Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2020 2021

Geldend van 01-03-2021 t/m 30-12-2021

Intitulé

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2020 2021

Paragraaf 1

Inleiding bepalingen:

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Aanvraag: Een door een aanvrager ingevuld aanvraagformulier voor het verkrijgen van een subsidie voor het plaatsen, realiseren of uitvoeren van een duurzame energiemaatregel.

Aanvraagformulier: Een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier voor subsidie duurzame energiemaatregelen.

Betalingsbewijs: Een kopie van een bankafschrift of transactie via internetbankieren dat aantoont dat de betaling is overgemaakt aan het bedrijf dat de duurzame energiemaatregel geïnstalleerd heeft.

Bijgebouw: Dakkapel, serre, garage verbonden aan of behorend bij de bestaande woning.

College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel.

Duurzame maatregel: Een verandering/aanpassing aan een woning of wooncomplex die het energieverbruik reduceert en/of duurzame energie opwekt. De duurzame maatregel gericht op opwekking is afkomstig van een schone energiebron.

Duurzame energie-installatie: Een installatie of een maatregel/apparaat die zijn energie opwekt uit een schone energiebron en/of duurzaam gebruik van energie bevordert.

Energiebesparende maatregel: Een verandering/aanpassing aan een woning of complex die het energieverbruik reduceert.

Gereedmeldingsformulier: Een door het college beschikbaar gesteld gereedmeldingsformulier voor subsidie duurzame energiemaatregelen.

Offerte: Een kopie van een door een gespecialiseerd installatie-, montage- of bouwbedrijf opgestelde offerte.

Rd-waarde: De Rd-waarde (ook wel aangeduid met R-waarde) is de warmteweerstand van het isolatiemateriaal.

Schone energie: Energie opgewekt uit schone energiebronnen zoals zon, water, wind en warmte afkomstig uit de warmte van lucht en/of (bodem)water.

Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies voor bepaalde activiteiten.

Uitkering: Een door het college uit te keren bedrag.

Vereniging van Eigenaren: De vereniging van eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren.

Vloerisolatie: Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte isolatiewaarde van de vloer van een woning.

Warmtepomp: Een installatie voor het opwekken van energie ten behoeve van het verwarmen van een woning, afkomstig uit een schone energiebron en die nagelvast in of aan een woning en/of bijgebouw is bevestigd.

Zonneboiler: Een installatie voor het verwarmen van tapwater, waarvoor de opgewekte energie afkomstig is van een schone energiebron en die nagelvast is bevestigd op, aan of in de woning en/of bijgebouw.

Zonnepanelen: Een installatie in de vorm van zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit, afkomstig uit een schone energiebron en die nagelvast is bevestigd op of aan de woning en/of bijgebouw.

Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep

Het doel van deze verordening is om te komen tot vermindering van de uitstoot van CO2. Om dit doel te bereiken wordt subsidie verstrekt aan eigenaren van bestaande woningen voor het laten uitvoeren van maatregelen die aan dit doel bijdragen.

Er wordt ingezet op maatregelen die leiden tot energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Dit leidt tot een bijdrage aan de mondiale, landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen om te komen tot een reductie van de emissie van CO2. De doelmatigheid en effectiviteit van deze maatregelen, die in artikel 4 zijn opgenomen, zijn relatief hoog. Ook leidt dit tot lagere energiekosten voor de aanvrager.

De subsidie-aanvrager en het pand waarop de aanvraag betrekking heeft moeten aan de volgende criteria voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • 1. De woning is legaal opgericht, voor bewoning bestemd gebouw, is volledig gereed (dus niet in aanbouw) en wordt feitelijk bewoond door ten minste één natuurlijk persoon.

 • 2. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Bladel.

 • 3. De vergunning van de woning moet vóór 1 januari 2015 zijn afgegeven. Als datum wordt de datum van afgifte van de bouwvergunning/omgevingsvergunning bouw gehanteerd.

 • 4. De aanvrager is een meerderjarige natuurlijke persoon, die:

  • a.

   ten minste voor 50% eigenaar is van de woning;

  • b.

   door een Vereniging van Eigenaren gemachtigd is.

Artikel 3 Inhoud van de aanvraag

 • 1. Alle in het aanvraagformulier gevraagde gegevens dienen bij de indiening van de aanvraag te worden verstrekt. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraag volledig is. Dit is wanneer het aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend en een offerte óf beschrijving van de duurzame maatregel is bijgevoegd. Een offerte is een kopie van een door een gespecialiseerd installatie-, montage- of bouwbedrijf opgestelde offerte die een duidelijke beschrijving geeft van het type duurzame energiemaatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Desgevraagd moet een tekening/situatieschets overhandigd worden, om te bepalen of aan de voorwaarden van de subsidie wordt voldaan.

