Nadere regel speelplaatsen van scholen

Geldend van 22-12-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regel speelplaatsen van scholen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 41 lid 1 van de Verordening huisvesting scholen gemeente Utrecht,

na het op overeenstemming gericht overleg met de bevoegde gezagsorganen van de niet door de gemeente in standgehouden scholen in de gemeente,

overwegende dat er nadere regels nodig zijn om een stimuleringsregeling voor het natuurlijk en uitdagend inrichten van een speelplaats vast te stellen,

besluit vast te stellen de Nadere regel speelplaatsen van scholen gemeente Utrecht.

Deel 1 Over deze nadere regel

Artikel 1 Wat is het doel van deze nadere regel?

 • 1.

  Het doel is om kinderen te stimuleren om meer buiten te spelen

  • a.

   Het doel van deze nadere regel is om Utrechtse kinderen te stimuleren om meer, veilig en gezond buiten te spelen in de eigen buurt. Uitnodigende speelplaatsen met aandacht voor diversiteit in flora en fauna dragen daar aan bij.

  • b.

   De gemeente en de schoolbesturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om schoolgaande kinderen en buurtkinderen de mogelijkheid te geven om veilig en gezond buiten te spelen op de speelplaats. Meervoudig gebruik van de speelplaatsen is daarvoor noodzakelijk.

 • 2.

  Dit doel wordt als volgt bereikt

  • a.

   De speelplaats is extra groen en uitdagend. Deze wordt op een duurzame manier (opnieuw) ingericht. Dit gebeurt volgens de educatieve visies van de scholen die deze speelplaatsen tijdens schooltijd gebruiken.

  • b.

   De speelplaats wordt klimaatadaptief ingericht. Dit betekent dat de speelplaats bestand is tegen periodes met hitte, droogte of extreme buien.

  • c.

   De inrichting van de speelplaats nodigt kinderen uit om te bewegen in een natuurlijke omgeving.

  • d.

   De speelplaats is (deels) openbaar toegankelijk voor de kinderen uit de buurt. Zij kunnen de speelplaats gebruiken na schooltijd, in de weekenden en in de vakanties.

  • e.

   De speelplaats draagt bij aan de ecologische doelstellingen van de gemeente.

Artikel 2 Het schoolbestuur kan een financiële bijdrage krijgen

 • 1. Het college kan 1 keer een financiële bijdrage geven voor een speelplaats

 • Dit is een tegemoetkoming in de kosten om de speelplaats (opnieuw) in te richten en te vergroenen.

 • 2. Voor de financiële bijdrage geldt het volgende

  • a.

   Deze financiële bijdrage is maximaal € 30.000.

  • b.

   Maximaal € 5.000 van deze bijdrage is bedoeld als bijdrage voor het maken van een ontwerp voor de (her)inrichting van de speelplaats. De rest van de bijdrage is voor de (her)inrichting van de speelplaats.

  • c.

   Het schoolbestuur draagt minimaal 20% zelf bij in de kosten om de speelplaats (opnieuw) in te richten.

Deel 2 Over de aanvraag

Artikel 3 Het schoolbestuur dient een aanvraag in

 • 1. Het schoolbestuur dient een aanvraag in volgens de procedure die ook voor de aan te vragen voorzieningen in de verordening geldt

 • Het schoolbestuur gebruikt hiervoor een vastgesteld formulier. Het formulier is te vinden op www.utrecht.nl.

 • 2. Het schoolbestuur levert bij de aanvraag een plan in

 • Hierin staat het volgende:

  • a.

   Een analyse van de huidige situatie van de speelplaats met daarin:

   • i.

    2 of 3 foto’s van de huidige situatie van de speelplaats

   • ii.

    het percentage van de speelplaats dat verhard of bestraat is

  • b.

   Een beschrijving van de educatieve visie van de school en hoe deze educatieve visie zichtbaar is in het ontwerp van het schoolplein

  • c.

   Een kostenraming op basis van het plan voor het schoolplein:

  • d.

   Een beheer- en onderhoudsplan voor de aangepaste speelplaats.

  • e.

   In hoeverre er draagvlak is voor het aanpassen van de speelplaats:

   • i.

    een toelichting door de directeur over het draagvlak

   • ii.

    een toelichting van de manier waarop ouders, leerlingen, omwonenden en mogelijke andere gebruikers betrokken zijn bij het maken van het plan

Artikel 4 Het college besluit over de aanvraag

 • 1. Het college stelt voor deze voorziening een apart bekostigingsplafond in

 • Dit bekostigingsplafond staat los van het bekostigingsplafond voor de voorzieningen die zijn omschreven in de verordening.

 • 2. Het college neemt een besluit over de aanvraag

 • Het college volgt de procedure die ook voor de aan te vragen voorzieningen in de verordening geldt.

 • 3. Het college kan een aanvraag toekennen als:

  • i.

   de aanvraag en het plan bijdragen aan de doelen in artikel 1 van deze nadere regel, en

  • ii.

   de aanvraag voldoet aan de eisen die aan een aanvraag worden gesteld, zoals omschreven in de verordening.

