Mandaatbesluit griffiepersoneel

Geldend van 03-02-2021 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit griffiepersoneel

De Werkgeverscommissie voor de griffie van de gemeente Velsen,

Gelet op artikel 10: 3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1, derde lid van de Verordening werkgeverscommissie 2020

Besluit

1. Voor de volgende taken mandaat te verlenen aan de griffier:

a. Het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten van alle werknemers van de griffie als bedoeld in artikel 107e, lid 2, van de Gemeentewet. Voor het ondertekenen van overeenkomsten voor de werknemers van de griffie heeft de Burgermeester volmacht verleend aan de griffier.

b. De overige besluiten betreffende de individuele rechtspositie van de werknemers van de griffie.

c. Het voeren van functionerings- c.q. beoordelingsgesprekken met de werknemers van de griffie.

d. Het inhuren van derden binnen en buiten de bestaande formatie/personele budget (incl. uitzendkrachten).

2. Bij afwezigheid van de griffier oefent de plaatsvervangend griffier de in dit mandaatbesluit verleende bevoegdheden uit.

3. De Mandaatregeling medewerkers Raadgriffie uit 2013, welke is gewijzigd op 11 april 2016, in te trekken.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 17 december 2020.

De voorzitter,

E.H. Zorgdrager-van Laar