Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent vergunningverlening, toezicht en handhaving

Geldend van 06-02-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent vergunningverlening, toezicht en handhaving
Citeertitel VTH-beleid Fryslân voor de basistaken
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2021 nieuwe regeling

15-12-2020

prb-2021-886

01823623