Subsidieregel Corona steun- en herstelregeling voor de culturele sector

Geldend van 20-02-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregel Corona steun- en herstelregeling voor de culturele sector

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van 9 februari 2021;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Venlo, zoals vastgesteld tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 19 februari 1920

mede gelet op artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

overwegende, dat:

De culturele sector hard geraakt wordt vanwege de coronapandemie;

Met de december circulaire 2020 het Rijk een storting in het gemeentefonds heeft gedaan met als doel ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur, en expliciet nu ook voor culturele organisaties en cultuurmakers die bij eerdere steunregelingen niet in aanmerking kwamen;

Deze ook expliciet al doel heeft dat de culturele en creatieve sector in de gemeente enerzijds “in staat wordt gesteld om het hoofd te bieden aan de crisis” en anderzijds “ook de veerkracht kan ontwikkelen om de culturele infrastructuur en het cultureel ecosysteem wendbaar en weerbaar te maken voor de toekomst”;

De gemeente met dit steun en herstelpakket wil waarborgen dat de ambities en speerpunten van de nieuwe cultuurvisie ‘het culturele vermogen van Venlo’ na de coronapandemie verder gerealiseerd kunnen worden.

besluiten:

tot het vaststellen van de subsidieregel Corona steun- en herstelregeling voor de culturele sector.

Subsidieregel Corona steun- en herstelregeling voor de culturele sector

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • Culturele basisinfrastructuur: dit zijn de vijf grote culturele instellingen van Venlo – te weten Bibliotheek Venlo, Popodium Grenswerk, Theater De Maaspoort, Kunstencentrum Venlo, Museum van Bommel van Dam - en het Limburgs Museum.

 • Culturele meerjarenvoorzieningen: dit zijn de overige structureel gesubsidieerde culturele instellingen binnen de stad: professioneel geleide organisaties met primair een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk. Theater De Garage en Keramiekcentrum De Tiendschuur, Filmtheater De Nieuwe Scene en Omroep Venlo.

 • Niet gesubsidieerde culturele voorzieningen: voorzieningen waar de gemeente Venlo geen structurele subsidierelatie mee heeft maar die wel een functie hebben binnen de culturele infrastructuur.

 • Amateurkunst: deelname aan kunst- en cultuuractiviteiten zonder beroepsmatig karakter. De meest voorkomende rechtspersoon is die van vereniging (met leden en een jaarlijkse contributie). In Venlo onderscheiden we o.a. muziek-, zang-, dans-, theater-, toneel- beeldende en literaire activiteiten.

 • Volkscultuur: alle collectieve, al of niet traditionele uitingen van het (gewone) volksleven, vaak gekend als gebruiken, steeds onder verwijzing naar traditie, verleden en nationale, regionale of lokale identiteiten, en onderdeel van het cultureel erfgoed. Omdat elke generatie haar eigen keuzes maakt, is volkscultuur een dynamisch fenomeen. De meest voorkomende rechtspersoon is die van stichting (geen leden en geen contributie) en het meest voorkomende bereik is een specifiek dorp of stadsdeel.

 • Cultureel ondernemers: rechtspersonen ook die met winstoogmerk of rechtsvormen die aantoonbaar werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector, gevestigd zijn in de gemeente Venlo en als zodanig vanaf eind 2019 of eerder staan ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Artikel 2 Doelen

De subsidieregel wil bijdragen aan de onderstaande twee doelstellingen:

 • Steun: in stand houden van organisaties en activiteiten en/of het voorzien in tijdelijke maatregelen gedurende de coronapandemie;

 • Herstel: wendbaar en weerbaar maken van organisaties en activiteiten voor de periode die volgt na de coronapandemie (innovatie, transformatie)

Artikel 3 Doelgroepen

De subsidieregel is daar waar relevant gedifferentieerd naar verschillende doelgroepen

 • Culturele basisinfrastructuur;

 • Culturele meerjarenvoorzieningen;

 • Niet gesubsidieerde culturele voorzieningen;

 • Amateurkunstverenigingen en volkscultuur;

 • Cultureel ondernemers.

