Bekendmaking Instelling Bestuurscommissie Planmatige Kavelruil

Geldend van 02-02-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2007

Intitulé

Bekendmaking Instelling Bestuurscommissie Planmatige Kavelruil

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 82 en 136 van de Provinciewet;

overwegende dat:

 • na het nemen van het besluit tot instelling van de Bestuurscommissie Planmatige Kavelruil per abuis geen bekendmaking van deze instelling in het Provinciaal blad heeft plaatsgevonden;

 • een besluit tot instelling van een commissie als genoemd in artikel 82 van de Provinciewet niet verbindt dan wanneer zij is bekendgemaakt in het Provinciaal blad;

BESLUITEN:

Artikel 1

Het besluit van 3 juli 2007, kenmerk LG/2007008554, tot instelling van de Bestuurscommissie Planmatige Kavelruil bekend te maken in het Provinciaal blad.

Dit besluit luidde als volgt:

Artikel 1

Een Bestuurscommissie planmatige kavelruil (ex artikel 81 Provinciewet) in te stellen voor de uitvoering van het project Planmatige kavelruil en de samenstelling van deze commissie te bepalen als volgt:

Leden:

 • Onafhankelijk voorzitter

 • Een vertegenwoordiger namens de agrarische sector

 • Een vertegenwoordiger namens de sector natuur en milieu

 • Een vertegenwoordiger namens de in Drenthe werkzame waterschappen

Adviserende leden:

 • Een vertegenwoordiger namens het kadaster

 • Een vertegenwoordiger namens de provincie Drenthe

Secretaris

Artikel 2

De Bestuurscommissie Planmatige Kavelruil (hierna te noemen de commissie) tot taak te geven:

 • richting te geven aan de activiteiten op het gebied van (planmatige) kavelruil;

 • het bepalen van de prioriteiten i.h.b. waar het gaat om de inzet van menskracht en middelen;

 • het nemen van de beleidsmatige beslissingen die het project aangaan;

 • het zorgen voor draagvlak binnen de eigen organisaties.

Artikel 3

Te bepalen dat de commissie criteria dient vast te stellen die aangeven in welke gevallen men de mogelijkheid wil hebben om tot wettelijke kavelruil over te gaan. Die criteria behoeven de goedkeuring van gedeputeerde staten (GS). Voor de uitvoering van wettelijke herverkavelingen krijgt de commissie de bevoegdheden dÍe voortvloeien uit de artikelen 44 tot en met47, 57, 64 tot en met 71, 72,73, 75, 81, 83 en 84 van de WILG. GS kunnen terzake van de uitoefening van de overgedragen bevoegdheden beleidsregels geven.

Artikel 4

Voor de werkwijze van de commissie het reglement vast te stellen dat als bijlage aan dit besluit is gehecht.

Artikel 5

Van dit besluit wordt een afschrift gezonden aan belanghebbenden.

Dit besluit treedt in werking na publicatie in het provinciaal blad en werkt terug tot en met 3 juli 2007.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 3 juli 2007

Kenmerk 2021000160

Uitgegeven: 1 februari 2021

Ondertekening