 • 2. Ontvankelijke aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de aanvraag wel volledig is.

 • 3. Het college beslist op een aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 4. Het college kan de beslistermijn met 8 weken verdagen.

Artikel 4 Energie-installaties en energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen en de hoogte van de subsidie

 • 1. De volgende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Zonnepanelen;

  • b.

   Zonneboiler: Het type zonneboiler dat wordt goedgekeurd staat vermeld op de laatste versie van de ISDE apparatenlijst zonneboiler opgesteld door de Rijksdienst Ondernemend Nederland;

  • c.

   Warmtepomp: Het type warmtepomp dat wordt goedgekeurd staat vermeld op de laatste versie van de ISDE apparatenlijst warmtempomen opgesteld door de Rijksdienst Ondernemend Nederland;

  • d.

   Vloerisolatie: de vloerisolatie heeft een minimale (omgerekende) Rd-waarde van 3,5 (m²K/W );

  • e.

   Muurisolatie/gevelisolatie: de isolatie verhoogd de warmteisolatiewaarde van de gevel van een woning met een minimale (omgerekende) Rd-waarde van 1,1 (m²K/W);

  • f.

   Dakisolatie: de dakisolatie heeft een (omgerekende) minimale Rd-waarde van 3,5 (m²K/W );

  • g.

   Glasisolatie; de glasisolatie bestaat uit ten minste twee glasplaten die door een afstandhouder (zonder een metalen kader) aan de rand van het glas uit elkaar worden gehouden. De ruimte tussen het glas wordt gevuld met edelgas en is het glas aan één zijde gecoat waardoor het extra isoleert. Het glas geeft een U-waarde van maximaal 1,2 (W/m²K volgens de norm EN 1279).

 • 2. Voor vloerisolatie, muurisolatie/gevelisolatie, dakisolatie en glasisolatie geldt dat deze alleen aangebracht Mogen worden in woonruimten in de woning. Isolatie in bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede in nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie.

 • 3. De subsidie voor een geplaatste installatie bedraagt:

  • a.

   voor de installaties genoemd onder a tot en met c 20 % van het factuurbedrag, met een maximum van € 500,00 per energie-installatie;

  • b.

   voor de maatregelen genoemd onder d tot en met g (energiebesparende maatregelen) 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,00 per energiebesparende maatregel.

Artikel 5 Algemene subsidiecriteria

 • 1. Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  • a.

   door de aanvrager is nog niet eerder een aanvraag ingediend voor dit type duurzame energie maatregel voor de betreffende woning;

  • b.

   het totaal geïnvesteerde bedrag voor de voorziening waarop de aanvraag betrekking heeft, bedraagt minimaal € 1.000,00;

  • c.

   de duurzame energie maatregel wordt geplaatst door een daartoe gespecialiseerd bedrijf. De werkzaamheden tot plaatsing moeten geheel door een installatiebedrijf, bouwbedrijf en/of montagebedrijf worden verricht. Onder werkzaamheden tot plaatsing wordt verstaan: alle werkzaamheden die zijn gericht op het monteren, installeren, isoleren, verbouwen en aanbrengen van materialen ter plaatsing van de duurzame energiemaatregel.

  • d.

   de aanleg of installatie van de duurzame energiemaatregel is uitgevoerd conform de, op het moment van aanleg, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving.

 • 2. De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze regeling, komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   materiaalkosten: de bevestigingsmaterialen en kosten die noodzakelijk zijn om de maatregel te plaatsen.;

  • b.

   installatiekosten.

 • 3. Subsidie op grond van deze verordening kan enkel aangevraagd worden voor voorzieningen die uitgevoerd worden na inwerkingtreding van deze verordening.

 • 4. Subsidie op grond van deze verordening kan enkel aangevraagd worden voor voorzieningen waarbij nog geen start gemaakt is met de uitvoering. Dit betekent dat men pas mag starten met de voorbereiding en uitvoering van de voorziening nadat een de subsidie is toegekend door het college.

 • 5. Een eigenaar kan per kalenderjaar subsidie aanvragen voor twee typen duurzame energiemaatregelen. In totaal wordt per woning maximaal € 1.500,00 subsidie per kalenderjaar verstrekt.

 • 6. Een subsidie wordt per aangeschafte en geplaatste duurzame energiemaatregel eenmalig verstrekt.

