Bekendmaking Instelling Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentsche Aa

Geldend van 02-02-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 04-10-2016

Intitulé

Bekendmaking Instelling Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentsche Aa

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 82 en 136 van de Provinciewet;

overwegende dat:

  • na het nemen van het besluit tot instelling van de Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentsche Aa per abuis geen bekendmaking van deze instelling in het Provinciaal blad heeft plaatsgevonden;

  • dat een besluit tot instelling van een commissie als genoemd in artikel 82 van de Provinciewet niet verbindt dan wanneer zij is bekendgemaakt in het Provinciaal blad;

BESLUITEN:

Artikel 1

Het besluit van 4 oktober 2016, kenmerk 5.1/2016002886, tot instelling van de Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentsche Aa bekend te maken in het Provinciaal blad.

Dit besluit luidde als volgt:

Artikel 1

Met ingang van 4 oktober 2016 de Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentsche Aa in te stellen.

Artikel 2

Te benoemen in de onder artikel 1 genoemde Commissie:

Leden:

  • Onafhankelijk voorzitter

  • Een vertegenwoordiger namens de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo

  • Een vertegenwoordiger namens de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en de terreinbeherende organisaties

  • Een vertegenwoordiger namens het waterschap Hunze en Aa's: lid van het Algemeen Bestuur

  • Een vertegenwoordiger namens de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord

  • Een vertegenwoordiger namens Drents Particulier Grondbezit

Adviserend lid:

  • Een vertegenwoordiger namens de provincie Drenthe

Secretaris

Artikel 3

Van dit besluit wordt een afschrift gezonden aan belanghebbenden.

Dit besluit treedt in werking na publicatie in het provinciaal blad en werkt terug tot en met 4 oktober 2016.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 4 oktober 2016

Kenmerk 2021000141

Uitgegeven: 1 februari 2021

Ondertekening