Bekendmaking Instelling Bestuurlijke Adviescommissie Oude Diep

Geldend van 02-02-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 10-07-2018

Intitulé

Bekendmaking Instelling Bestuurlijke Adviescommissie Oude Diep

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 82 en 136 van de Provinciewet;

overwegende dat:

 • na het nemen van het besluit tot instelling van de Bestuurlijke Adviescommissies per abuis geen bekendmaking van deze instelling in het Provinciaal blad heeft plaatsgevonden;

 • een besluit tot instelling van een commissie als genoemd in artikel 82 van de Provinciewet niet verbindt dan wanneer zij is bekendgemaakt in het Provinciaal blad;

BESLUITEN:

Artikel 1

Het besluit van 10 juli 2018, kenmerk 4.5/2018001754, tot instelling van de Bestuurlijke Adviescommissie Oude Diep bekend te maken in het Provinciaal blad.

Dit besluit luidde als volgt:

Artikel 1

Met ingang van 10 juli 2018 de Bestuurlijke Adviescommissie Oude Diep in te stellen.

Artikel 2

Te benoemen in de onder artikel 1 genoemde Commissie:

 • Onafhankelijk voorzitter

 • Leden:

  • -

   Een vertegenwoordiger namens de gemeente Midden-Drenthe:

  • -

   Twee vertegenwoordigers namens de Natuur en Milieufederatie Drenthe en de terreinbeherende organisaties

  • -

   Een vertegenwoordiger namens het waterschap Drents Overijsselse Delta

  • -

   Een vertegenwoordiger namens de LTO Noord

 • Agendaleden:

  • -

   Een vertegenwoordiger namens de gemeente Hoogeveen

  • -

   Een vertegenwoordiger namens de gemeente De Wolden

 • Secretaris

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 25 januari 2021

Kenmerk 2021000139

Uitgegeven: 1 februari 2021

Ondertekening