Subsidieregeling tegemoetkoming wijkaccommodaties en jeugd- en jongerenorganisaties COVID-19

Geldend van 20-02-2021 t/m 30-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling tegemoetkoming wijkaccommodaties en jeugd- en jongerenorganisaties COVID-19

Gemeente Zwolle, bekendmaking Subsidieregeling tegemoetkoming wijkaccommodaties en jeugd- en jongerenorganisaties COVID-19.

De Raad van de gemeente Zwolle heeft in de vergadering van 8 februari 2021 de Subsidieregeling tegemoetkoming wijkaccommodaties en jeugd- en jongerenorganisaties COVID-19 vastgesteld.

Deze verordening treedt 20 februari 2021 in werking en vervalt met ingang van 31 december 2022.

Het college van burgemeester en wethouders kan een eenmalige subsidie verlenen ter gedeeltelijke financiële compensatie van coronamaatregelen aan de volgende te onderscheiden categorieën:

 • a.

  Dorps-, Wijk- en Buurthuizen

 • b.

  Lokale vrijwilligersorganisaties jeugd

Paragraaf 1: Dorps-, Wijk- en Buurthuizen

1. Definities

 • a.

  Dorps-, wijk-, buurthuis: accommodatie gericht op het ruimte bieden aan maatschappelijke en sociaal culturele activiteiten voor en door de wijk (hierna te noemen “accommodatie”)

 • b.

  Beherende instelling: Organisatie in de vorm van vereniging of stichting die verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van de accommodatie en die hoofdhuurder of eigenaar is van de betreffende accommodatie.

 • c.

  Jaarhuur: kosten voor pacht en huur van een accommodatie per kalenderjaar

 • d.

  Eigenaarslasten: kosten die bij eigendom van een pand voor rekening komen van de eigenaar bestaande uit erfpacht, hypotheeklasten, eigenaarsdeel OZB en brand, glas en opstalverzekering.

2. Subsidiedoel

Gedeeltelijke financiële tegemoetkoming in de kosten van de accommodaties als gevolg van omzetderving voortvloeiende uit de coronamaatregelen in het jaar 2020.

3. Subsidieontvanger:

Voor subsidie op grond van deze paragraaf komen in aanmerking beherende instellingen die reeds in 2020 een structurele gemeentelijke subsidie ontvangen voor de accommodatie.

4. Subsidieaanvraag

 • a.

  Voor het aanvragen van subsidie dient het daartoe door het college vastgestelde formulier volledig ingevuld en ondertekend te worden en voorzien te zijn van alle daarin gevraagde bijlagen en van de jaarrekening 2019 en de (voorlopige) jaarrekening 2020.

 • b.

  Aanvrager dient in de aanvraag de jaarhuur respectievelijk de eigenaarslasten zoals bepaald in artikel 1 en waarop de aanvraag is gebaseerd expliciet te vermelden.

 • c.

  De aanvraag tot subsidie dient uiterlijk voor 1 september 2021 ingediend te zijn.

 • d.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst met dien verstande dat ingeval de aanvrager in de gelegenheid is gesteld een onvolledige aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aangevulde aanvraag wordt ontvangen aangemerkt wordt als datum van ontvangst.

5. Subsidiecriteria

 • a.

  Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet sprake zijn van aantoonbare omzetdaling van tenminste 20% in 2020 ten opzichte van de omzet 2019.

 • b.

  Indien, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders, sprake is van bijzondere omstandigheden, kan in afwijking van het voorgaande lid de begroting 2020 worden betrokken bij de bepaling van de hoogte van de omzetdaling.

6. Hoogte Subsidie:

 • a.

  Indien de beherende instelling het gebouw

 • i.

  huurt, bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 25% van de jaarhuur in 2020

 • ii.

  in eigendom heeft, bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 25% van de eigenaarslasten in 2020.

 • b.

  Aanvrager komt slechts eenmaal in aanmerking voor een subsidie op grond van onderhavige paragraaf.

7. Subsidieplafond

Het college van burgemeester en wethouders stellen een subsidieplafond vast voor deze paragraaf van € 130.000,- gedurende de looptijd van deze regeling.

8. Subsidieverlening/vaststelling

 • a.

  Het college neemt uiterlijk binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing op de aanvraag.

 • b.

  Subsidieverlening vindt plaats in de vorm van een besluit tot subsidievaststelling bij subsidieaanvragen tot een bedrag van € 10.000,- .

 • c.

  Voor subsidieaanvragen ten bedrage van € 10.000,- of meer dient een aanvraag tot subsidievaststelling te worden ingediend.

  d. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient de jaarrekening van 2020 en 2021 te worden overlegd.

9. Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd indien niet voldaan wordt aan het gestelde in deze subsidieverordening.

10. Vervaldatum

Deze subsidieregeling vervalt met ingang van 31 december 2022.

11. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Paragraaf 2: Lokale vrijwilligersorganisaties jeugd

1. Definities

 • a.

  Jeugd- en jongerenorganisatie: vrijwilligersorganisatie in de vorm van een vereniging of stichting die tot doel heeft het organiseren van buurt- of wijkgerichte activiteiten, gericht op de gezonde ontwikkeling van jongeren en het bevorderen van de ontwikkelingskansen en het welbevinden van jongeren;

 • b.

  Scoutingorganisatie: jeugd- en jongerenorganisatie die aangesloten is bij de vereniging Scouting Nederland (SN) en daarmee het huishoudelijke reglement van SN onderschrijft;

 • c.

  Speeltuinvereniging: vrijwilligersorganisatie die verantwoordelijk is voor de exploitatie en het beheer van een door het college erkende, omheinde, afgebakende speelvoorziening waarvan het voedingsge¬bied groter is dan de aangrenzende wijk;

 • d.

  Wijk- of kinderboerderij: vereniging of stichting die een openbare voor publiek toegankelijke boerderij beheert en zich daarbij richt op activiteiten gericht op educatie, recreatie en ontmoeting die jeugd- en jongeren uitnodigen om natuur, dier en boerenleven te beleven.

 • e.

  Buurtweide: vrijwilligersorganisaties die tenminste één van de 11 Zwolse buurtweiden beheert.

 • f.

  Overige jeugd- en jongerenorganisatie: Jeugd- en jongerenorganisatie niet zijnde scoutingorganisatie, speeltuinvereniging, buurtweide of wijk- of kinderboerderij.

2. Subsidiedoel

Gedeeltelijk financiële tegemoetkoming ter compensatie van de coronamaatregelen in het jaar 2020.

3. Subsidieontvanger:

Voor subsidie op grond van deze paragraaf komen in aanmerking jeugd- en jongerenorganisaties en wijk- of kinderboerderijen die reeds in 2020 een structurele gemeentelijke subsidie ontvangen en buurtweiden.

4. Subsidieaanvraag

 • a.

  Voor het aanvragen van subsidie dient het daartoe door het college vastgestelde formulier volledig ingevuld en ondertekend te worden en voorzien te zijn van alle daarin gevraagde bijlagen en van de jaarrekening 2019 en de (voorlopige) jaarrekening 2020.

 • b.

  Aanvrager dient in de aanvraag de inkomsten, kosten en/of (exploitatie)resultaat in 2019 en 2020 alsmede het procentuele verschil daarin en waarop de aanvraag is gebaseerd expliciet te vermelden.

 • c.

  De aanvraag tot subsidie dient uiterlijk voor 1 september 2021 ingediend te zijn.

 • d.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst met dien verstande dat ingeval de aanvrager in de gelegenheid is gesteld een onvolledige aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aangevulde aanvraag wordt ontvangen aangemerkt wordt als datum van ontvangst.

5. Subsidiecriteria

 • a.

  Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet in 2020 sprake zijn van een aantoonbare daling van inkomsten van tenminste 20% en//of een kostenstijging van tenminste 20% of een (exploitatie)resultaat dat tenminste 20% lager is ten opzichte van 2019

 • b.

  Indien, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders, sprake is van bijzondere omstandigheden, kan in afwijking van het voorgaande lid de begroting 2020 worden betrokken bij de bepaling van de hoogte van de omzetdaling.

6. Hoogte subsidie

 • a.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal:

 • i.

  € 2.500 voor scoutingorganisaties, speeltuinverenigingen en wijk- of kinderboerderijen

 • ii.

  € 700 voor overige jeugd- en jongerenorganisaties en buurtweiden.

 • b.

  Aanvrager komt slechts eenmaal in aanmerking voor een subsidie op grond van onderhavige paragraaf

7. Subsidieplafond

Het college van burgemeester en wethouders stellen een subsidieplafond vast voor deze paragraaf van € 59.000 gedurende de looptijd van deze regeling.

8. Subsidieverlening/vaststelling

 • a.

  Het college neemt uiterlijk binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing op de aanvraag.

 • b.

  Toekenning van de subsidie vindt plaats in de vorm van een besluit tot subsidievaststelling.

 • c.

  Subsidies op grond van deze paragraaf worden direct vastgesteld.

9. Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd indien niet voldaan wordt aan het gestelde in deze subsidieverordening.

10. Vervaldatum

Deze subsidieregeling vervalt met ingang van 31 december 2022.

11. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 februari 2021

P. Snijders, voorzitter

A. ten Have, griffier