Artikel 4 Bestaande regelgeving

De subsidieregel is aanvullend op bestaande regelingen zoals de kabinetsbrede maatregelen voor banen, inkomens en economie zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de gemeentelijke regels voor structurele en eenmalige subsidie van culturele organisaties en projecten.

Artikel 5 Nieuwe subsidieregels

Met het oog op bovenstaande doelstellingen zijn de volgende nieuwe, aanvullende regelingen geformuleerd.

1. Corona coulanceregeling

2. Corona steunregeling

3. Corona herstelregeling

3.a Corona herstelprojecten

3.b Corona herstelprogramma’s

Artikel 6 Relatie met reguliere subsidies in 2020 en 2021

 • Regeling 1 is van toepassing op de vaststelling van de subsidies over 2020 en 2021.

 • Regeling 2 is van toepassing op de aanvragen voor 2021, en met terugwerkende kracht de tweede helft 2020, omdat dit de mogelijkheid biedt om ook niet structureel gesubsidieerde partners te ondersteunen. De betreffende aanvragen worden als apart collegevoorstel voorgelegd.

 • Regeling 3a en 3b zijn van toepassing op 2021 en geven een uitwerking aan de kamerbrief van de minister van cultuur.

Artikel 7 Corona coulanceregeling

Regeling voor culturele organisaties en projecten die een reguliere gemeentelijke subsidie hebben ontvangen in de jaren 2020 en/of 2021.

Het betreft:

 • Basisinfrastructuur en meerjarenvoorzieningen;

 • Amateurkunst en volkscultuur;

 • Eenmalige culturele projecten.

Deze organisaties krijgen in principe toestemming om de aan hun toegekende subsidies (deels) op een alternatieve wijze te besteden en dit achteraf te verantwoorden als de volgende richtlijnen zijn gevolgd:

 • I.

  Van de subsidieontvangers verwachten we dat ze zich maximaal inspannen om de gevolgen van de Corona-pandemie zo veel als mogelijk in te dammen, waaronder begrepen het aanspraak maken op de voor hen openstaande al dan niet landelijke voorzieningen (schadebeperkingsplicht);

 • II.

  Al gemaakte en onvermijdbare kosten blijven voor subsidie in aanmerking komen als de aan de subsidie verbonden resultaten niet of niet geheel zijn behaald (met dien verstande dat de subsidie niet hoger zal uitvallen dan het bedrag dat is vermeld in de geldende subsidiebeschikking);

 • III.

  Alternatieve aanwending van het budget is geoorloofd mits deze bestedingen bijdragen aan de doelstelling van de organisatie of het project;

 • IV.

  Voor extra steun bovenop het verleend subsidiebedrag moet een extra aanvraag worden gedaan in het kader van de onderstaande Corona steunregeling.

In afwijkende gevallen dient men vooraf toestemming te vragen aan de gemeente.

Àrtikel 8 Corona steunregeling

Regeling voor de culturele basisinfrastructuur, de meerjarenvoorzieningen en niet structureel gesubsidieerde culturele instellingen, die extra middelen nodig hebben om te kunnen blijven bestaan (instandhouding van voorzieningenniveau).

Deze regeling is ook toegankelijk voor culturele organisaties die geen reguliere subsidierelatie hebben met de gemeente maar wel bijdragen aan de culturele infrastructuur van Venlo en de vastgestelde cultuurvisie. Het betreft een eenmalige subsidie over het jaar 2020 of 2021 op basis van de daartoe bestemde rijksgelden.

Beoordeling vindt plaats op grond van de volgende informatie:

 • I.

  Hoe groot is het corona gerelateerde inkomensverlies of de extra kosten?

 • II.

  Wat heeft de aanvragende partij zelf gedaan aan kostenbesparingen?

 • III.

  Heeft deze al alle voor haar openstaande mogelijkheden van (rijks)steun benut en zo ja welke?

 • IV.

  Wat is de vraag aan de gemeente?

