Besluit vast te stellen de Regeling toekenning presentiegelden stembureauleden en/of tellers

Geldend van 19-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit vast te stellen de Regeling toekenning presentiegelden stembureauleden en/of tellers

Het College van burgemeester en wethouders van Boekel;

overwegende dat de regeling toekenning presentiegelden stembureauleden bijdraagt

aan de goede gang van zaken op de stembureaus;

gelet op artikel E3 tot en met E4 van de Kieswet

Artikel 1

1. De leden van een stembureau ontvangen presentiegelden voor het houden van de volledige zitting op de dag van de stemming, ieder een bedrag van € 200,00 (voorzitter), € 175,00 (lid), € 175,00 (waarnemer).

2. Een volledige zitting wordt geacht te zijn aangevangen en beëindigd, op het tijdstip, waarop alle

volgens de wet voorgeschreven handelingen door het bureau zijn verricht.

3. Het presentiegeld wordt berekend, indien een lid niet de volledige zitting houdt, naar rato van het

aantal volle uren dat hij daadwerkelijk zitting heeft gehad afgezet tegen het aantal volle uren van de

volledige zitting.

4. Wordt een in het eerste lid genoemde lid vervangen, dan geldt voor het plaatsvervangende lid

hetzelfde.

5. Aan ambtenaren die als stembureaulid optreden wordt buitengewoon verlof verleend met behoud van de bezoldiging. Tevens is het voor de dag van de stemming niet toegestaan om (extra) reiskosten te declareren en/of extra * uren te registreren via de klok.

6. De lunch en het diner worden verzorgd door de gemeente.

Artikel 2

1. De door ons college geregistreerde personen die het stembureau ten dienste staan, nadat de

stemming is geëindigd, ontvangen ieder het presentiegeld ten bedrage van € 50,00 voor het

verrichten van tellingen overeenkomstig de aanwijzingen van de voorzitter van het stembureau

en/of voor het op verzoek verrichten van werkzaamheden, nadat de stemming is geëindigd, ter ondersteuning van het team verkiezingen.

2. Ambtenaren bedoeld in het eerste lid mogen géén uren registeren via de klok. Tevens is het niet toegestaan om (extra) reiskosten te declareren.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking, waardoor de op 23 november 2015 vastgestelde regeling komt te vervallen.

Artikel 4

Met “ambtenaren”, genoemd in artikel 1, lid 5 en artikel 2, lid 2 worden alle medewerkers in dienst van de gemeente Boekel bedoeld, die uit hoofde van hun functie niet met de verkiezingswerkzaamheden zijn belast.

* Iemand die 5 uur werkt op die dag krijgt buitengewoon verlof voor 5 uur en niet 3 uur “extra”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders op 19 januari 2021.

Burgemeester en wethouders van Boekel

de secretaris, de burgemeester,

(mr. J.G. Marcic) (P.M.J.H. Bos)