Beleidsregels inzake actieve openbaarmaking van rapporten van bevindingen Wmo-toezicht

Geldend van 06-02-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Beleidsregels inzake actieve openbaarmaking van rapporten van bevindingen Wmo-toezicht

Het college van B&W van de gemeente Veldhoven

Gelet op:

 • artikelen 8 en 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur;

 • artikelen 1:3 en 4:8 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 • het feit dat de GGD namens de colleges van B&W van de 21 gemeenten in de regio Z.O. toezicht houdt op de kwaliteit van door aanbieders geleverde WMO ondersteuningen daarvan de bevindingen, eindconclusies en adviezen voor eventueel te nemen maatregelen vastlegt in een toezichtrapport;

 • het feit dat er een landelijke handreiking beschikbaar is voor het openbaar maken van toezichtrapporten WMO;

 • het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost in haar vergadering op 28 oktober 2020 heeft ingestemd met het voornemen om toezichtrapporten WMO van de GGD met ingang van 1 januari 2021 actief openbaar te maken;

Overwegende:

Dat het wenselijk wordt geacht dat de Wmo-toezichthouder zijn rapport van bevindingen niet alleen openbaar maakt aan belanghebbenden, maar dat het rapport in beginsel ook actief openbaar wordt gemaakt, zodat derden daarvan kennis kunnen nemen, aangezien de inhoud van de rapporten ook voor derden van waarde kan zijn.

BESLUIT:

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Belanghebbende: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, zoals bedoeld in artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Besluit: Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

 • 3.

  Rapport van bevindingen: Een document waarin de toezichthouder de bevindingen naar aanleiding van zijn onderzoek vastlegt. Dit kunnen onderzoeken zijn naar aanleiding van proactief toezicht en naar aanleiding van reactief toezicht (waaronder calamiteitenonderzoek).

Artikel 2: Bevoegdheid Directeur Publieke Gezondheid

De Directeur Publieke Gezondheid van GGD Brabant Zuidoost neemt besluiten over het actief openbaar maken van rapporten van bevindingen die zijn opgesteld door de Wmo-toezichthouders die werkzaam zijn bij GGD Brabant Zuidoost.

Artikel 3: Actief openbaar maken, tenzij een weigeringsgrond van toepassing is.

Bij het openbaar maken van de rapporten van bevindingen wordt beoogd de transparantie van toezichtactiviteiten door de toezichthouder Wmo te bevorderen. Zo wordt voldaan aan de wens om meer openheid over het Wmo-toezicht door de GGD. Door openbaarmaking kan een beeld worden gegeven van de toezichthoudende activiteiten door de toezichthouder en het effect daarvan. Bovendien wordt met de openbaarmaking beoogd het publiek inzicht te verschaffen in de Wmo-rapporten en daarmee in mogelijke misstanden. Daarom wordt als uitgangspunt vastgesteld dat elk rapport van bevindingen, nadat belanghebbenden in een eerdere fase in de gelegenheid zijn gesteld om daarover hun zienswijze te geven, in beginsel actief openbaar worden gemaakt op de website van GGD Brabant Zuidoost, tenzij een weigeringsgrond zoals bedoeld in artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur zich daartegen verzet.

Artikel 4: Reikwijdte

 • 1.

  Het openbaar maken van toezichtrapporten geldt voor alle facetten van toezicht met uitzondering van strafbare feiten of rechtmatigheidsaspecten.

 • 2.

  Het openbaar maken geldt voor alle vormen van toezicht zoals calamiteitentoezicht, thematisch toezicht, starttoezicht en pro actief toezicht.

 • 3.

  Het openbaar maken geldt voor de bevindingen in het toezichtrapport en niet voor de eindconclusies of de adviezen m.b.t. eventueel te nemen maatregelen die in het rapport zijn opgenomen.

Artikel 5: Wijze van openbaarmaking

 • 1.

  Een belanghebbende wordt door de Directeur Publieke Gezondheid in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze te geven over de inhoud van het concept-rapport met bevindingen. Tegelijkertijd wordt een belanghebbende geïnformeerd dat het voornemen bestaat om het rapport van bevindingen actief openbaar te maken zodra het definitief is vastgesteld en wordt belanghebbende in de gelegenheid gesteld om ook daarover een zienswijze in te dienen. Pas na verstrijken van de termijn die is gesteld voor het indienen van de zienswijze wordt door de Directeur Publieke Gezondheid een besluit, zoals bedoeld in artikel 2, genomen over actieve openbaarmaking van het rapport van bevindingen.

 • 2.

  De actieve openbaarmaking van een rapport van bevindingen vindt plaats op de website van GGD Brabant Zuidoost en geschiedt niet eerder dan twee weken na verzending van het besluit, bedoeld in artikel 2, aan de belanghebbende.

 • 3.

  Bij de openbaarmaking van een rapport van bevindingen wordt tevens de zienswijze die door een belanghebbende is ingediend over het (concept) rapport van bevindingen openbaar gemaakt, tenzij belanghebbende in zijn zienswijze heeft aangegeven dat niet wenselijk te vinden.

 • 4.

  Het openbaar gemaakt rapport blijft 2 jaren publiek beschikbaar op de website van de GGD.

Artikel 6: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2021.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels inzake actieve openbaarmaking van rapporten van bevindingen WMO-toezicht.

Ondertekening