Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent evenementenvergunningen (Beleidsregels evenementenvergunningen 2020)

Geldend van 10-02-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent evenementenvergunningen (Beleidsregels evenementenvergunningen 2020)

De burgemeester van de gemeente Leiden;

gelet op artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening;

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

besluit vast te stellen de: Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent evenementenvergunningen Beleidsregels evenementenvergunningen 2020

Artikel 1 Ruimteverdeling

 • 1. Aanvragen voor een evenementenvergunning anders dan een bijzondere markt worden vergund volgens de in bijlage A vastgestelde indeling van dagdelen per locatie en tot het daarbij vastgestelde maximum en met inachtneming van de in dat besluit genoemde bijzondere bepalingen.

 • 2. Aanvragen voor een evenementenvergunning voor bijzondere markten worden vergund volgens de in bijlage B vastgestelde indeling.

 • 3. Bijzondere markten die worden gehouden nabij winkelcentra, dan wel direct voor winkelpanden, mogen uitsluitend worden georganiseerd door of namens de betreffende winkeliersvereniging, dan wel de eigenaar van het betreffende winkelcentrum.

 • 4. Bijzondere markten kunnen worden georganiseerd door zowel commerciële als niet-commerciële instellingen.

 • 5. Bijzondere markten mogen niet plaatsvinden op de dagen dat er een reguliere weekmarkt op of nabij de betreffende locatie is.

Artikel 2 Bijzondere markten

 • 1. Onder bijzondere markten wordt verstaan markten met uitzondering van de vastgestelde warenmarkten en de door de het college vastgestelde georganiseerde bijzondere markten zoals de Kindermarkt en curiosamarkt op Koningsdag, de markten tijdens de Lakenfeesten en de viering van Leidens Ontzet.

 • 2. Bijzondere markten zijn niet concurrerend ten opzichte van de vastgestelde warenmarkten. De te koop aan te bieden waren betreffen geen “geregelde waren”, dat wil zeggen er worden geen producten verkocht die doorgaans op de vastgestelde warenmarkt worden aangeboden.

Artikel 3 Afstandsnormen geluidsbronnen

 • 1. Muziekpodia en/of geluidsbronnen mogen niet op een zodanige afstand van elkaar geplaatst worden dat metingen van de toegestane geluidsnormen van een podium niet meer betrouwbaar zijn. Dat betekent dat muziekpodia of geluidsbronnen op minimaal 50 meter van elkaar geplaatst dienen te zijn, gerekend vanaf het hart van de podia of geluidsbronnen.

 • 2. De Burgemeester kan nadere voorschriften stellen met betrekking tot de richting van geluidinstallaties, de situering van podia, de locatie van meetpunten en dergelijke zodat een correcte meting van de geluidsnorm is gewaarborgd.

Artikel 4 Rangorde

Indien meerdere aanvragen voor dezelfde locatie tijdens hetzelfde dagdeel zijn ingediend wordt de navolgende prioriteitsvolgorde bij de vergunningverlening gehanteerd:

 • 1.

  Koningsdag (Oranjevereniging), Cultuurweken, Kennisfestivals, 3 Octoberviering (3 October Vereeniging) en overige grote Leidse cultureel/maatschappelijke evenementen (Lakenfeesten (Pedrafes), Leiden Culinair, Leiden Marathon, intocht Sinterklaas, Werfpop, El Cid week)

 • 2.

  Evenement met evenementensubsidie

 • 3.

  Loting

Artikel 5 Plattegronden

Aanvragen voor een evenementenvergunning moeten worden voorzien van een plattegrond van de evenementlocatie op schaal en afmetingen van alle opstallen, (nood)uitgangen, met exacte begrenzing en plaatsing en dichtheid van podia en geluidsbronnen, en vlucht- en calamiteitenroutes.

Artikel 6 Veiligheid

 • 1. Aanvragen voor een evenementenvergunning worden mede getoetst aan het ‘Kader Evenementenveiligheid’ van de Veiligheidsregio Hollands Midden, 8 november 2012.

 • 2. Door middel van een risicoscan worden aanvragen voor evenementenvergunningen gecategoriseerd in A, B zonder risico, B en C. Deze categorie-indeling bepaalt de behandelaanpak die leidt tot vergunningverlening.

