Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent bestuursrechtelijk handhavend optreden Regio Gooi en Vechtstreek niet aangewezen inzameldiensten (Mandaatbesluit bestuursrechtelijk handhavend optreden Regio Gooi en Vechtstreek niet aangewezen inzameldiensten)

Geldend van 12-02-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent bestuursrechtelijk handhavend optreden Regio Gooi en Vechtstreek niet aangewezen inzameldiensten (Mandaatbesluit bestuursrechtelijk handhavend optreden Regio Gooi en Vechtstreek niet aangewezen inzameldiensten)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren,

Gelet op het feit dat de raad en het college op grond van de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer ervoor zorgdragen dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke en grove huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan,

Gelet op het feit dat de raad in het belang van de bescherming van het milieu een afvalstoffenverordening vaststelt,

Gelet op artikel 5 lid 2 onder b van de Gemeenschappelijke Regeling Gooi en Vechtstreek waarbij de gemeentelijke taak tot uitvoering van hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer over afvalstoffen aan de Regio is overgedragen,

Gelet op artikel 7 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Gooi en Vechtstreek waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen van een afvalstoffenverordening als bedoeld in artikel 10.23 van de Wet milieubeheer is overgedragen aan het algemeen bestuur van de Regio,

Gelet op Titel 10.4. Het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen van de Wet milieubeheer,

Gelet op artikel 4 lid 1 onder a van de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017,

Gelet op Hoofdstuk 5 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Gelet op artikel 125 lid 2 van de Gemeentewet,

Overwegende dat:

 • -

  Vanaf mei 2017 door Beelen Nederland B.V. actief huishoudens in de regio Gooi en Vechtstreek zijn benaderd om huishoudelijk afval aan te bieden;

 • -

  Beelen Nederland B.V. niet is aangewezen als inzameldienst conform artikel 4 lid 1 onder a van de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 en derhalve illegaal inzamelactiviteiten verricht;

 • -

  De Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD) van de Regio is aangewezen als inzameldienst voor huishoudelijk afval en het optreden van Beelen Nederland B.V. als illegale inzameldienst bewust het handelen van de GAD als inzameldienst belemmert;

 • -

  Het wenselijk is dat deze illegale inzamelactiviteiten van Beelen Nederland B.V. en andere inzamelaars worden beëindigd.

Besluit:

 • 1.

  De bevoegdheid van het college tot het opleggen van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet ter handhaving van de regels uit de Wet milieubeheer te mandateren aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek;

 • 2.

  De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5.32 van de Awb te mandateren aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek;

 • 3.

  Het handhavingstraject dat voortvloeit uit het toepassen van de bevoegdheid als bedoeld in het tweede lid op te delen in een voorbereidende en uitvoerende fase.

 • 4.

  Ten aanzien van de uitoefening van de onder 2. vermelde bevoegdheid de navolgende voorschriften vast te stellen

Artikel 1 Definities

 • 1. Onder last onder dwangsom wordt verstaan een herstelsanctie inhoudende een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding en de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

 • 2. Onder voorbereidende fase wordt in ieder geval verstaan het doen uitgaan van een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom en het (eventueel) horen van de overtreder op grond van artikel 4:8 van de Awb.

 • 3. Onder uitvoerende fase wordt in ieder geval verstaan het verzenden van een dwangsombesluit, het van rechtswege verbeuren van de dwangsom, het verzenden van een beschikking tot invorderen van de dwangsom, het aanmanen tot betaling van de verbeurde dwangsom en het invorderen van het verschuldigde bedrag bij dwangbevel.

Artikel 2 Algemeen

Bij de uitoefening van de bevoegdheden in mandaat wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, verordeningen, regelingen, besluiten, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid

De uitoefening van de bevoegdheden in mandaat vindt plaats in naam en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4 Reikwijdte mandaat

 • 1. De verlening van de bevoegdheden in mandaat geschiedt in de ruimste zin des woords.

 • 2. De gemandateerde is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, benodigd voor de voorbereiding, bekendmaking en uitvoering van een door hem krachtens mandaat genomen besluit tot het bestuursrechtelijk handhaven van de illegale inzamelactiviteiten van inzamelaars zoals bijvoorbeeld Beelen Nederland B.V.

 • 3. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van de artikelen 10:3 en 10:4 van de Awb.

Artikel 5 Ondertekening

In de ondertekening van besluiten dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

“namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente X,

de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek,

handtekening en naam”

Artikel 6 Ondermandaat

 • 1. Ondermandaat is toegestaan.

 • 2. Ondermandatering geschiedt bij schriftelijk besluit door de oorspronkelijke gemandateerde. De oorspronkelijke gemandateerde blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondergemandateerde bevoegdheden.

 • 3. Bij ondermandaat geschiedt de ondertekening op de wijze als bepaald in artikel 5, waarbij voor gemandateerde ontvanger de naam en functie van de ondergemandateerde moet worden ingevuld.

Artikel 7 Citeertitel

Het Mandaatbesluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit bestuursrechtelijk handhavend optreden Regio Gooi en Vechtstreek niet aangewezen inzameldiensten.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Het Mandaatbesluit bestuursrechtelijk handhavend optreden Regio Gooi en Vechtstreek niet aangewezen inzameldiensten en treedt een dag na bekendmaking in werking.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren op 15 december 2020 .

de secretaris,

mw. mr. W. Heeg

de burgemeester,

mw. drs. C.R. Larson