Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een regeling voor subsidie van collectieve energie-initiatieven 2020 (Subsidieregeling collectieve energie-initiatieven 2020)

Geldend van 05-02-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een regeling voor subsidie van collectieve energie-initiatieven 2020 (Subsidieregeling collectieve energie-initiatieven 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Woerden,

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Woerden;

besluit:

vast te stellen de Subsidieregeling collectieve energie-initiatieven 2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1. Algemene bepalingen en begripsomschrijving

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen in de Algemene subsidieverordening gemeente Woerden (Asv).

 • 2.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Woerden;

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  Collectieve energie-initiatieven: projecten van initiatiefnemers die bijdragen aan de energietransitie in de gemeente Woerden.

 • e.

  Energietransitie: overgang van het gebruiken van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen;

 • f.

  Energiewinkel: een fysiek informatiecentrum voor besparen en duurzame energie om inwoners van de gemeente Woerden onafhankelijk te informeren

 • g.

  Informeel buurtinitiatief: meerdere bewoners uit een buurt in de gemeente Woerden die als collectief ondersteuning vragen;

 • h.

  Initiatiefnemers: informele buurtinitiatieven, of lokale energiecoöperaties, stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk die zich bezig houden met de energietransitie in de gemeente Woerden;

 • i.

  Project: geheel van de activiteiten van de initiatiefnemer;

 • j.

  Subsidieaanvrager: een initiatiefnemer die de aanvraag indient voor subsidie.

Hoofdstuk 2 Doelstelling, subsidiabele activiteiten, doelgroep en hoogte subsidie

Artikel 2:1. Doelstelling

Met de Subsidieregeling collectieve energie-initiatieven 2020 beoogt de gemeente Woerden het ontwikkelen van collectieve energie-initiatieven aan te moedigen en de energietransitie te versnellen.

Artikel 2:2. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het college kan initiatiefnemers een subsidie verstrekken voor voorbereidende activiteiten die bijdragen aan het realiseren van concrete maatregelen op het gebied van energietransitie. Voor subsidie komen in aanmerking:

  • a.

   Kosten van ondersteuning door een deskundige die de initiatiefnemers helpt om te komen tot het nemen van duurzame maatregelen in buurten en wijken, zoals het ontwikkelen van een wijkaanpak, het organiseren van een collectieve inkoop van energiebesparende maatregelen en trainen van energieambassadeurs;

  • b.

   Kosten gemoeid met het opzetten van een eigen website en sociale media of het maken van flyers voor bijeenkomsten;

  • c.

   Out-of-pocketkosten, zoals zaalhuur en catering voor bijeenkomsten vanaf 20 deelnemers gericht op bijvoorbeeld het informeren en betrekken van buurtbewoners en energieambassadeurs;

  • d.

   De kosten van het laten uitvoeren van een lokaal energieonderzoek;

  • e.

   Opstartkosten van het opzetten van een nieuwe organisatie, zoals een energiewinkel, vereniging of energiecoöperatie.

 • 2.

  Activiteiten als genoemd in het eerste lid van dit artikel mogen geen (overwegend) commercieel karakter hebben.

 • 3.

  Subsidie wordt niet verstrekt voor de financiering van maatregelen op het gebied van energie zelf, zoals isolatie, zonnepanelen en groene daken.

 • 4.

  Activiteiten als genoemd in het eerste lid van dit artikel die al eerder op een andere manier door de gemeente Woerden gesubsidieerd zijn, komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 5.

  Een subsidie wordt alleen toegekend voor activiteiten waarvan de uitvoering op het moment van de aanvraag nog niet is gestart.

Artikel 2:3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan enkel worden aangevraagd door:

 • a.

  Een informeel buurtinitiatief;

 • b.

  Een stichting die zich bezighoudt met de energietransitie in de gemeente Woerden;

 • c.

  Een lokale energiecoöperatie;

 • d.

  Een vereniging zonder winstoogmerk die zich bezighoudt met de energietransitie in de gemeente Woerden.

Bedrijven en sportverenigingen zijn uitgesloten van deze subsidieregeling.

Artikel 2:4. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een subsidie bedraagt per aanvraag maximaal:

  • a.

   € 1.500 voor informele buurtinitiatieven;

  • b.

   € 4.000 voor energiecoöperaties, stichtingen en verenigingen.

 • 2.

  Voor de vergoeding van de inhuur van expertise als bedoeld onder artikel 2:2, eerste lid, geldt een maximum uurtarief van 65 euro exclusief BTW. De kosten voor de inhuur van expertise mogen niet meer bedragen dan 50% van het totaal aangevraagde subsidiebedrag.

 • 3.