 • 3. A evenementen hebben het laagste risico, C evenementen het hoogste risico.

Artikel 7 Meldingsplicht

 • 1. Indien een evenement voldoet aan de onderstaande criteria kan er worden volstaan met het doen van een melding.

  • a.

   het gaat om een straat-, buurt- of barbecuefeest;

  • b.

   maximaal 75 personen;

  • c.

   één locatie;

  • d.

   maximaal 1 dag;

  • e.

   nood- en hulpdiensten hebben vrij doorgang;

  • f.

   geluidsterkte muziek maximaal 70 db(A);

  • g.

   er geen alcohol verkocht wordt;

  • h.

   er geen sprake is van het afsluiten van een hoofdweg;

  • i.

   de begin- en eindtijden van de eventuele muziek binnen de muziektijden in het evenementenbeleid vallen;

  • j.

   geen tijdelijke bouwwerken worden geplaatst.

Artikel 8. Intrekken oude regeling

De Beleidsregels evenementenvergunningen 2019 wordt ingetrokken.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 10. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels evenementenvergunningen 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester op d.d. 12-01-2021.

dhr. H.J.J. Lenferink

Bijlage A

Verdeling aantal evenementen naar categorie, locatie en dagdeel 1

Locatie categorie 1, 2a, 2b en 3:2

 

Dagen toegestaan

Waarvan dagdelen3

Categorie

1

2a

2b

34

 
 
 
 

Dagen

ochtend

middag

avond

Locatie

 
 
 
 
 
 
 

Beestenmarkt

10

10

4

-

8

14

12

Garenmarkt5

10

6

3

-

9

9

9

Doezastraat/Herenstraat

8

2

-

-

2

2

2

Van der Werfpark

86

-

-

-

-

-

3

Stadhuisplein/Nieuwe Rijn/Botermarkt/

Vismarkt/Koornbrugsteeg

357

3

6

28

9

11

11

Vrouwenkerkplein

5

7

2

-

4

9

7

Hoogstraat/Waaghoofd/Stille Mare

6

4

3

29

6

9

7

Burcht/Nieuwstraat/Hooglandse

Kerkgracht

50 10

9

3

-

6

12

9

Rapenburg Noord 11

8

6

2

-

6

8

6

Rapenburg Zuid/Kaiserstraat 12

8

6

2

-

6

8

6

Pieterskerkplein/’t Gerecht

12 13

8 14

-

-

4

8

6

Morspoort

5

4

2

-

3

6

5

Lammermarkt/Parkeerterrein

Molen de Valk 15

55 16

6

3

-

4

9

9

Arsenaalplein

5

6

-

-

2

6

4

Stationsweg

5

3

2

-

2

5

3

Oude Singel/Oude Vest/Volmolengracht

5

4

1

-

2

5

3

Breestraat

8

3

1

-

2

4

3

Boommarkt/Apothekersdijk

8

2

2

-

2

4

3

Huigpark/ Energieplein/ Ambachtsplein 17

12

6

-

-

3

6

4

Rembrandtpark

5

4

-

-

2

4

2

Park Matilo 18

30 19

4

4

-

4

8

4

Noorderkwartier/De Kooi

8

6

2

-

8

8

6

Leidse Hout

5020

1521

222

-

17

17

17

Merenwijk/Kopermolen

8

4

2

-

6

6

3

Vijf Meiplein

8

4

-

-

6

6

3

Stevenshof

8

4

2

-

6

6

3

Parcours/ water en straten23

 
 
 
 
 
 
 

Universitair Sportcentrum

10

4

-

-

4

4

4

Bètaplein

8

2

2

-

4

4

4

Overige straten/pleinen/parken24

4

2

-

-

2 per locatie

2 per locatie

2 per locatie

Bijlage B

Toegestane aantallen bijzondere markten per locatie i

Locatie

Aantallen per jaar

Vismarkt e.o.

9 + 12 x per jaar biologische markt (1 per maand)

Beestenmarkt (alleen voor curiosa markten)

26

Breestraat

2

Haarlemmerstraat

2

Park Zoeterwoudsesingel

1

Rapenburg

1

Winkelcentrum Stevensbloem e/o

4

Winkelcentrum Diamantplein e/o

4

Hooglandse Kerkgracht

3

Winkelcentrum Luifelbaan e/o

4

Winkelcentrum Kopermolen e/o

4

Herenstraat/Doezastraat

2

Singelpark

2

Winkelcentrum Kooiplein e/o

4

Pieterskerkplein/’t Gerecht

4

Galgewater

2

Haven/Zijlpoort

2

Overige locaties buiten singels

onbeperkt


Noot
1

Genoemde aantallen zijn exclusief de viering van Leidens Ontzet.