Artikel 9 Corona herstelregeling

Eenmalige subsidies voor projecten en programma’s gericht op herstel en weerbaar maken van organisaties en activiteiten voor de periode die volgt na de coronapandemie (innovatie en transformatie van voorzieningen). De regeling is bedoeld voor de volgende entiteiten met en zonder reguliere subsidierelatie met de gemeente:

 • Basisinfrastructuur en meerjarenvoorzieningen;

 • Amateurkunst en volkscultuur;

 • Cultureel ondernemers.

Daarbij is gekozen voor twee sub-regelingen:

 • a.

  Innovatieve projecten.

Eenmalige subsidies voor innovatieve projecten van individuele culturele organisaties of cultuurmakers. Beoordeling vindt plaats op grond van de reguliere criteria voor eenmalige subsidies + extra criteria in relatie tot de Coronapandemie. Het project moet aan tenminste 1 van de onderstaande extra criteria voldoen:

 • I.

  Het project speelt inventief in op specifieke corona gerelateerde thema’s of uitdagingen gedurende de pandemie;

 • II.

  Het project resulteert duurzaam in nieuwe manier van werken van de betrokken cultuurmakers (zowel professioneel als amateur);

 • III.

  Het project resulteert duurzaam in nieuwe vormen van publieksbereik.

 • b.

  Innovatieve programma’s.

Eenmalige subsidies voor collectieve programma’s gericht op het herstel en weerbaar maken van culturele veld voor periode na corona. Met deze maatregel wil de gemeente bevorderen dat verschillende geledingen binnen de culturele sector – bijvoorbeeld ‘het amateur veld’ of ‘de cultureel ondernemers’ - zelf regie nemen op het herstel en de transformatie van hun veld naar ‘het nieuwe normaal’. Een herstelprogramma moet aan de volgende criteria voldoen:

 • I.

  Het programma draagt substantieel bij aan de doelstelling van duurzaam herstel en weerbaarheid van (een deel van) de culturele sector;

 • II.

  Het programma wordt georganiseerd door een representatief samenwerkingsverband van organisaties die in aanmerking komen voor deze subsidieregel, heeft een slagvaardige penvoerder en is toegankelijk voor derden.

Artikel 10 Wijze van aanvragen

Aanvragen worden beoordeeld op basis van een goed onderbouwd projectplan met begroting. Het projectplan beslaat maximaal 4.000 woorden en kan per e-mail worden ingediend t.a.v. Cluster Cultuur via cultuur@venlo.nl

Artikel 11 Wijze van toekenning

Subsidieaanvragen worden beoordeeld en toegekend in volgorde van binnenkomst totdat het betreffende subsidieplafond is bereikt.

Artikel 12 Weigeringsgronden

Naast de in de art. 10 van de ASV weigeringsgronden, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als de gelden niet of onvoldoende worden besteed aan het doel waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 13 Wijze van bevoorschotting

Subsidiebedragen tot € 10.000,-- worden in één keer betaald. Daarboven vindt bevoorschotting in twee termijnen plaats.

Artikel 14 Subsidieplafonds en hardheidsclausule

De onderstaande plafonds zijn gebaseerd op de aan Venlo toegekende middelen in het kader van de decembercirculaire 2020.

 • Corona coulance regeling: reguliere subsidieplafonds 2020 en 2021

 • Corona steunregeling: € 700.000

 • Corona herstelprojecten: € 55.000 met een plafond van € 5.000 per project

 • Corona herstelprogramma’s: € 150.000 met en plafond van € 50.000 per programma

Indien na drie maanden of later na het in werking treden van deze subsidieregel blijkt dat er voor bepaalde regelingen onderbesteding is en andere regelingen overvraagd worden dan kan het college besluiten tot het overhevelen van gelden van de ene naar de andere regeling (hardheidsclausule)

Artikel 15 Inwerkingtreding, duur en ondertekening

De subsidieregel treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking en loopt af op 31 december 2021.

Deze subsidieregel wordt aangehaald als ‘Corona steun- en herstelregeling 2021 voor de culturele sector’

Ondertekening

Venlo, 9 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris, de burgemeester

Twan Beurskens, Antoin Scholten