-Brabant;

Overwegende dat dit het noodzakelijk maakt dat de hoor- en adviescommissie haar werkwijze aanpast, zodat het fysiek horen van partijen kan worden vervangen door het horen met gebruikmaking van een digitale omgeving;

Overwegende dat het noodzakelijk is hiertoe de onderliggende procesregeling van 7 april 2020 aan te vullen met de onderhavige procesregeling;

Besluit vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Algemeen

  • 1. Deze aanvullende procesregeling geldt aanvullend op de Procesregeling hoor- en adviescommissie bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant van 7 april 2020.

  • 2. De bepalingen in de Procesregeling behouden hun gelding, tenzij in deze additionele procesregeling daarvan wordt afgeweken.

Artikel 2 Horen met gebruikmaking van een digitale omgeving

  • 1. De hoor- en adviescommissie kan besluiten voor het horen van partijen als bedoeld in de hoofdstukken 7 en 9 van de Awb, gebruik te maken van een digitale omgeving, zoals een videobeeldverbinding.

  • 2. Partijen krijgen de gelegenheid om tot uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van het horen met gebruikmaking van een digitale omgeving een beknopte pleitnota te e-mailen aan het secretariaat. De beknopte pleitnota bevat uitsluitend de te geven mondelinge toelichting en geen ander schriftelijke bijlagen.

  • 3. Voordat toepassing wordt gegeven aan het eerste en tweede lid, neemt de secretaris contact op met partijen. De secretaris spreekt telefonisch of via e-mail een datum en tijdstip voor het horen met alle partijen af. De uitnodiging en de instructies voor de hoorzitting kunnen per e-mail geschieden.

Artikel 3 Inwerkingtreding en werkingsduur

  • 1. Deze aanvullende procesregeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2021 en vervalt met ingang van 1 oktober 2021.

  • 2. Het tijdstip waarop deze aanvullende procesregeling vervalt kan worden bepaald op een ander tijdstip, met dien verstande dat dit ten hoogste drie maanden ligt na het tijdstip waarop de aanvullende procesregeling zou vervallen.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanvullende procesregeling hoor- en adviescommissie Noord-Brabant in verband met COVID-19.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 8 februari 2021

De hoor- en adviescommissie voornoemd,

de coördinerend voorzitter,

dr. E.J. Janse de Jonge

de coördinerend secretaris,

mr. H.J.A. van Ham