Bekendmaking Instelling Bestuurscommissie Oude Willem

Geldend van 02-02-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 25-06-2013

Intitulé

Bekendmaking Instelling Bestuurscommissie Oude Willem

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 82 en 136 van de Provinciewet;

overwegende dat:

  • na het nemen van het besluit tot instelling van de Bestuurscommissie Oude Willem per abuis geen bekendmaking van deze instelling in het Provinciaal blad heeft plaatsgevonden;

  • een besluit tot instelling van een commissie als genoemd in artikel 82 van de Provinciewet niet verbindt dan wanneer zij is bekendgemaakt in het Provinciaal blad;

BESLUITEN:

Artikel 1

Het besluit van 25 juni 2013, kenmerk 3.9/2013004784, tot instelling van de Bestuurscommissie Oude Willem bekend te maken in het Provinciaal blad.

Dit besluit luidde als volgt:

lnstellen bestuurscommissie Oude Willem onder de WILG

Dit besluit treedt in werking na publicatie in het provinciaal blad en werkt terug tot en met 25 juni 2013.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 25 juni 2013

Kenmerk 2021000158

Uitgegeven: 1 februari 2021

Ondertekening