  Een subsidie wordt maximaal eenmaal verstrekt per subsidieaanvrager, per project, per kalenderjaar en per locatie waar de activiteiten worden uitgevoerd.

Hoofdstuk 3 Subsidieplafond en wijze van verdeling

Artikel 3:1. Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks voor het daaropvolgende kalenderjaar een subsidieplafond, als bedoeld in artikel 4:22 van de Awb, vast en neemt daarbij de gemeentebegroting in acht.

Artikel 3:2. Wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de uitvoering van deze regeling geldt dat:

  • a.

   40% van het subsidieplafond beschikbaar is voor aanvragers als bedoeld onder artikel 2.4, eerste lid, onder a;

  • b.

   60% van het subsidieplafond beschikbaar is voor aanvragers bedoeld onder artikel 2.4, eerste lid, onder b;

  • c.

   De genoemde verdeling onder a en b geldt tot 1 september van het betreffende kalenderjaar. Tussen 1 september en 31 december wordt de genoemde verdeling losgelaten.

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie,geschiedt in volgorde van indiening bij het college, hierbij is de datum en het tijdstip bepalend, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum en het tijdstip van indiening van de aanvraag de datum en het tijdstip waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 4.

  Indien het subsidieplafond wordt bereikt, kan aan de laatste subsidieaanvrager die nog aanspraak kan maken op subsidie in overleg het bedrag worden verleend dat nog beschikbaar is totdat het subsidieplafond is bereikt.

Hoofdstuk 4 Besluitvorming subsidie

Artikel 4:1. Aanvraag

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door de doelgroepen als genoemd in artikel 2:3.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend op een door het college vastgesteld aanvraagformulier dat volledig is ingevuld en voorzien is van alle bijlagen die op het aanvraagformulier verplicht zijn gesteld.

 • 3.

  De aanvraag wordt inhoudelijk getoetst op:

  • a.

   Resultaat (maximaal 3 punten): de mate waarin activiteiten de energietransitie versnellen;

  • b.

   Slagkracht (maximaal 3 punten): de organisatiekracht van de subsidieaanvrager(s);

  • c.

   Activering en zichtbaarheid (maximaal 3 punten): de mate waarin andere buurtbewoners aangezet worden tot actie en zichtbaarheid van het initiatief;

  • d.

   Realiseerbaar (maximaal 3 punten): de slagingskans;

  • e.

   Opschaalbaar, reproduceerbaar (maximaal 3 punten): De mate van kansrijkheid om dit project te herhalen of te vergroten naar andere buurten of initiatieven;

  • f.

   Onderscheidend (maximaal 3 punten): origineel, uniek, innovatief.

   Om in aanmerking te komen voor subsidie, moeten er in totaal minimaal 12 van de 18 punten toegekend worden.

Artikel 4:2. Beslistermijn en betaling

 • 1.

  Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van een volledige aanvraag voor subsidietoekenning een beslissing.

 • 2.

  De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 30 dagen na de subsidietoekenning.

Artikel 4:3. Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Awb en artikel 12 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als:

  • a.

   de aanvraag niet voldoet aan één van de in artikel 2;2 genoemde voorwaarden; of

  • b.

   als de kwaliteit van de aanvraag te laag scoort op basis van de in artikel 4:1 genoemde inhoudelijke toets; of

  • c.

   het subsidieplafond bereikt is.

Hoofdstuk 5. Verplichtingen en verantwoording

 • 1.

  Onverminderd de artikelen 4:37 van de wet en de artikelen 22 en 23 van de Asv, gelden voor de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

 • a.

  De subsidieontvanger meldt het project aan op: https://jouwhuisslimmer.nl/initiatief-aanmelden;

 • b.

  Na toekenning van de subsidie heeft de subsidieontvanger maximaal 12 maanden de tijd om het project uit te voeren en gereed te melden.

 • c.

  De subsidieontvanger stuurt uiterlijk 4 weken na realisatie van het project een evaluatieverslag volgens het ter beschikking gestelde evaluatieformulier.

 • d.

  De subsidieaanvrager ontvangt binnen 8 weken na ontvangst van het evaluatieverslag een besluit ter vaststelling van de subsidie;

 • e.

  De aanvrager kan worden verplicht om de aan de activiteiten verbonden kosten aan te tonen.

Hoofdstuk 6. Hardheidsclausule en slotbepalingen

Artikel 6:1. Hardheidsclausule

Voor zover strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college leidt tot een

niet voorziene en onbillijke situatie, kan het college afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Artikel 6:2. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze regeling.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling collectieve energie-initiatieven 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeesters en wethouders van Woerden op 15 december 2020.

De secretatis, De burgemeester,

Drs. M.H.Brander V.J.H. Molkenboer