 • 7. Uitsluitend duurzame maatregelen die in bestaande woningen in de gemeente Bladel worden geplaatst na het in werking treden van deze verordening, na het aanvragen van de subsidie, komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Het college weigert een aanvraag voor subsidie indien één of meerdere van onderstaande gronden zich voordoen:

 • 1. Niet wordt voldaan aan één of meer van de gestelde voorwaarden in deze verordening;

 • 2. De uitvoering van de aangevraagde voorziening in strijd is met wet- en regelgeving en / of er geen omgevingsvergunning is verleend waar deze vereist is;

 • 3. Een eigenaar van een woning een subsidie voor dezelfde maatregel aanvraagt die door de gemeente Bladel al verstrekt is aan een andere partij voor dezelfde woning;

 • 4. Een subsidie wordt aangevraagd voor hetzelfde type duurzame energiemaatregel(en) waarvoor al eerder door de gemeente een subsidie is verstrekt voor dezelfde woning. Zo wordt voorkomen dat bij gefaseerde uitvoering van het plaatsen van duurzame energiemaatregelen, toekenning van een hogere bijdrage plaatsvindt dan het maximum dat in de verordening vastligt. Aanvragen die zijn ingediend tijdens de verordeningen van de gemeente Bladel uit de periodes 2013-2015 en 2017 – 2018 worden hierbij meegeteld;

 • 5. De aanvraag het vastgestelde subsidieplafond overschrijdt.

Artikel 7 Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt in ieder geval de maximale hoogte van de subsidie.

 • 2. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt of aan de voorwaarden en verplichtingen als bedoeld in artikel 4 & artikel 5, van deze verordening is voldaan en aan welke voorschriften en verplichtingen moet worden voldaan.

 • 3. Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 8 Betaling van de subsidie

 • 1. Indien een beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats.

 • 2. Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

 • 3. Een subsidie wordt pas uitbetaald als:

  • a.

   de duurzame energiemaatregel geplaatst is;

  • b.

   het gereedmeldingsformulier volledig is ingevuld en tezamen met alle bijlagen is ingediend bij de gemeente Bladel;

  • c.

   een gespecificeerde factuur is overhandigd (hierin moet duidelijk zijn welke maatregel is getroffen en zijn de materiaalkosten en installatiekosten apart gespecificeerd). Een kopie van een door een erkend installatiebedrijf opgestelde rekening van de duurzame maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voorzien van het bedrag en het type duurzame maatregel en een datum waarop de duurzame maatregel is geplaatst. In de factuur moet een specifiek onderscheid zijn gemaakt tussen de verschillende kostenposten (plaatsingskosten en materiaalkosten ). ;

  • d.

   een betalingsbewijs is overhandigd Dit bankafschrift/internettransactie moet voorzien zijn van de originele datum, naam en IBAN- nummer van de aanvrager.

 • 4. De subsidie wordt alleen vastgesteld wanneer binnen 6 maanden na de beschikking tot subsidieverlening de duurzame energiemaatregel is gerealiseerd.

Artikel 9 Bevoegdheden college

 • 1. Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies met in achtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen of het subsidieplafond en - indien de begroting nog niet is vastgesteld, dan wel goedgekeurd - onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

 • 2. Het college is bevoegd om voorwaarden aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden.

Artikel 10 Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

 • 1. De raad kan jaarlijks bij de vaststelling van de begroting besluiten tot het instellen van subsidieplafond(s). Voor de op grond van deze verordening verstrekte subsidie delegeert de raad de bevoegdheid tot vaststelling van het subsidieplafond aan het college.

 • 2. Bij de vaststelling van een subsidieplafond wordt aangegeven op welke wijze het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 3. Bij de bekendmaking van het subsidieplafond wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.

 • 4. Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger en vaststelling van de subsidie

 • 1. Aanvrager dient binnen 12 weken na betaling van de eindfactuur een aanvraag om vaststelling van de subsidie in bij het college met behulp van het gereedmeldingsformulier.

 • 2. Alle in het gereedmeldingsformulier gevraagde gegevens dienen bij de indiening van de aanvraag om vaststelling van de subsidie te worden verstrekt.

 • 3. De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt in ieder geval:

  • a.

   of is voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen voor de vaststelling van de subsidie zoals opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening, de subsidieverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

  • b.

   de hoogte van de subsidie uitgedrukt in euro’s.

  • c.

   het bedrag dat als subsidie wordt vastgesteld kan niet hoger zijn dan het bedrag dat in de beschikking tot subsidieverlening is opgenomen.

Artikel 12 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1. Deze verordening treedt in werking nadat deze bekend is gemaakt.

 • 2. De subsidieverordening eindigt op 31 december 2021 of wanneer het vastgestelde subsidieplafond bereikt is.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2020 - 2021.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 4 februari 2021.

Ondertekening

De raad voornoemd,

de griffier, J. van der Wiel

de voorzitter, ir. R.P.G. Bosma