 • 4. Het college wijst een aanvraag af als:

  • a.

   de speelplaats niet in eigendom is van het schoolbestuur of de gemeente, of

  • b.

   het ontwerp van de speelplaats meer dan 60% verharding bevat, of

  • c.

   het ontwerp van de speelplaats minder dan 25% groen bevat, of

  • d.

   voor de school een renovatie gepland staat binnen 2 jaar, of

  • e.

   de school binnen 5 jaar naar een andere locatie verhuist en zij vraagt een vergoeding aan voor de huidige locatie, of

  • f.

   de speelplaats minder dan 5 jaar geleden (opnieuw) ingericht is, of

  • g.

   het schoolbestuur voor de (her)inrichting van de speelplaats al in aanmerking komt voor een voorziening volgens de verordening of een andere subsidieregeling van de gemeente Utrecht en daarmee al de volledige kosten kan dekken, of

  • h.

   het schoolbestuur op grond van deze regeling al eerder een financiële bijdrage heeft gekregen voor de speelplaats die bij de school hoort, of

  • i.

   de directeur van de school geen toestemming geeft voor de plannen, of

  • j.

   het schoolbestuur minder dan 20% van het bedrag dat hij aanvraagt zelf bijdraagt, of

  • k.

   de aanvraag in totaal minder dan 150 punten scoort op de prioritering volgens artikel 5 lid 2.

Artikel 5 Het college bepaalt welke aanvragen prioriteit hebben

 • 1. Het college bepaalt welke aanvragen prioriteit hebben

  Het college maakt en gebruikt de prioritering als er meer budget wordt aangevraagd dan er beschikbaar is volgens het bekostigingsplafond

 • 2. Het aantal punten dat de aanvraag krijgt bepaalt de volgorde van de aanvragen

 • De punten worden toegekend op basis van de volgende criteria:

  • a.

   maximaal 50 punten voor het feit of de speelplaats ligt in een groenarme wijk

  • b.

   maximaal 50 punten voor het feit of de speelplaats ligt in een wijk die de Utrechtse speelnorm niet haalt en de speelplaats openbaar toegankelijk is of wordt

  • c.

   maximaal 50 punten voor de huidige situatie van de speelplaats:

   • i.

    de afstand van de speelplaats tot veilig bereikbare speelvoorzieningen

   • ii.

    in hoeverre de speelplaats aantoonbaar problemen heeft met hitte stress of waterberging

   • iii.

    in hoeverre de speelplaats in een gebied ligt met een lage of gemiddelde score als het gaat over het aantal kinderen dat minimaal een uur beweegt zoals opgenomen in de Volksgezondheidmonitor

  • d.

   maximaal 50 punten voor de educatieve visie van de school op de nieuwe speelplaats (volgens artikel 1):

   • i.

    de mate waarin de visie op de nieuwe speelplaats aansluit op het doel volgens artikel 1

   • ii.

    de mate waarin de functies van de nieuwe speelplaats aansluiten op de educatieve visie van de school

  • e.

   maximaal 50 punten voor het programma van eisen voor de (her)inrichting van de speelplaats:

   • i.

    de mate waarin het programma van eisen aansluit op de educatieve visie

   • ii.

    de mate waarin biodiversiteit en kwalitatief groen onderdeel uitmaakt van de (her-) inrichting van de speelplaats. Dit groen bestaat uit speelgroen, educatief groen, eetbaar groen en mogelijk verticaal groen

   • iii.

    de mate waarin duurzaamheid een rol inneemt in de (her-)inrichting en gebruik van de speelplaats

   • iv.

    de mate waarin de speelplaats klimaatadaptief wordt ingericht

   • v.

    de mate waarin de speelplaats uitdaagt tot spel en beweging

Artikel 6 Het schoolbestuur verantwoordt de vergoeding

 • 1. Het schoolbestuur laat foto’s van de nieuwe speelplaats zien

  • a.

   Op deze foto’s zijn de veranderingen op de speelplaats te zien die (mede) zijn gefinancierd met de bijdrage van het college.

  • b.

   De verantwoording zoals in de verordening is omschreven geldt niet voor deze voorziening.

 • 2. Als een deel van de vergoeding overblijft, geeft het schoolbestuur dit deel terug aan het college

Deel 3 Over het gebruik

Artikel 7 Het schoolbestuur houdt zich aan deze verplichtingen

 • 1. Het schoolbestuur houdt zich aan de volgende verplichtingen als hij een vergoeding krijgt op basis van deze nadere regel

  • a.

   De speelplaats is openbaar toegankelijk tussen 8:00 uur en 20:00 uur, maar alleen buiten de schooltijden van de school (tenzij in de aanvraag die is toegekend is aangegeven waarom dit niet mogelijk is).

  • b.

   De speeltoestellen voldoen aan de veiligheidseisen voor certificering en onderhoud volgens de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Was).

  • c.

   De speelplaats is en blijft rookvrij.

 • 2. Als het schoolbestuur zich niet houdt aan deze verplichtingen, betaalt hij de toegekende vergoeding terug aan het college.

Artikel 8 Het college houdt zich aan deze verplichtingen

 • 1. Het college en het schoolbestuur maken afspraken over de aansprakelijkheid buiten schooltijd

 • Als het college buiten schooltijd de aansprakelijkheid overneemt, wordt dit schriftelijk vastgelegd. Dit kan alleen als het schoolbestuur de verplichtingen in artikel 7 naleeft.

 • 2. Het college houdt toezicht buiten schooltijd

 • Het toezicht wordt dan hetzelfde georganiseerd als voor de openbare ruimte.

Deel 4 Slot

Artikel 9 Over de ingangsdatum en naam

 • 1. Deze nadere regel gaat in op 15 februari 2021

 • 2. Naam van de verordening

 • Deze nadere regel wordt de ‘Nadere regel speelplaatsen van scholen gemeente Utrecht’ genoemd. Dit heet de citeertitel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 24 november 2020, onder voorbehoud van vaststelling van de Verordening huisvesting scholen gemeente Utrecht.

De gemeenteraad van Utrecht heeft deze verordening vastgesteld op 21 januari 2021.

De secretaris, de burgemeester,

G.G.H.M. Haanen P.E.J. den Oudsten