Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Vuykpark ex artikel 2:48, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018

Geldend van 06-02-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2021

Intitulé

Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Vuykpark ex artikel 2:48, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018

De burgemeester van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het advies van Unit Veilig nummer 391381 van 19 januari 2021;

overwegende

dat uiteenlopende vormen van overlast door jongeren in de openbare ruimte zodanig worden versterkt door overmatig drankgebruik;

dat het beoogde effect van het overlast gerelateerde alcoholverbod ex artikel 2:48, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 onvoldoende effectief is gebleken;

dat een verbod om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben in een bepaald gebied een effectief instrument ter voorkoming van overlast is gebleken;

gelet op artikel 2:48, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018;

gelet op het positieve advies van de politie omtrent het voortzetten van het alcoholverbod voor de openbare plaats het Vuykpark;

besluit:

 • 1.

  Op grond van artikel 2:48, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018, het alcoholverbod voor de openbare plaats het Vuykpark te verlengen vanaf 1 februari 2021 voor een duur van vijf jaar. Conform de bijgevoegde plattegrond nummer 391387;

 • 2.

  Van de werking van de gebiedsaanwijzing onder 1 uit te zonderen delen van het gebied tijdens evenementen, mits dit in de vergunning of acceptatie van de melding uitdrukkelijk is toegestaan;

 • 3.

  Dit besluit in werking laten treden vanaf 1 februari 2021 en geldend gedurende het gehele jaar;

 • 4.

  Dit besluit na vijf jaar te evalueren en waar nodig te verlengen.

Ondertekening

Capelle aan den IJssel, 26 januari 2021.

De burgemeester,

mr. P. Oskam

Overzichtskaart aan te wijzen alcoholverbodgebied – Vuykpark 2021

afbeelding binnen de regeling

Alcoholverbodgebied, omvattende:

 • -

  grasvelden Vuykpark en Dorpsstraat, binnen rode kader gelegen;

 • -

  uitgezonderd het in het alcoholverbodgebied gevestigde restaurant ‘Fuiks’ met bijbehorende terrassen;

 • -

  aanlegsteiger grenzend aan de kade Vuykpark, alsmede de kade zelf;

 • -

  alle als zodanig herkenbare parkeerplaatsen gelegen aan het Vuykpark.