Noot
2

Onderstaand overzicht is niet van toepassing op de evenementen van de 3 oktoberviering. De burgemeester kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de in de tabellen opgenomen aantallen.

Noot
3

Op het moment dat een evenemententerrein vanwege bouwwerkzaamheden of andere omstandigheden (tijdelijk)

niet meer bruikbaar is als evenemententerrein, kunnen de aantallen op andere terreinen (tijdelijk) omhoog worden

bijgesteld. Dit wordt vastgesteld door de burgemeester. Ochtend= 09.00-13.00 uur, middag = 13.00-20.00uur,

avond=20.00-23/24.00 uur. Alleen geldend voor 2a, 2b en 3.

Noot
4

Het evenement categorie 3 moet in de evenementenkalender zijn opgenomen en dus tijdig zijn aangevraagd.

Indien niet aangevraagd als 3 kan deze ook in de loop van het seizoen als een lagere categorie worden aangevraagd.

Noot
5

Tussen twee evenementen op de Garenmarkt dient minimaal 1 weekend te zitten waarop geen evenement

georganiseerd wordt.

Noot
6

8 in categorie 1, waarvan 3 na 20.00 uur.

Noot
7

T.b.v. de kermis tijdens de Winter Wonder Weken. Indien niet op deze locatie, vervalt het aantal evenementen van

categorie 1 naar 8 dagen toegestaan per jaar.

Noot
8

Betreft de viering van Koningsdag- en nacht.

Noot
9

Betreft de viering van Koningsdag- en nacht.

Noot
10

Toneelvoorstellingen op de Burcht, max. 15 per jaar.

Noot
11

Rapenburg Noord: tussen Noordeinde en Doelsteeg.

Noot
12

Rapenburg Zuid/Kaiserstraat: tussen Doelensteeg en Doezastraat, incl. Kaiserstraat.

Noot
13

O.m. wijnfestival, zonder geluid

Noot
14

Waarvan 6 voor categorie 1 dat na 20.00 uur voortduurt, met max 70 dB(A) en 80 dB(C).

Noot
15

Waarvan 38 voor de programmering van de Vereniging Cultuurplein Lammermarkt.

Noot
16

Waarvan 12 dagen t.b.v. het Kerstcircus (vóór 20.00 uur)

Noot
17

Als op dezelfde dag een evenement op 2 locaties plaatsvindt, gaan er 2 evenementen van het totaal aantal af.

Noot
18

Norm wordt vastgesteld op referentiepunt, middels maatwerk.

Noot
19

T.b.v. de theatervoorstellingen die in Park Matilo plaatsvinden.

Noot
20

In verband met Openluchttheater, Zondagmiddagconcerten en zomertango.

Noot
21

12 van de 15 evenementen zijn gereserveerd voor de evenementen van het Openluchtfestival in het Openluchttheater,

met een geluidsniveau van max. 70 dB(A) na 20.00 uur.

Noot
22

Is bestemd voor 1 evenement, met de soundcheck de dag ervoor.

Noot
23

Gezien de belangen van de rederijen mag het water van de Nieuwe Rijn maximaal 3 keer per jaar worden afgesloten:

2 ½ dag voor de viering van Koningsdag, 2 ½ dag voor de viering van Leidens Ontzet (als deze op zondag valt 1 dag

langer), bij marktdagen of als de normale opbouwdag of afbouwdag op een marktdag valt, Koningsdag en Leidens

Ontzet 1 dag langer; maximaal 38 dagen in de periode tussen 27 november en 19 januari ten behoeve van de ijsbaan.

Verder wordt gestreefd naar maximaal 1 afsluiting tegelijk op één dag op vaste rondvaarroutes in de binnenstad.

Noot
24

Voornamelijk straatfeesten, braderieën, enkele El Cid-activiteiten et cetera.

Noot
i

B&W besluit 15.0578 d.d. 23-06-2015