Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende verlening mandaat aan het afdelingshoofd POJZ van de provincie Zeeland inzake instemming gemeentelijke kwaliteitsverordening VTH

Geldend van 05-02-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende verlening mandaat aan het afdelingshoofd POJZ van de provincie Zeeland inzake instemming gemeentelijke kwaliteitsverordening VTH

Besluit van gedeputeerde staten van 2 februari 2021, kenmerk 10729, houdende verlening mandaat aan het afdelingshoofd POJZ van de provincie Zeeland inzake instemming gemeentelijke kwaliteitsverordening VTH.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • Overwegende dat het voor een efficiëntere uitvoering van taken gewenst is enkele bevoegdheden te mandateren;

  • Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten vast te stellen het navolgende mandaatbesluit:

Artikel 1

Gedeputeerde staten verlenen mandaat aan het afdelingshoofd POJZ tot het instemmen met aan GS voorgelegde gemeentelijke ontwerp-kwaliteitsverordeningen VTH ter voldoening aan de wettelijke hoorplicht volgend uit artikel 5.4 lid 1 onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), indien het ontwerp in lijn is met de wettelijke eisen en overeenkomt met de ambtelijk afgestemde versie.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van de eerste dag nadat instemming aan de dertiende Zeeuwse gemeente is verleend.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 2 februari 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 4 februari 2021

De secretaris, A.W. Smit