Regeling vervallen per 01-01-2022

Subsidieregeling Frisse start na corona provincie Drenthe

Geldend van 10-02-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Subsidieregeling Frisse start na corona provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat met de Subsidieregeling Frisse start na corona provincie Drenthe uitvoering wordt gegeven aan de motie Frisse start na corona (M 2020-34, 11 november 2020);

BESLUITEN:

de Subsidieregeling Frisse start na corona provincie Drenthe vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 10 februari 2021 en komt te vervallen op 1 januari 2022.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 19 januari 2021

Kenmerk 5.10/2021000056

Uitgegeven: 10 februari 2021

Subsidieregeling Frisse start na corona provincie Drenthe

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017;

 • b.

  Sociaal culturele activiteiten: activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe te versterken, door organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers in staat te stellen om hun sociaal-culturele activiteiten te organiseren.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken aan Drentse gemeenten voor de ondersteuning van sociaal-culturele activiteiten, gericht op het in artikel 2 van deze regeling geformuleerde doel.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Drentse gemeenten.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor een subsidie kan worden ingediend van 10 februari 2021 tot 1 juli 2021.

Artikel 6 Aanvraag

De aanvrager kan een aanvraag voor subsidie schriftelijk en ondertekend indienen met behulp van een voorgeschreven aanvraagformulier vergezeld met een planning zoals bedoeld in artikel 8, onder c.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn gemaakt vóór het indienen van een aanvraag.

Artikel 8 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het door de gemeente gesteunde initiatief dient ten goede te komen aan een organisatie die afhankelijk is van vrijwilligers;

 • b.

  de gesteunde initiatieven vinden plaats in de provincie Drenthe;

 • c.

  uit een planning van de aanvrager volgt dat de subsidie binnen de termijn, zoals opgenomen in artikel 11, wordt besteed in overeenstemming met het doel van deze regeling;

 • d.

  de gemeente draagt er zorg voor dat organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers op een laagdrempelige wijze subsidie bij hen kunnen aanvragen voor initiatieven die voldoen aan het doel van deze regeling.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Subsidie kan worden verleend voor de kosten die logischerwijs zijn toe te rekenen aan het realiseren van sociaal-culturele activiteiten door organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers.

Artikel 10 Subsidieplafond

1. De hoogte van het subsidieplafond voor de looptijd van de regeling bedraagt € 675.000,-.

2. Per gemeente geldt het volgende deelplafond:

 • a.

  Aa en Hunze : € 50.000,--

 • b.

  Assen : € 68.798,--

 • c.

  Borger-Odoorn : € 50.000,--

 • d.

  Coevorden : € 50.000,--

 • e.

  Emmen : € 100.000,--

 • f.

  Hoogeveen : € 55.566,--

 • g.

  Meppel : € 50.000,--

 • h.

  Midden-Drenthe : € 50.000,--

 • i.

  Noordenveld : € 50.000,--

 • j.

  Tynaarlo : € 50.000,--

 • k.

  Westerveld : € 50.000,--

 • l.

  De Wolden : € 50.000,--

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidie dient uiterlijk voor het einde van de looptijd van deze regeling beschikbaar te worden gesteld aan initiatieven die voldoen aan het doel van de regeling.

Artikel 12 Subsidievaststelling

De subsidie wordt op grond van artikel 3.5, derde lid, van de Asv bij verlening direct vastgesteld.

Artikel 13 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze subsidieregeling treedt in werking op 10 februari 2021 en vervalt van rechtswege op 1 januari 2022.