Noodverordening van de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent wanordelijkheden (Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Weert januari 2021)

Geldend van 28-01-2021 t/m 10-02-2021

Intitulé

Noodverordening van de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent wanordelijkheden (Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Weert januari 2021)

De burgemeester van de gemeente Weert,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de politie en het Openbaar Ministerie zoals op 28 januari 2021 besproken en afgestemd in de lokale driehoek op 28 januari 2021;

overwegende dat:

 • -

  op sociale media wordt opgeroepen om, in navolging van de demonstraties in andere steden in Nederland om te ‘demonstreren’ op diverse locaties binnen de gemeente Weert;

 • -

  op 25 januari en 27 januari 2021 personen gehoor hebben gegeven aan deze oproepen;

 • -

  door inzet van de politie en andere instanties het tot nu toe relatief rustig is gebleven in Weert;

 • -

  uit politie-informatie is gebleken dat opgeroepen wordt om de komende tijd weer naar Weert te komen en een tegenstem tegen de avondklok/corona-maatregelen te laten horen;

 • -

  gezien de oplopende spanningen en de eerdere incidenten en wanordelijkheden bij rellen in Nederland over dit onderwerp er ernstige vrees bestaat voor ernstige verstoring van de openbare orde in Weert;

 • -

  het ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden noodzakelijk is om degenen die de kennelijke bedoeling hebben de openbare orde te verstoren, te weren uit het gebied;

 • -

  het in verband met de gebeurtenissen in de gemeente Weert op 25 en 27 januari 2021 en in diverse andere gemeente in Nederland de afgelopen dagen gewenst is maatregelen te treffen ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar;

 • -

  er in de gemeente Weert sprake was van ernstige dreiging voorwanordelijkheden en de openbare orde hierdoor wordt verstoord en bedreigd;

 • -

  de burgemeester reeds diverse andere bevoegdheden heeft ingezet zoals o.a. een noodbevel, aanwijzing veiligheidsrisicogebied ten behoeve van preventief fouilleren, cameratoezicht, naast een verhoogde inzet van politie, etc.

BESLUIT:

Vast te stellen de Noodverordening wanordelijkheden gemeente Weert januari 2021 inhoudende:

Artikel 1 – Aangewezen gebied

Deze verordening is van toepassing op het gehele gebied binnen de gemeente Weert, zoals nader aangegeven op de kaart in bijlage 1.

Artikel 2 – Gebiedsverbod

Het is eenieder die zich door voertuig(en), kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen of gedraging(en) manifesteert als (potentiële) deelnemer met de kennelijke bedoeling om de openbare orde te verstoren, verboden op een openbare plaats in de gemeente Weert zoals weergegeven op de kaarten (bijlagen) aanwezig te zijn.

Artikel 3 – Verbod op objecten die als wapen kunnen worden gebruikt

Het is eenieder verboden om in het aangewezen gebied objecten of voorwerpen bij zich te hebben waarmee de openbare orde kan worden verstoord. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: vuurwerk al dan niet bewerkt of samengesteld, molotovcocktails, glaswerk, straatstenen, stokken en kettingen.

Artikel 4 – Verbod op gezicht bedekkende kleding

Het is verboden om in het aangewezen gebied op een publiek toegankelijke plaats, kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt, dan wel onherkenbaar maakt met het kennelijke doel onherkenbaar te zijn, met uitzondering van een mondkapje zoals bedoeld in de Tijdelijke wet en regelgeving maatregelen Covid-19.

Artikel 5- Alcoholverbod

Het is eenieder verboden om - zowel in de reeds door het college op grond van artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening aangewezen gebieden als in de niet aangewezen gebieden - om op en aan de weg in de gemeente Weert alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen, glazen, blikje en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Artikel 6 - Aanwijzingen

Een ieder is verplicht op aanwijzing van een ambtenaar van politie en/of gemeente zich terstond op de door de ambtenaar aangegeven wijze en in de door de ambtenaar aangegeven richting te begeven, dan wel zich uit het aangewezen gebied te verwijderen en verwijderd te houden. Zij die woonachtig zijn in het omschreven gebied, mogen zich binnen het gebied uitsluitend langs de kortste en meest directe weg, zonder zich op te houden, naar hun woning begeven.

Artikel 7 – Straf

Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit, waarop een hechtenis is gesteld van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (€ 4.350,-).

Artikel 8 - Inwerkingtreding

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Weert en treedt per direct in werking en geldt tot het tijdstip waarop de burgemeester bekendmaakt dat de verordening is ingetrokken, maar in ieder geval tot 10 februari 04:30 uur.

Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Weert januari 2021.

Ondertekening

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Weert op 28 januari 2021 te Weert om 16.00 uur.

C.C. Leppink-Schuitema

Burgemeester Weert

Deze verordening is raadpleegbaar via wetten.nl en op de website van de gemeente Weert. Deze verordening wordt ingevolge artikel 176, lid 2 van de Gemeentewet terstond na haar bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de commissaris van de koning en van de hoofdofficier van justitie.

Bijlage 1 : Aangewezen gebied noodverordening